Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Oddelenie normalizácie a informačných služieb

Hlavné úlohy oddelenia:

 • získava, zhromažďuje, spracúva, sprístupňuje, archivuje a vedie evidenciu odborných informácií z oblasti ochrany pred požiarmi a záchrannej činnosti,
   
 • plní funkciu Národného informačného strediska Hasičského a záchranného zboru v oblasti ochrany pred požiarmi a záchrannej činnosti, 
   
 • vykonáva analytickú a komparačnú činnosť pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii, najmä v oblasti zosúlaďovania všeobecne záväzných právnych predpisov a technických predpisov Slovenskej republiky na úseku ochrany pred požiarmi s predpismi Európskej únie a podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov najmä formou rešerší a študijno-rozborových analýz,
   
 • spracúva podklady a námety pre tvorbu koncepcie a plánovania úloh technickej normalizácie v oblasti ochrany pred požiarmi a záchrannej činnosti; podieľa sa na riešení úloh technickej normalizácie a na procese zavádzania európskych noriem a medzinárodných technických noriem do sústavy slovenských technických noriem,
   
 • sleduje v rámci medzinárodnej normalizačnej činnosti v technických komisiách CEN a ISO proces spracúvania návrhov európskych a medzinárodných noriem v relevantných technických komisiách na úseku ochrany pred požiarmi a záchrannej činnosti a organizačne zabezpečuje pripomienkové konanie,
   
 • podieľa sa na plnení úloh prezídia zboru pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja medzinárodnej spolupráce na úseku ochrany pred požiarmi a záchrannej činnosti, 
   
 • podieľa sa na plnení úloh prezídia zboru v oblasti edičnej a propagačno-výchovnej činnosti, najmä edičným spracúvaním a vydávaním tlačovín podľa vecného a časového harmonogramu edičnej a propagačno-výchovnej činnosti