Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Informácie o registrovaní neinvestičných fondov

Dňa 1. júla 1997 nadobudol účinnosť zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z..

Predmetom zákona je komplexná úprava založenia, vzniku, zrušenia, zániku a hospodárenia neinvestičných fondov.

 Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.Fondmôže združovať finančné prostriedky na verejnoprospešný účel, ale nemôže priamo vykonávať verejnoprospešnú činnosť.

Účel fondu sa rozširuje mimo rámca všeobecnej prospešnosti a to tým, že peňažné prostriedky fondu môžu byť použité aj na individuálne určenú humanitnú pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb. Takéto určenie je však ohraničené dvoma podmienkami. Musí ísť buď o situáciu, keď sa jednotlivec alebo skupina osôb ocitnú v ohrození života, alebo pôjde o osoby, ktoré pri postihnutí živelnou pohromou potrebujú naliehavú pomoc.

Všeobecne prospešným účelom je najmä:

 • rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
 • ochrana ľudských práv
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
 • ochrana a podpora zdravia vzdelávania
 • rozvoj sociálnych služieb

Fond môže vlastniť aj veci nevyhnutné potrebné  na jeho správu v rozsahu, ktorý je určený v štatúte.

Fond môže zriadiť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len zriaďovateľ).

Ak je zriaďovateľom jedna osoba, fond sa zriaďuje zriaďovacou listinou vo forme notárskej zápisnice. Ak je viac zriaďovateľov, fond sa zriaďuje zriaďovacou zmluvou, pravosť podpisov všetkých zriaďovateľov musí byť úradne overená. Zriaďovacia listina musí mať rovnaké obsahové náležitosti ako zriaďovacia zmluva. Zriaďovaciu zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec,  ktorý má na to plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. Prikladá sa k zriaďovacej zmluve.

Názov fondu musí obsahovať označenie „neinvestičný fond“  resp. skratku  „ n. f.“

Zriaďovacia zmluva  (listina) obsahuje:

 • Názov a sídlo fondu
 • Čas, na ktorý sa fond zriaďuje
 • Účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný
 • Meno, priezvisko (názov) a trvalý pobyt (sídlo) zriaďovateľov
 •  Výšku peňažného vkladu každého zriaďovateľa a lehotu u splatenia vkladu 
 • Určenie osoby, ktorá vykoná úkony súvisiace so vznikom fondu

V zriaďovacej  zmluve (listine) sa uvedú prví členovia orgánov fondu menovite (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa bydliska a PSČ)

Súčasťou zriaďovacej zmluvy (listiny) je štatút fondu.

 Štatút fondu obsahuje:

 •  Názov a sídlo fondu
 • Účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný
 • Určenie okruhu osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky z fondu alebo označenie 
 • Územia, v ktorého rámci budú tieto prostriedky poskytované   
 • Orgány fondu a ich pôsobnosť
 • Ustanovenia o obmedzení výdavkov na správu fondu
 • Spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení fondu
 • Určenie osoby, na ktorú prejdú oprávnenia zriaďovateľa pre prípad jeho smrti alebo zániku.

Počet členov orgánov, právomoci, dĺžku funkčného obdobia , spôsob ustanovenia a spôsob členstva v orgánoch fondu, hospodárenie , majetok fondu, výdavky fondu a ostatné otázky sa podrobne upravia v štatúte fondu. 

Fond vzniká dňom, ku ktorému bol zapísaný do registra. Návrh na zápis fondu do registra sa musí podať do 60 dní odo dňa zriadenia fondu a prikladá sa k nemu:

 • zriaďovacia zmluva alebo zriaďovacia listina
 • štatút fondu  v dvoch vyhotoveniach  
 • overené čestné  vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi.
 • výpis z registra trestov správcu 
 • výpis z Obchodného registra, ak je zriaďovateľom obchodná spoločnosť 
 • správny poplatok v hodnote 100 eur    

 Podmienkou vzniku fondu je vloženie vkladu zriaďovateľom (zriaďovateľmi) vo výške minimálne 66,- €. Vklad je majetkom fondu. Zriaďovateľ je povinný splatiť svoj vklad v lehote určenej v zriaďovacej zmluve.  Pred vznikom fondu spravuje splatené časti vkladov zriaďovateľ poverený v zriaďovacej zmluve. Vlastnícke právo k vkladom prechádza na fond dňom jeho vzniku. Po vzniku fondu je zriaďovateľ spravujúci vklady povinný odovzdať ich bez zbytočného  odkladu fondu. Ak fond nevznikne, vklad vráti tomu zriaďovateľovi, ktorý ho vložil. Zriaďovateľ spravujúci vklad vydá úradne overené čestné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti zriaďovateľmi, ktoré sa prikladá k návrhu na zápis do registra fondov.

Do vzniku fondu konajú vo veciach súvisiacich so vznikom fondu za fond jeho zriaďovateľ, zriaďovatelia alebo niektorý z nich uvedený v zriaďovacej zmluve.

 Registrovým úradom je  okresný úrad príslušný podľa sídla fondu (registrový úrad),  odbor všeobecnej vnútornej správy.

Na konanie a rozhodovanie o registrácií neinvestičných fondov sa vzťahuje zákon o správnom konaní č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácií a vykoná zápis do registra, ak zriaďovacia zmluva (listina) a štatút sú v súlade so zákonom. Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, zápis a vykoná ku dňu vydania rozhodnutia.

 Ak registrový úrad zamietne návrh na registráciu, zriaďovateľ má právo v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia (doručenia) podať odvolanie na registrovom úrade, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Registrový úrad (ak nerozhodne v rámci autoremedúry) odstúpi odvolanie so spisovým materiálom nadriadenému orgánu, ktorým je Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných veci, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Registrový úrad dohliada, či fond  plní účel, na ktorý sa zriadil. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány fondu, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinnosti uložených zákonom. Ak sa náprava nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie fondu.

 Neinvestičný fond sa zrušuje:

 1. Uplynutím času, na ktorý bol zriadený
 2. Dosiahnutím účelu, na ktorý bol zriadený
 3. Dňom uvedeným v rozhodnutí zriaďovateľov alebo správnej rady o zrušení fondu, inak dňom, keď bolo rozhodnutie o zrušení prijaté
 4. Rozhodnutím zriaďovateľov alebo správnej rady o zlúčení alebo splynutí fondu
 5. Dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení fondu, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
 6. Vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku  
 7. Neinvestičný fond zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky fondu prechádzajú na iný fond alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí. V registri sa vykoná výmaz zaniknutého fondu a zápis fondu alebo nadácie vzniknutej splynutím k tomu istému dňu. Výmaz zlučovaného fondu a zápis zmeny pri fonde alebo pri nadácií, s ktorou sa zanikajúci fond zlúčil, sa takisto vykonajú k tomu istému dňu.

Likvidačný zostatok môže byť prevedený  len na iný fond alebo nadáciu. Na zrušenie fondu s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik fondu sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností (§ 68    § 75)

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov registrový úrad vyberá správne poplatky za tieto správne úkony:

 Správny orgán vyberie poplatok pri zmene  štatútu a údajov zapísaných do registra neinvestičného fondu znížený o 50 %, ak sa v rámci zmeny údajov zapísaných do registra vykoná súčasne zmena názvu, sídla a štatutárneho orgánu.

  

Kontakt:

Okresný úrad Prešov
odbor všeobecnej vnútornej správy
oddelenie  správne, štátneho občianstva a matrík
Námestie mieru 3
080 01  Prešov

 

Úradné hodiny na okresnom úrade sú denne od 800 – 1500 hod, v stredu do 17 00 hod, v piatok do 14 00 hod.