Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Vnútorné oddelenie

Vnútorné oddelenie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici plní najmä tieto úlohy:

- koordinuje a zabezpečuje činnosť krajského riaditeľstva a okresných riaditeľstiev v oblasti  rozpočtovej a finančnej politiky v komoditnej skupine 20,

- zabezpečuje a koordinuje spoluprácu krajského riaditeľstva, okresných riaditeľstiev s organizačnými jednotkami zboru, útvarmi ministerstva a  s centrom podpory pri obstarávaní tovarov, služieb a prác,

- zabezpečuje evidenciu žiadaniek, vystavuje schvaľovacie doložky k faktúram a vykonáva základnú finančnú kontrolu pri dodávaní tovarov a služieb za krajské riaditeľstvo a    za okresné riaditeľstvá,

- zabezpečuje vybavenie a vystrojenie príslušníkov zaradených na krajskom riaditeľstve a na okresných riaditeľstvách osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,

-  zabezpečuje a vykonáva správu hnuteľného a nehnuteľného majetku a vedie evidenciu majetku v užívaní krajského riaditeľstva a okresných riaditeľstiev,

-  pripravuje podklady na vypracovanie darovacích zmlúv a zmlúv o výpožičke na hasičskú techniku a materiál,

-  pripravuje návrhy systemizácie, vnútornej organizácie a početných stavov príslušníkov  na krajskom riaditeľstve a na okresných riaditeľstvách,

-  zabezpečuje právnu agendu kraja a poskytuje právnu pomoc jednotlivým organizačným jednotkám zboru kraja,

-  zabezpečuje styk s verejnosťou a médiami, agendu medzinárodných vzťahov a agendu poskytovania informácií podľa osobitného predpisu,

-  vedie evidenciu sťažností a petícií, podieľa sa na ich vybavovaní a vypracúva štatistické hlásenia,

-  pripravuje plánovacie a programové dokumenty krajského riaditeľstva, usmerňuje a kontroluje rozpracovanie týchto dokumentov okresnými riaditeľstvami, vypracúva plán kontrolnej činnosti krajského riaditeľstva, ročný plán činnosti krajského riaditeľstva a hlavné zameranie činnosti okresných riaditeľstiev,

-  organizačne zabezpečuje rokovanie poradných orgánov krajského riaditeľstva,

-  spolupodieľa sa na príprave, implementácii a na monitorovaní rozvojových projektov realizovaných s podporou európskych štrukturálnych fondov a iných doplnkových zdrojov,

-  spolupracuje vo vymedzenom rozsahu s Úradom inšpekčnej služby pri odhaľovaní prípadov korupčného konania príslušníkov a zamestnancov krajského riaditeľstva a okresných  riaditeľstiev,

- vykonáva analytickú a rozborovú činnosť stavu čerpania mzdových prostriedkov na nákladovej položke krajského riaditeľstva a okresných riaditeľstiev,

- zabezpečuje predprojektovú a projektovú dokumentáciu a úlohy spojené s realizáciou výstavby, stavebnými úpravami a rekonštrukciami stavieb financovaných z programov zahraničnej pomoci.

 

Kontakty na príslušníkov  vnútorného oddelenia