Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Hasičské jednotky

Hasičské jednotky

Zdolávanie požiarov, činnosti spojené so záchrannými prácami pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach vykonávajú hasičské jednotky.

Druhy hasičských jednotiek

 Hasičský a záchranný zbor, je zložený z príslušníkov, ktorí vykonávajú činnosti v týchto jednotkách ako svoje zamestnanie a je zriadený zákonom č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore,

 Závodný hasičský útvar, je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorí vykonávajú činnosti v týchto jednotkách ako svoje zamestnanie,

 Závodný hasičský zbor, je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorí sú členmi v týchto jednotkách a činnosti nevykonávajú ako svoje zamestnanie, ale ako vedľajšiu pracovnú úlohu, ktorej sa prednostne venujú pri vyhlásení poplachu,

 Obecný hasičský útvar, je zložený zo zamestnancov obce, ktorí vykonávajú činnosti v týchto jednotkách ako svoje zamestnanie,

 Obecný hasičský zbor, je zložený z fyzických osôb, ktoré nevykonávajú činnosti v týchto jednotkách ako svoje zamestnanie. V obecnom hasičskom zbore sú to spravidla členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Organizácia hasičských jednotiek

Základnou organizačnou zložkou hasičskej jednotky je družstvo. Družstvo tvorí veliteľ a ďalšie tri osoby až osem osôb. Čatu tvorí dve alebo tri hasičské družstvá.

 

Zamestnanci právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zaradení do hasičskej jednotky sa zaraďujú do týchto funkcií:

• hasič,

• hasič záchranár,

• technik-strojník, operátor operačného pracoviska alebo ohlasovne požiarov,

• hasič záchranár špecialista,

• veliteľ družstva, technik špecialista odbornej služby,

• veliteľ čaty, vedúci technik špecialista,

• veliteľ zmeny, veliteľ stanice, vedúci oddelenia, operačný dôstojník,

• zástupca veliteľa jednotky,

• veliteľ jednotky.

 

Členovia hasičskej jednotky sa zaraďujú do týchto funkcií:

 hasič,

 starší hasič,

 technik-strojník,

 veliteľ družstva, technik špecialista odbornej služby,

 veliteľ jednotky.

 

Na nepretržitý príjem hlásení o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí sa zriaďuje ohlasovňa požiarov,

 v mestskom hasičskom a záchrannom zbore,

 v závodnom hasičskom útvare alebo v závodnom hasičskom zbore právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ak sa nezriaďuje operačné pracovisko,

 v obci (meste).

Závodný hasičský útvar môže zriadiť operačné pracovisko, ktoré plní funkciu ohlasovne požiarov.

Nepretržitý výkon služby sa organizuje na zmeny. Zmenu tvoria zamestnanci zaradení na operačnom pracovisku alebo v ohlasovni požiarov a najmenej jedného družstva. Striedanie zmien sa vykonáva za súčasnej prítomnosti zamestnancov, ktorí službu končia a ktorí do služby nastupujú Pri striedaní zmien si zamestnanci vzájomne odovzdávajú nedokončené úlohy, hasičskú techniku, vecné prostriedky hasičskej jednotky a ďalšie prostriedky určené na výkon služby. Zamestnanci vykonávajú službu v zmene podľa organizačného zaradenia určeného rozpisom služieb.

Úlohy hasičských jednotiek

Medzi základné úlohy hasičskej jednotky patrí najmä:

• záchrana osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,

• záchrana zvierat a majetku ohrozených požiarom,

• vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách, poskytovanie pomoci podľa svojich technických možnosti a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,

• zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky a jej vecných prostriedkov,

• vykonávanie v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich zamestnancov a členov.

Ako odborné služby hasičskej jednotky sa zriaďujú strojná služba, protiplynová služba a spojovacia služba; v mestskom hasičskom a záchrannom zbore sa zriaďuje aj hasičská záchranná služba a povodňová záchranná služba.

Bližšie informácie na úseku ochrany pred požiarmi upravuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (PDF, 268 kB)(PDF). Podrobnosti o úlohách hasičských jednotiek, zabezpečovaní akcieschopnosti, zásadách organizácie odborných služieb a o dokumentácii hasičských jednotiek ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách a interné predpisy (PDF).