Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Informácie o vydávaní osobitných označení vozidiel

Podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,   okresné úrady v sídle kraja vydávajú osobitné označenie vozidla  a preukaz osobitného označenia vozidla č. O2 a vedú ich evidenciu. Túto agendu zabezpečujú odbory všeobecnej vnútornej správy okresných úradov v sídle kraja podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

 Od  1.1.2009 je fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 8/2009 vydaný parkovací preukaz. Tento preukaz vydávajú príslušné Úrady práce sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska.

 Osobitné označenia vozidla vydávané okresnými úradmi v sídle kraja podľa § 44 ods.1 písm. b  zákona č. 8/2009 sa môže používať na vozidle:

·        lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (č. O2)

 Doklady potrebné k vydaniu osobitného označenia vozidla č. O2 na vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti:

 1. Písomná žiadosť o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu na vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 2. doklad totožnosti (občiansky preukaz),
 3. vodičský preukaz,
 4. správny poplatok v hodnote 5 eur

 

Podľa  § 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. osobitné označenie sa môže používať na vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 2. vodič vozidla je povinný osobitné označenie  odstrániť z vozidla, ak sa nepoužíva na účel, na ktorý je určený,
 3. osobitné označenie na vozidle môže používať iba osoba, ktorej ho na základe písomnej žiadosti vydal okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo iný oprávnený orgán v zahraničí,
 4. oprávnenie na používanie osobitného označenia na vozidle lekára sa preukazuje preukazom osobitného označenia vozidla, vydaného príslušným okresným úradom v sídle kraja
 5. osobitné označenie sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom preukazu osobitného označenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 6. vodič vozidla označeného osobitným označením je povinný pri vedení vozidla mať pri sebe preukaz a na výzvu policajta sa ním preukázať. Ak vodičom nie je lekár (držiteľ preukazu), stačí ak sa  takým preukazom preukáže prepravovaná osoba (držiteľ preukazu).
 7. vodič osobitne označeného vozidla lekára nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takého vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou  vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona.

 Podľa vyhlášky č. /2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Osobitné označenie sa umiestňuje vnútri vozidla v pravej dolnej časti predného skla alebo v ľavej dolnej časti zadného skla, ak to nie je možné, osobitné označenie sa umiestňuje na inom vhodnom mieste v prednej alebo zadnej časti vozidla. Osobitné označenie musí byť vždy dobre viditeľné, nesmie obmedzovať vodiča vo výhľade a nesmie ohrozovať vodiča ani prepravované osoby.“

 

Podľa sadzobníka správnych poplatkov, týkajúcich sa vydávania osobitných značení vozidiel a preukazov osobitných značení, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov je poplatok pre podanie žiadosti   o vydanie osobitného označenia vozidla a  preukazu osobitného označenia vozidla                             5 eur

 

 Informácie ohľadne vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení vozidiel Vám budú poskytnuté

 

·        osobne na:          Okresnom úrade Prešov             

odbor všeobecnej vnútornej  správy

kancelária č. 301

Bc. Beáta Kolesárová

·        telefonicky:          na  tel. čísle   051/708 2270