Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Psychologická služba

Psychologická činnosť a psychologická starostlivosť v Hasičskom a záchrannom zbore (ďalej len „zbor“) predstavuje realizáciu využívania psychologických poznatkov v hasičskej a záchranárskej praxi. Vychádza z aktuálnej požiadavky komplexného psychologického zabezpečenia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej „príslušník zboru“), ktoré je odrazom vysokej úrovne kvalitatívnych a kvantitatívnych nárokov na ľudského činiteľa v záťažových situáciách ich profesijnej činnosti.

Psychológovia zboru pri svojej činnosti využívajú špecializované psychologické poznatky a prístupy na zvyšovanie všestrannej pripravenosti príslušníkov zboru a efektívnosti ich činnosti. Zabezpečujú psychologické vyšetrenia uchádzačov o prijatie do štátnej služby (ďalej len „uchádzač“) a príslušníkov zboru na vykonávanie špecifických činností v zbore. Podieľajú sa na komplexnej starostlivosti o príslušníkov zboru v zmysle psychologickej osvety, psychologického vzdelávania, psychologickej prípravy, individuálneho a skupinového psychologického poradenstva, psychohygieny, psychoterapie a prevencie možných psychických a somatických zlyhaní spôsobených náročnými situáciami spojenými s vykonávaním ich činností.

Psychologickú činnosť vykonáva a psychologickú starostlivosť poskytuje v zbore oddelenie psychológie Kancelárie prezidenta Prezídia zboru s dislokovanými psychologickými pracoviskami:

Prezídium Hasičského a záchranného zboru v Bratislave

Mgr. Miroslav Harvan, 0915 847 871, pracovný a poradenský psychológ, dopravný psychológ, vedúci oddelenia – hlavný psychológ zboru, odborný zástupca pre pracovnú a organizačnú psychológiu a poradenskú psychológiu MV SR

Mgr. Monika Ďurďovičová, pracovný psychológ, 0917 852 578

Mgr. Zdenka Matúšková, pracovný a poradenský psychológ, dopravný psychológ, 0915 993 546

Mgr. Lenka Tencerová, klinický psychológ, dopravný psychológ, odborný zástupca pre klinickú psychológiu 0917 592 539

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline

Mgr. Ing. Miroslav Augustín, pracovný a poradenský psychológ, dopravný psychológ, 0915 993 545

Mgr. Miroslav Čápek, pracovný psychológ

Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom

Mgr. Lenka Bindasová, pracovný psychológ, dopravný psychológ 0915 993 547

Mgr. Veronika Eštóková, psychológ, 0908 776 691

 

Vykonávanie psychologickej činnosti a poskytovanie psychologickej starostlivosti v zbore vychádza zo:

- zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2004 o vykonávaní psychologickej činnosti a o poskytovaní psychologickej starostlivosti v Hasičskom a záchrannom zbore,

- nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 103/2011 o rozsahu a lehotách psychologického vyšetrenia na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy

- koncepcie psychologickej činnosti a psychologickej starostlivosti v Hasičskom a záchrannom zbore,

- pokynu prezidenta zboru č.19/2005 o vykonávaní krízovej intervencie a o poskytovaní posttraumatickej intervenčnej starostlivosti v Hasičskom a záchrannom zbore,

- pokynu prezidenta zboru č.41/2005 o jednotnom postupe pri posudzovaní psychickej spôsobilosti uchádzača o prijatie do služobného pomeru v Hasičskom a záchrannom zbore a príslušníka Hasičského a záchranného zboru na vykonávanie činností v zbore,

- metodického usmernenia práce psychologických pracovísk a ďalších interných materiálov.

Podľa týchto materiálov sú stanovené podmienky hodnotenia psychickej spôsobilosti a určené spôsoby psychologických vyšetrení s dôrazom na diferenciáciu podľa jednotlivých činností, ako aj postupy pri kontrolných vyšetreniach.

Frekvencia preventívnych psychologických vyšetrení určených na vykonávanie špeciálnych činností v zbore je určená v nariadení ministra vnútra Slovenskej republiky č.14/2003 o zdravotnej starostlivosti a o lekárskej posudkovej činnosti v Hasičskom a záchrannom zbore podľa veku príslušníka zboru jedenkrát za päť rokov (do 50 roku veku príslušníka zboru) a raz za dva roky (nad 50 rokov veku príslušníka zboru).

V zbore pri vykonávaní krízovej intervencie a posttraumatickej intervenčnej starostlivosti sa postupuje podľa medzinárodnej metodiky CISM (Critical incident stres management), ktorá je po konzultácii s lektorom upravená na podmienky zboru. Koordinátorom krízovej intervencie – psychológom zboru je v dobe pracovného voľna nariadená pracovná pohotovosť podľa spracovávaného harmonogramu. V prípade požiadavky na vykonanie krízovej intervencie a poskytnutie posttraumatickej intervenčnej starostlivosti alebo psychologického poradenstva v dobe služobného a pracovného voľna môžu príslušníci a zamestnanci HaZZ kontaktovať koordinátora tímu krízovej intervencie – psychológa HaZZ, ktorému je nariadená pracovná pohotovosť, ktorý určí ďalší postup a spôsob vykonania krízovej intervencie a poskytnutia posttraumatickej intervenčnej starostlivosti, alebo poskytnutia psychologického poradenstva.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

Prezident HaZZ

  Adrián Mifkovič je prezidentom HaZZ od 1. januára 2024. Adrián Mifkovič

Fotogalérie