Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Platné usmernenia

Požiadavky protipožiarnej bezpečnosti v súvislosti s parkovaním a nabíjaním elektromobilov v stavbách (PDF, 2 MB)

Formulácia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri protipožiarnych kontrolách (PDF, 166 kB)

Projektovanie zariadení na odvod tepla a splodín horenia (PDF, 75 kB)  

Informácia o vydaní usmernenia k možnosti použitia APU lišty  (PDF, 147 kB)

Žiadosť o výklad vybraných ustanovení vyhlášky č. 96/2004 Z. z.  (PDF, 166 kB)

Výklad § 55 ods. 2 v nadväznosti na § 57 ods. 3 vyhlášky č. 94/2004 Z .z.  (PDF, 68 kB)

Označovanie a akcieschopnosť zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. (PDF, 154 kB)   (PDF, 154 kB)

Riešenie únikových ciest v nadstavbách bytových domov pri zmenách stavieb na bývanie (PDF, 221 kB) 

Zabezpečovanie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku stavebným úradom (PDF, 158 kB)

Kompetencie a postup pri posudzovaní projektových dokumentácií automatických požiarnotechnických zariadení (vodných clôn (PDF, 433 kB))
 
Komentár k § 57 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (PDF, 490 kB)

Vydávanie stanovísk k posudzovaniu predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z. z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 439 kB) ----- vzor stanoviska k zámeru (PDF, 229 kB)

Zariadenia hlasovej signalizácie požiaru (PDF, 379 kB)
  
Projektovanie zariadení na odvod tepla a splodín horenia - zakreslenie veľkosti otvorov a ich umiestnenie (JPG, 715 kB)
 
Metodické usmernenie pre realizáciu presklení balkónov a lodžií (PDF, 245 kB)
 
Inštalácia systému elektrickej požiarnej signalizácie u stavieb, v ktorých sa nachádzajú apartmánové byty (PDF, 436 kB)
 
Stanovenie konštrukčného prvku vyhotoveného na stavbe (PDF, 248 kB)
 
Vysvetlenie čl. 6.2.7.10.5 STN 73 0802/Z2 (PDF, 390 kB)
 
Požiadavky na riešenie protipožiarnej bezpečnosti užívanej stavby (PDF, 933 kB)
 
Spoločná komunikácia podľa § 54 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (PDF, 3 MB)
 
Rezervná zásoba hasiacej látky – plynové stabilné hasiace zariadenia (PDF, 2 MB)
 
Demontáž požiarnotechnických zariadení (PDF, 767 kB)
 
Aplikácia ustanovenia § 92 ods. 4 v nadväznosti na § 75 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri  výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (PDF, 2 MB)

STAVEBNÉ VÝROBKY
 
Doklady preukazujúce splnenie parametrov podstatných vlastností a doklady o overení zhody vlastností komponentov požiarnotechnických zariadení s technickými normami alebo s technickými špecifikáciami - usmernenie (PDF, 5 MB)
 
Príloha usmernenia:
 
Vyhlásenie o parametroch č. DOP190204 pre tlačidlový hlásič požiaru typ: FDM1101 - správne (PDF, 336 kB)

EU Vyhlásenie o zhode pre tlačidlový hlásič požiaru typ: FDM1101 - správne (PDF, 148 kB)

Vyhlásenie o parametroch č. DOP190201 pre ústredne EPS typ: FC121 a FC122 - správne (PDF, 298 kB)

EU Vyhlásenie o zhode pre ústredne EPS typ: FC121 a FC122 - správne (PDF, 186 kB)

SK Vyhlásenie o parametroch - nesprávne (PDF, 407 kB)

EU Vyhlásenie o zhode - nesprávne (PDF, 303 kB)

link na dokument "Označenie CE stavebných výrobkov - krok za krokom": http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12320/attachments/1/translations/sk/renditions/pdf