Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Skúšobňa na posudzovanie výrobkov - s laboratórnou kombinovanou akreditačnou značkou ilac - MRA Reg. No. 011/S - 084

Skúšobňa na posudzovanie výrobkov

Cenník skúšok (PDF, 340 kB)

Ako si objednať skúšku

Skúšobňa na posudzovanie výrobkov vykonáva nasledovné skúšky:

STN EN 14522: 2006 Stanovovanie teploty vznietenia plynov a pár.
STN EN ISO 2592: 2003 Určovanie bodu vzplanutia a horenia. Clevelandova metóda v otvorenom tégliku.
STN 65 6065: 1983 Ropné výrobky. Bod vzplanutia v uzavretom tégliku podľa
Z1: 1997 Abela-Penského. Postup B.
STN 65 6169: 1986 Kvapalné palivá. Stanovenie spalného tepla a výhrevnosti.
A1: 1987
STN 67 3015: 1983 Stanovenie bodu vzplanutia náterových látok v uzavretom tégliku podľa Abel-Penskyho.
STN EN ISO 2719: 2004 Určovanie bodu vzplanutia. Metóda v uzavretom tégliku podľa Penského-Martensa.
STN EN 924: 2003 Lepidlá. Rozpúšťadlové a bezrozpúšťadlové lepidlá. Stanovenie bodu vzplanutia.
STN EN ISO 3679: 2005 Stanovenie bodu vzplanutia. Rýchla rovnovážna metóda v uzavretom tégliku.
ASTM E 681: 2009 Štandardná skúšobná metóda pre koncentračné medze horľavosti chemikálií.
STN EN 469: 2006 Ochranný odev pre hasičov. Požiadavky na vlastnosti
A1:2007 ochranného odevu na zdolávanie požiaru,
Oprava AC:2007 čl. 6.5: Tepelná odolnosť.
STN EN ISO 14116:2008 Ochranné odevy. Ochrana proti teplu a plameňu. Materiály, kombinácie materiálov a odevy s ohraničeným šírením plameňa.
STN EN 13087-7:2002 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 7. Odolnosť proti
ZA1:2002 plameňu.
STN EN 367: 1996 Ochranné pracovné odevy. Ochrana proti teplu a plameňu. Skúšobná metóda: Stanovenie prestupu tepla pri vystavení účinku plameňa.
STN EN 407: 2005 Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu). Časť 6.3 Správanie pri horení
STN EN ISO 15025: 2003 Ochranné odevy. Ochrana proti teplu a ohňu. Metóda skúšania ohraničeného šírenia plameňa.
STN EN 60 598 -1: 2006 Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky. Čl. 4.13
A1; C1: 2007 Mechanická pevnosť, časť 4.13.5 Prenosné svietidlá do
ťažkých podmienok (ručné).
STN EN ISO 6941: 2004 Textílie. Horľavosť. Meranie rýchlosti šírenia plameňa na zvisle umiestnených vzorkách.
STN 80 4413: 1993 Podlahové textílie. Správanie pri horení. Tabletková skúška pri izbovej teplote.
STN 80 4414: 1997 Podlahové textílie. Stanovenie účinkov malého zápalného zdroja. Metóda žeravej kovovej matice.
STN EN 71-2: 2012 Bezpečnosť hračiek. Časť 2: Horľavosť.
STN EN 1021-1: 2006 Nábytok. Hodnotenie zápalnosti čalúneného nábytku.
Časť 1: Zdroj zapálenia: tlejúca cigareta.
STN EN 1021-2: 2006 Nábytok. Hodnotenie zápalnosti čalúneného nábytku.
Časť 2: Zdroj zapálenia: ekvivalent plameňa zápalky.
STN EN 1101:1998 Textílie a textilné výrobky. Horľavosť. Záclony a závesy.
A1: 2005 Podrobný postup na zisťovanie zápalnosti zvisle umiestnených vzoriek ( malý plameň ).
STN EN 1102: 1998 Textílie a textilné výrobky. Horľavosť. Záclony a závesy. Podrobný postup na zisťovanie šírenia plameňa na zvisle umiestnených vzorkách.
STN EN 1103: 2006 Textílie. Odevné textílie. Podrobný postup na zisťovanie horľavosti.
STN EN ISO 6940: 2004 Textílie. Horľavosť. Zisťovanie ľahkosti zapálenia zvisle umiestnených vzoriek.
UIC Kódex 564-2 VE:1991 Predpisy o požiarnej prevencii a likvidácii požiaru pre železničné vozne v medzinárodnej doprave, ktoré sa spôsobom konštrukcie zaraďujú do skupiny cestovných vozňov.
Príloha 4: Skúšobná metóda pre stanovenie správania sa v ohni pre termosety
Príloha 5: Skúšobná metóda pre stanovenie správania sa v ohni pre textílie bez povlaku a s povlakom.
