Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách

Hlavná činnosť

Plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov, s poskytovaním pomoci a s vykonávaním záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a podiela sa na poskytovaní pomoci pri iných mimoriadnych udalostiach.
Poskytuje pomoc v prípadoch ohrozenia života a zdravia osôb a majetku právnických osôb a fyzických osôb, ako aj životného prostredia.
Zabezpečuje materiálne vybavenie a technické zabezpečenie bezprostredne súvisiace s výkonom hlavných činností.

Záchranná brigáda v Malackách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie činnosti

Podieľa sa na poskytovaní predlekárskej pomoci a lekárskej pomoci a na odsune zranených a chorých.
Vykonáva v rámci záchranných prác núdzové odstraňovanie stavieb a ľadových bariér a podieľa sa na likvidácii ohnísk nákazy zvierat.
Podieľa sa na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na poskytovaní humanitárnej pomoci.
Podieľa sa v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi na plnení úloh Civilnej ochrany, pri príprave na obranu štátu a úloh spojených s mobilizačnými prípravami.
Spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, s orgánmi samosprávy, právnickými osobami, občianskymi združeniami a s fyzickými osobami.
Poskytuje pomoc iným štátom v rozsahu medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.