Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Stavebná prevencia

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici si okrem, posudzovaní dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania, posudzovanie stavieb v rámci kolaudačného konania, vykonávanie kontrol stavieb v priebehu ich realizácie a ich zmien po kolaudačnom konaní podľa zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, stanovuje okruh stavieb, ktoré podliehajú posudzovaniu potreby ich vyhradenia z hľadiska hospodárskeho a spoločenského významu, a to nasledovne:

a)      stavba s výškou resp. požiarnou výškou nad 22,5 m 1);

b)      stavba na ubytovanie s lôžkovou kapacitou nad 100 osôb 2);

c)      stavba, v ktorej sa nachádza vnútorný zhromažďovací priestor 3);

d)     stavba, ktorá je vybavená stabilným hasiacim zariadením alebo polostabilným hasiacim zariadením alebo zariadením na odvod tepla a splodín horenia;

e)      výrobná stavba s prevádzkarňou skupiny 5, 6 a 7 4);

f)       sklad v jednopodlažnej stavbe s celkovou pôdorysnou plochou viac ako 7 000 m2;

g)      stavba kultúrnych pamiatok určených na bývanie a ubytovanie s lôžkovou kapacitou nad 50 osôb 2);

h)      stavba zdravotníckych zariadení s lôžkovou časťou;

i)        stavba zdravotníckych zariadení umiestnené v areáli:             

- Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám L. Svobodu 1, Banská Bystrica,

j)        priemyselné parky v rámci územného konania;

  


 

1) podľa § 7 ods. 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, podľa čl. 3.1.6 STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

2) počet osôb stanovený podľa STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami.

3) podľa § 92 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., podľa čl. 5 STN 73 0833 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie  priestory.

4) podľa prílohy I tabuľky I.1 STN 92 0201-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku a podľa prílohy 6 tabuľky P 6.1 STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty.

 

 

V prípade osobného predkladania projektových dokumentácií alebo prípadných konzultácii je pri potrebné vstupných dverách kontaktovať:

klapku 6530    plk. Ing. Miroslav Podhradský    č. d. 223 

klapku 6532    mjr. Ing. Ján Kulfas                  č. d. 221 

 

Požadujeme, aby súčasťou predkladanej projektovej dokumentácie na posúdenie bolo:

  • žiadosť stavebníka resp. ním splnomocnenou osobou o posúdenie projektovej dokumentácie;
  • predložená projektová dokumentácia v rámci územného a stavebného musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona