Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Špecialista požiarnej ochrany

Špecialistom požiarnej ochrany môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany. Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže podľa § 11 ods. ods. 2  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru.

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 1. vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
 2. vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
 3. riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
 4. riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky  a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
 5. spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Vyššie uvedené činnosti špecialistu požiarnej ochrany pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa môže špecialista požiarnej ochrany vykonávať na základe pracovno-právneho vzťahu, dodávateľsky, alebo inou formou.

Špecialista požiarnej ochrany je povinný osvedčovať pravosť písomností, ktoré vyhotovil pri vykonávaní činností podľa § 9 ods. 3 zákona 314/2001 Z. z. odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.

Odbornú spôsobilosť špecialista požiarnej ochrany preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „ministerstvo“).

Overenia odbornej spôsobilosti sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu pre špecialistov požiarnej ochrany vo vymedzenom rozsahu, a to najneskôr do 6 mesiacov od skončenia odbornej prípravy, pričom absolvovanie odbornej prípravy sa preukazuje potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy. Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy pre špecialistu požiarnej ochrany platí 18 mesiacov od skončenia odbornej prípravy.

Overenia odbornej spôsobilosti bez absolvovania odbornej prípravy sa môže zúčastniť absolvent vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany alebo absolvent vysokej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany do 6 mesiacov od úspešného ukončenia štúdia. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana príslušnej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.

Odborná príprava sa člení na základnú odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu. Základná odborná príprava v rozsahu 200 hodín je určená pre fyzické osoby, ktoré ešte nemajú odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany. Aktualizačná odborná príprava v rozsahu 50 hodín je určená pre fyzické osoby s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany zaniká:

 1. uplynutím piatich rokov odo dňa jeho vydania,
 2. uplynutím piatich rokov odo dňa poslednej aktualizačnej odbornej prípravy pri osvedčení o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia,
 3. odobratím osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 4. smrťou odborne spôsobilej osoby alebo vyhlásením odborne spôsobilej osoby za mŕtvu.

Ak špecialista požiarnej ochrany absolvuje odbornú prípravu a požiada o overenie odbornej spôsobilosti počas platnosti osvedčenia, považuje sa na účel overenia za osobu s odbornou spôsobilosťou aj po zániku platnosti osvedčenia, najviac však na 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.

Fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany sa podrobuje raz za päť rokov pravidelnému overovaniu odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti špecialistu požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia; do obdobia desiatich po sebe nasledujúcich rokov sa započítava aj obdobie keď sa fyzická osoba považovala za osobu s odbornou spôsobilosťou na účel overenia odbornej spôsobilosti.

Odbornú prípravu špecialistov požiarnej ochrany vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom. Zoznam subjektov, ktorým bolo také oprávnenie vydané, nájdete v sekcii vzdelávanie - akreditované subjekty.

Skúška na overovanie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany sa uskutočňuje v poradí praktické riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktoré sa realizuje počas overenia odbornej spôsobilosti a ústna časť. Podmienkou postupu do ďalšej časti skúšky je hodnotenie klasifikačným stupňom vyhovel v predchádzajúcej časti.

Rozdelenie jednotlivých druhov stavieb a obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti pre praktickú časť overenia odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany sú uvedené v prílohe č. 11 (PDF, 118 kB)Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany a okruhy otázok pre ústnu časť obsahuje pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 (PDF, 821 kB)  (PDF, 821 kB)v znení pokynu č. 25/2015 (PDF, 481 kB) novela č. 9/2018 (PDF, 415 kB), novela č. 10/2023 (PDF, 413 kB).

Prihláška na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť špecialistu požiarnej ochrany (PDF, 166 kB)súhlas so spracovaním osobných údajov (PDF, 182 kB)

Zoznam fyzických osôb s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosť špecialistu požiarnej ochrany  - osvedčenia vydané v rokoch 2015 - 2023 - Zoznam fyzických osôb. (XLSX, 156 kB) 

Osoba s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany môže vykonávať aj činnosti technika požiarnej ochrany alebo činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

Za každé vykonanie overenia odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany sa platí správny poplatok v hodnote 120 €.

Za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany sa platí správny poplatok v hodnote 10 €.

Správne poplatky je možné uhradiť:

 • prostredníctvom elektronického kolku v platobnom systéme s názvom eKOLOK, ktorý predstavuje terminály resp. kiosky prevažne na pracoviskách Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a súdov, ale aj na Ministerstve hospodárstva SR, Ministerstve dopravy a výstavby SR, Daňovom úrade Bratislava, Generálnej prokuratúre SR, vďaka ktorým je možné uhradiť správne poplatky v hotovosti, platobnou kartou alebo platobnou kartou bezkontaktne,  alebo
 • zakúpením kolkov v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty a. s., ktoré sú zverejnené tu,
 • prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay/APP Center a je určená pre mobilné zariadenia s OS Android od verzie 4.4 vyššie a od júna 2017 je sprístupnená aj pre mobilné zariadenia s iOS 11,
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

Postup pri výbere správnych poplatkou a ich suma sa náchádza tu (PDF, 323 kB).

 Poznámka:

eKolok zakúpený v kiosku je možné použiť do 30 dní odo dňa zakúpenia.

eKolok zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty je možné použiť do 2 rokov odo dňa zakúpenia.

Potvrdenie o úhrade správneho poplatku je možné vrátiť odo dňa zakúpenia do 2 rokov od jeho zakúpenia. Po uplynutí tejto lehoty nie je možná refundácia.

Postup vrátenia správnych poplatkou je uvedený v súvisiacich dokumentoch na stránke: 

http://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok.

V prípade hotovostných úhrad samoobslužný platobný kiosk vráti výdavok do výšky 99,50 Eur. V prípade, že výdavok je vyšší ako 99,50 Eur, žiadateľ obdrží Potvrdenie pre vyplatenie výdavku, ktoré mu bude na základe žiadosti preplatené Prevádzkovateľom systému. Žiadosť o vrátenie výdavku spolu s originálom Potvrdenia pre vyplatenie výdavku je možné podať na poštách, uvedených na www.posta.sk.