Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok
 

Stavebná prevencia

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici si okrem, posudzovaní dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania, posudzovanie stavieb v rámci kolaudačného konania, vykonávanie kontrol stavieb v priebehu ich realizácie a ich zmien po kolaudačnom konaní podľa zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ,vyhradzuje z hľadiska osobitného hospodárskeho a spoločenského významu posudzovanie dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania, posudzovanie stavieb v rámci kolaudačného konania, vykonávanie kontrol stavieb v priebehu ich realizácie a ich zmien po kolaudačnom konaní a to :

a)      stavbu s výškou nad 45 m;

b)      stavbu na ubytovanie s lôžkovou kapacitou nad 200 osôb;

c)      stavbu, v ktorej sa nachádza zhromažďovací priestor druhu ZP 2 a ZP 31);

d)     stavbu, ktorá je vybavená stabilným hasiacim zariadením alebo polostabilným hasiacim zariadením alebo zariadením na odvod tepla a splodín horenia;

e)      výrobnú stavbu s prevádzkarňou skupiny 6 a 7, okrem čerpacích staníc PHM vrátane CNG a LPG2);

f)       sklad v jednopodlažnej stavbe s celkovou pôdorysnou plochou viac ako 10 000 m2;

g)      stavby kultúrnych pamiatok v ktorých sa nachádza ZP;

h)      stavby kultúrnych pamiatok určených na ubytovanie s lôžkovou kapacitou nad 50 osôb;

i)        stavby zdravotníckych zariadení s lôžkovou kapacitou nad 300 osôb;

j)        stavby zdravotníckych zariadení umiestnené v areáli:   

  • FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám L. Svobodu 1, Banská Bystrica,
  • Stará nemocnica Banská Bystrica, Cesta k Nemocnici 1, Banská Bystrica;

k)      cestné a železničné tunely;

l)        priemyselné parky v rámci územného konania;

 

Zoznam výrobných stavieb s prevádzkarňou skupiny 6 a 7 si môžete stiahnuť tu (PDF, 287 kB).

 

V prípade osobného predkladania projektových dokumentácií alebo prípadných konzultácii je pri potrebné vstupných dverách kontaktovať:

klapku 6530    plk. Ing. Miroslav Podhradský    č. d. 223 

klapku 6532    mjr. Ing. Ján Kulfas                   č. d. 221 

 

Požadujeme, aby súčasťou predkladanej projektovej dokumentácie na posúdenie bolo:

  • žiadosť stavebníka resp. ním splnomocnenou osobou o posúdenie projektovej dokumentácie;
  • predložená projektová dokumentácia v rámci územného a stavebného musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona