Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

Usmernenie o podrobnostiach k predkladaniu žiadostí o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

Kto môže požiadať o udelenie oprávnenia

O udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi môže požiadať právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ (ďalej „žiadateľ“), ktorá má v čase podania žiadosti v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť, prípadne organizovanie kurzov, školení a pod..

Termín podávania žiadostí

Akreditačná komisia na udeľovanie a odnímanie oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi zasadá najmenej dvakrát za rok, žiadosti o udelenie oprávnenia je možné podávať v priebehu kalendárneho roka.

Spôsob podávania žiadostí

Žiadosť musí byť podaná v písomnej forme, dokumentácia k žiadosti v tlačenej verzii, ktorá musí byť k žiadosti povinne priložená.

Žiadosť musí mať tieto náležitosti:

• označenie žiadateľa,

• identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa a oprávnenie na podnikanie,

• adresu sídla právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa vrátane telefónneho čísla a miesta podnikania,

• meno a priezvisko štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo meno a priezvisko zodpovedného zástupcu fyzickej osoby-podnikateľa,

• činnosť, druh odbornej prípravy, na ktorú sa oprávnenie žiada,

• základnú pedagogickú dokumentáciu, najmä tematický plán a časový rozvrh odbornej prípravy (ďalej - triednu knihu, učebné texty, časovo tematický plán),

• opis priestorov na odbornú prípravu, vybavenie audiovizuálnou technikou, hasičskou technikou, vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi a inou technikou, zoznam učebných pomôcok, učebných textov pre poslucháčov popis priestorov v ktorých sa bude vykonávať odborná príprava (presné miesto vrátane adresy, informáciu či ide o vlastné, resp. prenajaté priestory, približná plocha učebne, miesto výkonu praktickej časti a zoznam materiálno-technického vybavenia (pri odbornej príprave zamestnancov a členov hasičskej jednotky),

• zoznam lektorov a ich kvalifikačné predpoklady,

• vlastnoručne podpísané súhlasné stanovisko lektorov s vykonávaním lektorskej činností a fotokópie dokladov o ich odbornej kvalifikácii (odborná spôsobilosť pre výkon činnosti technika požiarnej ochrany, špecialistu požiarnej ochrany, pedagogické minimum a pod. )

Proces udelenia oprávnenia

Žiadateľ podá žiadosť o akreditáciu vzdelávacej aktivity, ktorá musí byť vypracovaná v súlade s požiadavkami zadefinovanými v § 12 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a predložená na organizačný odbor Prezídia hasičského a záchranného zboru (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29).

Ak žiadosť obsahuje všetky formálne náležitosti, bude postúpená na odborné posúdenie príslušnému odboru Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

1. Ak žiadosť neobsahuje všetky formálne náležitosti, bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadostí.

2. Ak žiadosť po odbornej stránke spĺňa všetky požiadavky, bude žiadateľovi udelené oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi po prerokovaní jeho žiadosti Akreditačnou komisiou na udeľovanie a odnímanie oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi.