Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Požiarna prevencia

Kontakty  |  História  |  POŽIARNA PREVENCIA  |  Memoriál – Schody  |  Legislatíva  |  DHZO  |  TLAČIVÁ

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – úsek požiarnej prevencie vo svojom územnom obvode:

 • vykonáva štátny požiarny dozor:
  • protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, okrem rodinných domov a bytových domov, ktoré majú najviac osem nadzemných podlaží
  • posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon
  • vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie
  • kontrolou obce vo veciach zverených výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi
  • ukladaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolou plnenia týchto opatrení
  • dohľadom nad určenými výrobkami uvádzanými na trh podľa osobitných predpisov
  • prejednáva priestupky na úseku ochrany pred požiarmi
  • vykonáva preventívno – výchovnú činnosť
  • vydáva súhlas a ustanovuje podmienky na usporiadanie verejných podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na to určené
  • vyhlasuje a odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Štátny požiarny dozor (posudzovanie projektovej dokumentácie, posudzovanie stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti a kontroly stavieb v priebehu ich uskutočňovania) sa nevykonáva na jednoduchých a drobných stavbách.  

Pre vydanie stanoviska na účely konania podľa stavebného zákona (stavebné konanie, územné konanie, konanie o zmene v užívaní stavby a pod.) je potrebné predložiť:

 • žiadosť stavebníka, resp. ním splnomocnenej osoby o posúdenie projektovej dokumentácie (nachádza sa v rubrike Tlačivá);
 • projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou je aj riešenie protipožiarnej bezpečnosti spracované špecialistom požiarnej ochrany s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorá musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

Stránkové hodiny podateľne:   

Pondelok – Štvrtok:  8.00 – 12.00    13.00 – 14.30

Piatok:                    8.00 – 12.00    13.00 – 14.00

 

 

Vedúca oddelenia protipožiarnych kontrol

pplk. Ing. Renáta Dvončová

tel. 09610 47252

mail: TA.13G4@S1FQ3F1P.SKS3YL@

 

Vedúca oddelenia posudzovania protipožiarnej bezpečnosti

pplk. Mgr. Monika Vyrúbalová

tel. 09610 47260

mail: TA.13G4@S1FRS2HLE1.STG3F4@

 

- príslušné tlačivá sa nachadzajú v rubrike „TLAČIVÁ