Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Informácia o registrovaní spoločenstiev vlastníkov bytov

V zmysle zákona NR SR č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  v znení neskorších predpisov sa na správu domu zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou alebo fyzickou osobou.

Na správu jedného domu môže byť dohodnutá len jedna z foriem správy domu.
 

SPOLOČENSTVO:

 • je právnická osoba zapísaná v registri spoločenstiev vedenom Okresným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva
 • vzniká dňom zápisu do registra

NÁVRH NA ZÁPIS DO REGISTRA ZDRUŽENÍ:

 1. Je povinný podať vlastník domu do jedného mesiaca po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti (§ 7 zák. č. 182/1993 Z. z.). Pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená.
 2. Ak dôjde k zmene správy domu, návrh na zápis podáva splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 3. Spoločenstvo môžu založiť aj vlastníci bytov a nebytových priestorov 

K NÁVRHU NA ZÁPIS DO REGISTRA SPOLOČENSTIEV JE POTREBNÉ DOLOŽIŤ NASLEDOVNÉ DOKLADY:

 1. zmluvu o spoločenstve a stanovy, ak to zmluva o spoločenstve určuje - v dvoch vyhotoveniach
 2. doklad o vlastníctve bytov

         -  právoplatné rozhodnutie o vklade vlastníckeho práva k bytu (spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu) do katastra nehnuteľností alebo

         -  návrh na zápis prvého vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

    3.  splnomocnenie vlastníka domu zastupovať pri právnych úkonoch vo veci registrácie spoločenstva vlastníkov bytov

    4.  zápisnica a prezenčná listina zo schôdze, na ktorej bolo rozhodnuté o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov s uvedením  počtu hlasov akým bolo rozhodnuté o zriadení spoločenstva a o zvolení predsedu.

    5.  doklad o bezúhonnosti predsedu spoločenstva (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

    6.  správny poplatok vo výške 50 eur

    7.  pri zmene formy správy je súčasťou návrhu aj výpoveď o výkone správy správcovi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

 

ZMLUVA O SPOLOČENSTVE MUSÍ OBSAHOVAŤ:

 1. názov a sídlo spoločenstva
 2. orgány spoločenstva a ich právomoc
 3. spôsob správy spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku
 4. úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 5. úpravu majetkových pomerov spoločenstva
 6. spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv

 

V zmluve o spoločenstve sa môže určiť, že spoločenstvo vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva.

 

Písomnú zmluvu o spoločenstve uzatvára vlastník domu s novým vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome pri prevode vlastníctva o bytu alebo nebytového priestoru, ak so zriadením spoločenstva vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina vlastníkov  bytov a nebytových priestorov v dome

Každý nový vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome pristupuje k zmluve o spoločenstve a to : vyhlásením v zmluve o prevode vlastníctva.

Spoločenstvo môžu založiť aj vlastníci  bytov a nebytových priestorov viacerých domov.

Do registra sa zapisuje:

 1. názov a sídlo spoločenstva
 2. identifikačné číslo
 3. orgány spoločenstva
 4. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu

Do registra sa zapisuje aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Štatutárny orgán je povinný podať príslušnému obvodnému úradu návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností do 15 dní odo dňa, keď zmeny nastali, na ktorom musí byť pravosť podpisu úradne osvedčená.

K návrhu sa musí priložiť:

 1. uznesenie zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o vykonaní zmeny zmluvy o spoločenstve s uvedením o čom bolo hlasované (napr. zmena predsedu ), kto (vlastník bytu alebo nebytového priestoru menovite) ako (za alebo proti) hlasoval. Pričom jeden hlas pripadá na jeden byt alebo nebytový priestor
 2. dodatok k zmluve o spoločenstve v dvoch vyhotoveniach
 3. správny poplatok.

Podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona č.232/1999 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov registrový úrad vyberá poplatky za tieto správne úkony:

Správny orgán vyberie poplatok  pri zmene štatútu alebo údajov zapísaných do registra spoločenstiev vlastníkov bytov znížený o 50 %, ak sa v rámci zmeny údajov, údajov zapísaných do registra vykoná súčasne zmena názvu, sídla a štatutárneho orgánu.

Za zmenu sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvu obcí a ulíc sa poplatok nevyberie.

Spoločenstvá, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sú povinné prispôsobiť tomuto zákonu zmluvu o spoločenstve, orgány, hospodárenie, činnosť, prípadne stanovy najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia tohto zákona ( t. j. od 1.7.2004).

 

Kontakt:

Okresný úrad Prešov
odbor všeobecnej vnútornej správy
oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Námestie mieru 3
080 01 Prešov

Úradné hodiny na okresnom úrade sú denne od 800 – 1500 hod, v stredu do 17 00 hod, v piatok do 14 00 hod.