Príloha 7: Skúšobná metóda pre stanovenie správania sa materiálov v ohni pomocou merania kyslíkového čísla
Príloha 11: Postup skúšky na zistenie správania sa stuhnutých termoplastických materiálov v ohni.
Príloha 12: Skúšobná metóda na určenie správania sa podláh v ohni.
STN ISO 1928: 2003 Tuhé palivá. Stanovenie spaľovacieho tepla kalorimetrickou metódou v tlakovej nádobe a výpočet výhrevnosti.
STN ASTM E 537: 2002 Štandardná skúšobná metóda stanovenia tepelnej stability chemických látok metódami termickej analýzy.
STN EN ISO 11357-1: 2010 Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC).
Časť 1: Všeobecné princípy.
STN EN ISO 11358: 2000 Plasty. Termogravimetria (TG) polymérov.
Všeobecné princípy.
STN ISO 871: 2010 Plasty. Stanovenie zápalnosti v teplovzdušnej peci.
STN EN ISO 4589-2: 2001 Plasty. Stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla.
A1: 2006 Časť 2: Skúška pri teplote okolia.
STN EN 60695-11-10: 2001 Skúšanie nebezpečenstva požiaru.
A1: 2004 Časť 11-10. Skúšobné plamene.
Metódy skúšok plameňom s výkonom 50 W pri horizontálnej a vertikálnej polohe vzorky.
STN ISO 3795: 1995 Cestné vozidlá, traktory, poľnohospodárske a lesnícke stroje. Stanovenie horľavosti materiálov použitých v interiéri vozidla
ISO 9772: 2012 Ľahčené plasty. Stanovenie charakteristík horenia malých
A1: 2003 horizontálne uložených vzoriek vystavených malému plameňu.
ISO 5657:1997 Skúšky horľavosti. Reakcia na oheň. Zápalnosť stavebných výrobkov.
STN EN ISO 11925-2: 2011 Skúšky reakcie na oheň. Zapáliteľnosť stavebných výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom.
STN EN ISO 1182: 2010 Skúšky reakcie výrobkov na oheň.
Skúška nehorľavosti.
STN EN ISO 1716: 2010 Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Stanovenie celkového spalného tepla.
STN EN 1568-1: 2008/AC:2010 Hasiace látky. Penidlá. Časť 1:Technické podmienky penidiel
AC: 2010 pre stredné peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou.
Kapitola 4 - Sediment v penidle.
Kapitola 5 - Viskozita penidla.
Kapitola 6 - Hodnota pH penidla.
Kapitola 9 - Napenenie a doba rozpadu peny.
STN EN 1568-2: 2008/AC:2010 Hasiace látky. Penidlá. Časť 2:Technické podmienky penidiel
AC: 2010 pre ľahké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou.
Kapitola 4 - Sediment v penidle.
Kapitola 5 - Viskozita penidla.
Kapitola 6 - Hodnota pH penidla.
Kapitola 9 - Napenenie a doba rozpadu peny.
STN EN 1568-3: 2008/AC:2010 Hasiace látky. Penidlá. Časť 3:Technické podmienky penidiel
AC: 2010 pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou.
Kapitola 4 - Sediment v penidle.
Kapitola 5 - Viskozita penidla.
Kapitola 6 - Hodnota pH penidla.
Kapitola 9 - Napenenie a doba rozpadu peny.
Kapitola 10 - Skúška hasiacej účinnosti.
STN EN 1568-4: 2008/AC:2010 Hasiace látky. Penidlá. Časť 4:Technické podmienky penidiel
AC: 2010 pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny miešateľné s vodou.
Kapitola 4 - Sediment v penidle.
Kapitola 5 - Viskozita penidla.
Kapitola 6 - Hodnota pH penidla.
Kapitola 9 - Napenenie a doba rozpadu peny.
Kapitola 10 - Skúška hasiacej účinnosti.
STN EN 615: 2009 Požiarna ochrana. Hasiace látky. Požiadavky na prášky (okrem práškov triedy D).
Príloha A - Metóda skúšky stanovenia objemovej hmotnosti.
Príloha B - Metódy skúšok sitovej analýzy. Metóda 2.
Príloha D - Metóda skúšky odpudivosti vody.
Príloha E - Metóda skúšky obsahu vlhkosti.
ASTM F 726:2006 Štandardná skúšobná metóda sorbčných vlastností adsorbentov
Kapitola 9.3. Skúška krátkodobej adsorpcie ropných látok
Kapitola 9.4. Skúška dlhodobej adsorpcie ropných látok