Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Overovanie technikov požiarnej ochrany

Overovanie technikov požiarnej ochrany  |  Platné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi

Overovanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany

 

 

1.    Prihlasovanie

 

·         fyzická osoba sa prihlasuje písomne na miestne príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru; miestna príslušnosť sa určuje podľa trvalého bydliska uchádzača,

·         technik požiarnej ochrany po ďalšej príprave musí doručiť svoju prihlášku v čase platnosti svojho osvedčenia,

·         vzor prihlášky je uvedený v dokumentoch na stiahnutie.

 

 

2.    Doklady na overovanie

 

·         občiansky preukaz,

·         potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy,

·         overená fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní ďalšej odbornej prípravy,

·         overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní základnej odbornej prípravy,

·         písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov, vzor je uvedený v dokumentoch na stiahnutie.

 

 

3.    Overovanie

 

·         overovanie sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú písomne zriaďuje ten, kto vykonáva overovanie,

·         overovanie pozostáva z písomnej časti (formou testu obsahujúcich 50 otázok) a z ústnej časti (zodpovedanie troch otázok),

·         po úspešnom vykonaní overovania a po zaplatení správneho poplatku kolkovou známkou je vydané uchádzačovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti 5 rokov,

·         ak žiadateľ na skúške nevyhovie, môže skúšku dva razy opakovať,

·         ak žiadateľ svoju neúčasť na overovaní odbornej spôsobilosti dostatočne neospravedlní a nepreukáže dôvod neúčasti, posudzuje sa, že na skúške nevyhovel.