Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

Voľby

ŽIADOSŤ O ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA

Prednosta Okresného úradu Prešov v súlade s ust. § 5 ods. 6 zák. č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 na účel podávania žiadosti podľa odseku 2 vyššie cit zákona týmto zverejňuje na webovom sídle okresného úradu telefonický kontakt na zapisovateľa 

špeciálnej volebnej komisie pre okres Prešov:

Mgr. Anna Basárová , tel. č.: 0915 906 599

V súlade s ust. § 5 vyššie cit. zákona oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v referende zapisovateľovi špeciálnej volebnej komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava, sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách okresného úradu; v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého má trvalý pobyt, má právo hlasovať bez hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého nemá trvalý pobyt, má právo hlasovať len na základe hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu
a)   meno a priezvisko,
b)   rodné číslo,
c)   adresa trvalého pobytu,
d)   adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom,
e)   telefonický kontakt.

 

INFORMÁCIA PRE POLITICKÉ STRANY

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej volebnej komisie pre referendum 2023 

môžu doručiť

  1. politické strany a politické hnutia (ďalej len "politické strany"), zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky na základe výsledkov ostatných volieb vykonaných 29. februára 2020

  2. petičný výbor za referendum,

v listinnej alebo elektronickej podobe prednostovi Okresného úradu Prešov v lehote uvedenej v ust. § 4 ods. 5 zákona č. 395/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 t.j.:

do pondelka 12. decembra 2022.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej volebnej komisie pre referendum je  TA.13G4@FD.SKAF3PYLD@

Adresa pre doručovanie oznámení v listinnej podobe:

Okresný úrad Prešov
Námestie mieru č. 3
080 01  Prešov

Podrobnejšie informácie o delegovaní a vzor oznámenia o delegovaní do špeciálnej volebnej komisie

                                                                                                                                     Mgr. Branislav Mičieta
                                                                                                                                     tel. č. 0915 837 401

V Prešove dňa 06.12.2022

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre referendum 2023 

môžu doručiť

  1. politické strany a politické hnutia (ďalej len "politické strany"), zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky na základe výsledkov ostatných volieb vykonaných 29. februára 2020

  2. petičný výbor za referendum, 

v listinnej alebo elektronickej podobe prednostovi Okresného úradu Prešov v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda 

do štvrtka 24. novembra 2022.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre referendum je  TA.13G4@FD.SKAF3PYLD@

Adresa pre doručovanie oznámení v listinnej podobe:

Okresný úrad Prešov
Námestie mieru č. 3
080 01  Prešov

Podrobnejšie informácie o delegovaní a vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie

                                                                                                                                     Mgr. Branislav Mičieta
                                                                                                                                     tel. č. 0915 837 401

 V Prešove dňa 11.11.2022