Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Akreditácia

Odbornú prípravu na výkon činností na úseku ochrany pred požiarmi vykonáva podľa § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Podmienky na udelenie oprávnenia sú:

  1. ak ide o právnickú osobu, sídlo na území Slovenskej republiky,
  2. ak ide o podnikajúcu fyzickú osobu, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; trvalým pobytom sa rozumie aj dlhodobý pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky,
  3. zabezpečenie lektorov a predloženie dokladov o ich odbornej kvalifikácii,
  4. vypracovanie a vedenie základnej pedagogickej dokumentácie,
  5. zabezpečenie materiálno-technického vybavenia procesu vzdelávania podľa druhu odbornej prípravy.

Platnosť oprávnenia zaniká

  1. uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
  2. výmazom držiteľa oprávnenia z obchodného registra alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odňatí živnostenského listu alebo koncesnej listiny,
  3. vyhlásením konkurzu na držiteľa oprávnenia alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na držiteľa oprávnenia pre nedostatok majetku,
  4. rozhodnutím ministerstva o odňatí oprávnenia alebo o zrušení oprávnenia,
  5. smrťou podnikajúcej fyzickej osoby alebo vyhlásením tejto za mŕtvu.

Zoznam subjektov vykonávajúcich odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi (PDF, 271 kB)