Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Oddelenie požiarnej prevencie

Oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vo svojom územnom obvode vykonáva :

-   podieľa sa na spracúvaní návrhov  právnych predpisov a interných predpisov, týkajúcich sa požiarnej prevencie vrátane pripomienok k návrhom, ktoré spracovali iné  organizačné  jednotky zboru alebo iné ústredné orgány,

-   plní úlohy vyplývajúce z osobitného predpisu,

-   zabezpečuje podklady na prípravu podkladov pre rozhodovanie o spracovaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiarov v objektoch právnických osôb a  fyzických osôb-podnikateľov a pre jej schválenie,

-   koordinuje a usmerňuje činnosť okresných riaditeľstiev pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru,

-   vykonáva poradenskú činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a poskytuje odbornú pomoc pri riešení ochrany pred požiarmi v objektoch a v stavbách právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb,

-   koordinuje a usmerňuje spoluprácu okresných riaditeľstiev pri plnení úloh v oblasti ochrany pred požiarmi so štátnymi orgánmi, obcami, právnickými osobami a fyzickými osobami-podnikateľmi, fyzickými osobami a občianskymi združeniami,

-   vypracúva plány kontrolnej činnosti krajského riaditeľstva na úseku požiarnej prevencie a zabezpečuje výkon kontrolnej činnosti na tomto úseku,

-   vedie a aktualizuje zoznam subjektov zaradených do výkonu kontrolnej činnosti krajského riaditeľstva v rámci štátneho požiarneho dozoru,

-   vydáva rozhodnutia o pokute v prípade zistenia porušenia povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi,

-   overuje odbornú spôsobilosť technikov požiarnej ochrany, vydáva a odníma osvedčenia o ich odbornej spôsobilosti a vedie predpísanú dokumentáciu o tejto činnosti,

-   podieľa sa na overovaní odbornej spôsobilosti veliteľov závodných hasičských zborov a zamestnancov vo funkciách veliteľ družstva a operačný dôstojník,

-     pripravuje návrhy rozhodnutí v odvolacom konaní proti rozhodnutiam vydaným v prvom stupni okresným riaditeľstvom alebo obcou,

-   organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú činnosť a poskytuje metodickú, poradenskú činnosť v oblasti požiarnej prevencie,

-   zadáva údaje do centrálnej  evidencie správnych deliktov a priestupkov – CESDAP a do databázy FAREVA.

 

Kontakty na príslušníkov oddelenia požiarnej prevencie