Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Informácie o osvedčovaní listín, podpisov na listinách a o vydávaní apostille

Okresný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík  vykonáva osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisu na listinách v súlade so zákonom  č. 599/2001 v znení neskorších predpisov   a vyberá správne poplatky v súlade so  zákonom  č. 145 /1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov.

 

Osvedčovanie listín  -

2 € - osvedčenie odpisu ( fotokópie  ) , výpisu písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov  atď. za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku

 

Osvedčenie podpisu  -

2 € - osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

 

 

Apostille a vyššie overenie verejných listín pre použitie v zahraničí

 

Okresný úrad Prešov,  podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia z 5. októbra 1961 s platnosťou pre SR od 17. februára 2002 je určený vydávať osvedčenie (apostille) a vykonávať vyššie overenie pre matričné doklady a doklady vydávané orgánmi samosprávy, ktoré majú byť použité v cudzine pre okresy Prešov a Sabinov. Týka sa to najmä potvrdení o trvalom pobyte.

Okresný úrad Prešov osvedčuje (apostille a vyššie overenie) doklady vydané samosprávnymi orgánmi a orgánmi štátnej správy pre okresy Prešov a Sabinov.

Občan, ktorý potrebuje predložiť uvedené doklady v cudzine pre potreby uzavretia manželstva, zamestnania, študijného pobytu, trvalého alebo dlhodobého pobytu, si vyžiada z príslušného obecného, mestského alebo matričného úradu najnovší doklad.

Doklady vydané matričným úradom (RL, SL, ÚL, potvrdenie k uzavretiu manželstva), obecným/mestským úradom (potvrdenie o trvalom pobyte) podpisujú osoby, ktorých vzorové podpisy s odtlačkom úradnej pečiatky eviduje Okresný úrad Prešov.

 

Úkon apostille a vyššie overenie je spoplatnený sumou 10,00 € za každý doklad v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.