Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Informácie o registrovaní záujmových združení obcí

 

            Zákon č. 453/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), ktorý nadobudol účinnosť 01. 01. 2002, založil krajským úradom pôsobnosť upravenú v ust. § 20b 20f a § 21 zákona. Zákonom č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov prešla táto pôsobnosť na okresné úrady v sídle kraja. Okresné úrady v sídle kraja sú registrovým úradom združení, ktoré si zriaďujú obce zmluvou o založení združenia obcí na účel vymedzený v ust. § 20b ods. 4 zákona. Predmet činnosti združenia nie je taxatívne vymedzený, t. zn., predmetom činnosti združenia môžu byť aj ďalšie činnosti, avšak len za podmienok, že tieto budú vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí a vyššieho územného celku. Zakladateľmi združenia, resp. pristupujúcimi členmi združenia môžu byť len obce a mestá.

             Združenie je právnickou osobou. Právnu subjektivitu nadobúda dňom registrácie príslušným registrovým úradom (okresným úradom v sídle kraja, v územnom obvode ktorého sa nachádza sídlo združenia). Predmetom činnosti združenia je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosť o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúra a miestny cestovný ruch. Názov združenia obcí sa musí odlišovať od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky a musí obsahovať slová „združenie obcí“.

            Návrh na registráciu združenia obcí sa podáva okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo združenia.

K návrhu na registráciu sa prikladajú tieto doklady:

a)      zmluva o založení združenia obcí (RTF, 50 kB), podpísaná starostami všetkých obcí, ktoré sa stávajú členmi združenia obcí, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, funkcie a názvu obce.

Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy

b)      uznesenie o schválení zmluvy obcami, ktoré sú jej účastníkmi

c)      oznámenie o tom, kto je splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia obcí

d)   stanovy združenia obcí (RTF, 59 kB), v ktorých sa uvádza:

1.   názov združenia obcí,

2.      sídlo združenia obcí,

3.      predmet činnosti,

4.      orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov oprávnených konať v mene združenia obcí,

5.      zásady hospodárenia,

6.      spôsob zániku združenia, naloženia s majetkom a vysporiadania všetkých záväzkov združenia obcí

e)   meno, priezvisko a adresa osoby splnomocnenej na podanie návrhu na registráciu združenia obcí

            Registrácia združenia obcí sa vykoná tak, že jedno vyhotovenie stanov, na ktorých je vyznačený deň registrácie, okresný úrad v sídle kraja zašle, resp. odovzdá splnomocnencovi združenia obcí (z uvedeného dôvodu je nutné prikladať k návrhu na registráciu dve vyhotovenia stanov združenia obcí).

            IČO pridelí združeniu Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky, pracovisko Prešov na základe žiadosti o pridelenie.

            Ak návrh na registráciu nemá náležitosti vyššie uvedené alebo ak údaje v ňom sú neúplne  alebo nepresné, okresný úrad určí lehotu najviac 10 dní na odstránenie nedostatkov podania a konanie preruší. Ak navrhovateľ v určenej lehote nedostatky návrhu neodstráni, okresný úrad konanie o registrácii zastaví.

            Okresný úrad registráciu odmietne, ak z predloženej zmluvy alebo zo stanov vyplýva, že činnosť združenia obcí nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo s verejným záujmom. Rovnako okresný úrad registráciu odmietne, ak predmet činnosti združenia nie je v súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona. O odmietnutí registrácie rozhodne okresný úrad do 30 dní od začatia konania (t. z. od doručenia návrhu na registráciu združenia obcí ). Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie možno podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia odvolanie na príslušný krajský súd, a ak ide o združenie s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky, na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

            Združenie obcí zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí. V tomto prípade oznámi štatutárny zástupca združenia do 15 dní zánik združenia príslušnému okresnému úradu.

Združenie zaniká tiež právoplatným rozhodnutím okresného úradu o jeho rozpustení, a to v prípade, ak okresný úrad zistí, že združenie vyvíja činnosť, ktorá je v rozpore s Ústavou a ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, resp. vykonáva činnosť, ktorá nekorešponduje s predmetom činnosti dohodnutým v zakladateľskej zmluve. V tomto prípade okresný úrad bezodkladne upozorní štatutárneho zástupcu združenia obcí  a zároveň ho vyzve, aby do jedného mesiaca od doručenia upozornenia od takejto činnosti združenie upustilo. Ak napriek výzve združenie v takejto činnosti po určenej lehote pokračuje, okresný úrad vydá rozhodnutie o rozpustení združenia. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na príslušný krajský súd.

            Združenie obcí má otvorené členstvo, t. zn., že k zakladacej zmluve môžu vo forme dodatku k zmluve a po schválení najvyšším orgánom združenia pristupovať ďalšie obce.

Mená a priezviská starostov obce, resp. primátorov miest. Starostovia obce, resp. primátori miest pripoja k svojmu menu podpis a otlačok úradnej pečiatky obce.

Podpisy na zmluve nemusia byť úradne osvedčené.

 

Upozornenie: bez poplatku

Kontakt:

Okresný úrad Prešov
odbor všeobecnej vnútornej správy
oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Námestie mieru 3
080 01 Prešov

Úradné hodiny na okresnom úrade sú denne od 800 – 1500 hod, v stredu do 17 00 hod, v piatok do 14 00 hod.