Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Informácie o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky

Prepustenie zo štátneho zväzku SR upravuje zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

      Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.
Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive. Žiadosť obsahuje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území SR pred odchodom do cudziny, dôvody žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku, dátum a podpis žiadateľa.

 K žiadosti sa predkladajú nasledovné doklady:

 • doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas)
 • rodný list
 • doklad o osobnom stave (sobášny list, ak je žiadateľ ženatý - vydatá, právoplatný rozsudok alebo –
 • potvrdenie o rozvode manželstva – ak je žiadateľ rozvedený/á, úmrtný list manžela – vdovec, vdova)
 • prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí
 • výpis z registra trestov Slovenskej republiky (nie starší ako 6 mesiacov)
 • potvrdenia, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach a verejných dávkach v Slovenskej republike:
 •      potvrdenie daňového úradu, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach, potvrdenie vydáva príslušný daňový úrad podľa posledného trvalého pobytu v SR
 • potvrdenie zo sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky na verejných dávkach  
 •      potvrdenie vydáva príslušná pobočka sociálnej poisťovne podľa posledného trvalého pobytu v SR
 • potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky na verejných dávkach
 •      potvrdenie vydáva zdravotná poisťovňa, v ktorej bol žiadateľ poistený
 • potvrdenie z colného úradu, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach
 • potvrdenie obce alebo mestského úradu o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky na dani z nehnuteľností v
 •     prípade, že je vlastníkom nehnuteľnosti. Ak nie je vlastníkom nehnuteľnosti na území SR toto
 •     potvrdenie nahradí čestným vyhlásením (úradne osvedčeným) o tom, že nevlastní žiadny nehnuteľný
 •     majetok na území Slovenskej republiky
 • potvrdenie obce alebo mestského úradu podľa posledného trvalého pobytu v SR o tom, že žiadateľ  
 •      nemá nedoplatky na miestnych daniach a na miestnych poplatkoch

Manželia a maloleté deti od 14 rokov žiadajú o prepustenie zo štátneho zväzku SR v samostatných žiadostiach.

      Ak rodič do žiadosti uvedie aj  maloleté dieťa do 14 rokov predloží:

 • rodný list dieťaťa,
 • prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu, alebo doklad o jeho nadobudnutí,
 • úradne osvedčený súhlas druhého rodiča so zmenou štátneho občianstva maloletého dieťaťa, ak druhý rodič nepodal rovnakú žiadosť
     (Súhlas možno nahradiť právoplatným rozhodnutím súdu. Súhlas sa nevyžaduje, ak druhý rodič je pozbavený rodičovských práv alebo jeho rodičovské práva sú obmedzené, alebo je pozbavený spôsobilosti   na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená – čo je potrebné preukázať príslušným rozhodnutím súdu.)

      Platnosť cudzozemských verejných listín:
predložené verejné listiny, ktoré boli vyhotovené na území cudzieho štátu musia mať ďalšie overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí k nim byť priložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

       V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je oprávnený podať žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR súdom ustanovený opatrovník.

      Po predložení dokladov príslušný okresný úrad v sídle kraja vyhotoví Listinu o prepustení zo štátneho zväzku SR, ktorú doručí žiadateľovi prostredníctvom zastupiteľského úradu SR. Žiadateľ si Listinu o prepustení zo štátneho zväzku osobne preberá a dňom prevzatia listiny dochádza k strate štátneho občianstva SR.

     Za prepustenie zo štátneho zväzku sa vyberá správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v kolkových známkach podľa platného Sadzobníka správnych poplatkov (PDF, 201 kB).