Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Európska asociácia hasičských škôl

 

V dňoch 25. a 26. júna 2008 sa uskutočnila medzinárodná konferencia a pracovné stretnutie zástupcov asociácie hasičských škôl EÚ [European Fire Service Colleges’ Association – "EFSCA"]. Organizátorom stretnutia a medzinárodnej konferencie bolo Centrálne výcvikové a tréningové centrum Maďarska v Budapešti. Nosnou témou konferencie bolo "Dopad globálnych zmien na zmenu výcviku odborníkov v oblasti ochrany pred požiarmi".
Poslaním asociácie je:

 • rozvoj spolupráce medzi členmi asociácie s cieľom zvýšenia odbornej úrovne hasičských škôl a ich personálu,
 • formou odporúčaní koordinovať vzájomnú medzinárodnú spoluprácu,
 • výmena vedomostí a skúseností v oblasti odbornej prípravy a výcviku na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany,
 • pomoc pri vzájomnom vzdelávaní pedagógov členských organizácií,
 • zavádzanie a rozvoj nových, jednotných vzdelávacích metód a postupov,
 • podpora rozvoja technického vybavenia vzdelávacích zariadení a technológií výcviku,
 • podpora pri tvorbe, testovaní a zavádzaní vzdelávacích projektov podporovaných z fondov EÚ,
 • podpora vo vytváraní, presadzovaní a uznávaní vzdelávacích štandardov členských štátov asociácie,
 • koordinovanie spolupráce s inými organizáciami, asociáciami vykonávajúcimi činnosť na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Činnosť asociácie v období medzi konferenciami a spoločnými pracovnými stretnutiami riadi a zabezpečuje výkonný výbor. Predseda a stáli členovia výboru sú volení na obdobie troch rokov. Nestálymi členmi výboru sú dvaja podpredsedovia, zodpovedný za organizáciu konferencie v aktuálnom roku a v nasledujúcom kalendárnom roku.
Na záver rokovania konferencie boli vytvorené pracovné skupiny, ktoré navrhli nasledovné odporúčania pre činnosť asociácie v nasledujúcom období:

 • rozšíriť počet štátov zapojených do spoločných projektov financovaných z fondov EÚ,
 • doplniť do uvedených projektov zástupcov asociácie hasičských škôl EFSCA,
 • pripraviť nové projekty zamerané na zvýšenie úrovne vzdelávania v oblasti ochrany pred požiarmi vzájomnou výmenou učiteľov a inštruktorov z jednotlivých škôl,
 • pripraviť návrh dlhodobej stratégie činnosti asociácie,
 • stanoviť podmienky vzájomnej spolupráce členských štátov asociácie,
 • pripraviť na verejnú diskusiu návrh štandardu, ktorý by mal spĺňať hasič po ukončení jeho odbornej prípravy,
 • vytvárať podmienky na prijatie zástupcov nových členských štátov EÚ a ich postupné aktívne zapojenie do pracovných skupín asociácie,
 • uskutočniť spoločné rokovanie zástupcov asociácie a medzinárodnú konferenciu v roku 2009 v Poľsku a v roku 2010 v Španielsku.