Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

ŠPD

Štátny požiarny dozor sa vykonáva v súlade s § 25 ods. 1 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

 

a) protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby–podnikateľa, okrem rodinných domov a bytových domov, ktoré majú najviac osem nadzemných podlaží,

b) posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný

zákon,

c) vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie,

d) zisťovaním príčin vzniku požiarov,

e) kontrolou obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,

f) kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti hasičských jednotiek a ich materiálno -technického vybavenia u právnickej osoby a fyzickej osoby–podnikateľa a v obciach,

g) ukladaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolou plnenia týchto opatrení,

h) dohľadom nad určenými výrobkami uvádzanými na trh podľa osobitných predpisov.6)

(2) Orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor je oprávnený vstupovať do objektov a zariadení právnickej osoby alebo fyzickej osoby–podnikateľa na účely vykonania protipožiarnej kontroly alebo zisťovania príčin vzniku požiarov v sprievode poverenej osoby a požadovať potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby–podnikateľa. Pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru môže byť vyhotovovaný obrazový záznam o skutočnostiach, ktoré súvisia s nedostatkami zistenými protipožiarnou kontrolou, alebo o skutočnostiach súvisiacich so zisťovaním príčin vzniku požiaru, vrátane vyhotovovania kópií dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi. Orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor je povinný pred začiatkom protipožiarnej kontroly preukázať sa poverením na jej vykonanie.

(3) O vykonanej protipožiarnej kontrole podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vyhotoví orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor zápisnicu, v ktorej uvedie označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas vykonania kontroly, kto kontrolu vykonal, preukázané kontrolné zistenia vrátane zistených nedostatkov. V zápisnici sa uvedú uložené opatrenia a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov, dátum prerokovania zápisnice, vyjadrenie a podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby alebo zodpovedného zástupcu fyzickej osoby–podnikateľa. Prílohou zápisnice je obrazový záznam podľa odseku 2 druhej vety.

(4) Štátny požiarny dozor podľa odseku 1 písm. b) a c) sa nevykonáva na jednoduchých stavbách a drobných stavbách.4)

(5) Podrobnosti o vykonávaní štátneho požiarneho dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Krajské riaditeľstvo vykonáva štátny požiarny dozor v zmysle § 27 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

 

a) posudzovaním dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresných riaditeľstiev alebo ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,

b) posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,

c) vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,

d) protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby alebo fyzickej osoby–podnikateľa, ktorú si vyhradí,

e) zisťovaním príčin vzniku požiarov v závažných prípadoch,

f) kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti závodného hasičského útvaru a jeho materiálno-technického vybavenia u právnickej osoby a fyzickej osoby- podnikateľa,

g) vykonávaním dohľadu nad určenými výrobkami uvádzanými na trh podľa osobitných predpisov.

 


 

Požiarny evakuačný plán po novom :

Príklad ako vypracovať PEP si stiahnete TU! (PDF, 316 kB)

pep (PDF, 321 kB)