Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2022, streda
 

Pracovné príležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

odborný referent – sekretariát Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Humennom

na dobu neurčitú

s predpokladaným nástupom 1.7.2022.

 

Kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

nevyžaduje sa

 

Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady:

Znalosť právnych predpisov najmä z oblasti pracovného práva a účtovníctva. Analytické myslenie, samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, prezentačné a komunikačné schopnosti, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, schopnosť tvoriť stratégie, koncepcie, projekty a analytické dokumenty, rýchlosť a správnosť plnenia pracovných úloh aj počas výkonu viacerých (čiastkových) povinností súčasne. Znalosť práce s PC (min. Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint a osobitne Microsoft Outlook).

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o prijatie do zamestnania (o zaradenie do výberového konania),

-          štrukturovaný životopis,

-          úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

-          výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania (prihlášky do výberového konania) je potrebné zasielať na adresu:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Požiarnická 1

080 01 Prešov

 

do 22.06.2022

(rozhodujúci je dátum na pečiatke doručovateľa – pošty o podaní listovej zásielky)

 

pričom obálku je potrebné označiť: Výberové konanie OR HaZZ Humenné – NEOTVÁRAŤ!

 

Komisia vyhodnotí správnosť a úplnosť žiadostí a príloh uchádzačov o prijatie do pracovného pomeru, a určí termín osobného pohovoru a preverenia požadovaných znalostí a zručností, ktorý oznámi jednotlivým uchádzačom najneskôr do 27.06.2022.

 

Podmienky týkajúce sa prijímacieho konania podľa zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov:

http://www.minv.sk/?podmienky-prijatia-do-hazz-1

Nižšie uvedené dokumenty na stiahnutie sú určené len pre uchádzačov o prijatie do služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru.