Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Informácie o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ).

V súlade s ust. §7 ods. 1 zákona možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a

 • a) má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • b) je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
 •       1.  kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov,
 •       2.  koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby neuplynulo päť rokov,
 •       3.  koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo päť rokov,
 • c) ktorému nebol súdom uložený trest vyhostenia,
 • d) proti ktorému nie je vedené trestné stíhanie,
 • e) proti ktorému nie je vedené vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu,
 • f) proti ktorému nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení,
 • g) proti ktorému nie je vedené konanie o odňatie azylu a
 • h) preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike podľa §8 ods. 5 až 8; to neplatí pre žiadateľa podľa §7 ods. 2 písm. b) a i), odsekov 4 až 6 a pre žiadateľa, ktorý v čase podania žiadosti nedovŕšil 14 rokov,
 • i) plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky.

      Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky. Osobné podanie žiadosti je nutné z dôvodu overenia totožnosti žiadateľa, jeho znalosti slovenského jazyka a vyhotovenia kópie matričných dokladov po porovnaní s originálmi.

O podanej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky koná a rozhoduje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

      V priebehu konania je žiadateľ povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu každú zmenu osobných údajov a osobného stavu, ktoré nastali u žiadateľa: zmena miesta pobytu, rozvod a pod. Nesplnenie tejto povinnosti je priestupkom, za ktorý sa uloží pokuta od 33 € do 331 €.

      Na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky nie je právny nárok, a to ani po splnení zákonom stanovených podmienok. V konaní o žiadosti môže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa §7 ods. 2 zohľadniť niektoré skutočnosti, týkajúce sa žiadateľa. Žiadateľovi, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky uvedenej v §7 ods. 1 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak, ak

 • a) uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas päť rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • b) ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej, alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky,
 • c) má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov veku,
 • d) je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky; dĺžka pobytu sa nevzťahuje na maloleté deti do dvoch rokov,
 • e) je azylantom aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • f) sa narodil na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • g) má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo
 • h) je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.
 • i) bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa §9 a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • j) jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom a podľa §1 ods. 2 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva rodič – československý štátny občan nepožiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím československého štátneho občianstva a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

       Žiadateľovi, ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky uvedenej v  odseku 1 písm. a), ak má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

      Žiadateľovi, ktorému bývalé československé štátne občianstvo zaniklo alebo ktorý stratil československé štátne občianstvo v dôsledku dlhodobej neprítomnosti podľa §31 a 32 zákonného článku L z roku 1879 o nadobudnutí a strate uhorského štátneho občianstva alebo uzavretím manželstva podľa §34 zákonného článku L z roku 1879 o nadobudnutí a strate uhorského štátneho občianstva, alebo podľa §2 zákona č. 102/1947 Zb. o nadobudnutí a strate československého štátneho občianstva sobášom, alebo podľa §5 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva, alebo podľa §13 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky, alebo podľa medzinárodných zmlúv, možno podľa §7 ods. 4 udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky podľa §7 ods. 1 písm. a).

       Žiadateľovi, ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa §14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky alebo podľa §6 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva, možno podľa §7 ods. 5 udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky podľa §7 ods. 1 písm. a).
Bez splnenia podmienky podľa §7 ods. 1 písm. a) sa udelí podľa §7 ods. 6 štátne občianstvo Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý je bývalým štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa tohto zákona, ak o to požiada a predloží doklad, že mu nebolo udelené štátne občianstvo iného štátu.

       Nakoľko po udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky vznikajú medzi štátom a občanom vzájomné práva a povinnosti, v konaní sa zisťujú všetky podstatné skutočnosti, týkajúce sa žiadateľa, od ktorýchkoľvek úradov a inštitúcií. Ministerstvo vnútra SR pri udeľovaní štátneho občianstva musí dbať na záujmy Slovenskej republiky, najmä z hľadiska bezpečnosti štátu, vnútorného právneho poriadku, zahraničnopolitických záujmov, záväzkov Slovenskej republiky voči tretím štátom, sociálno-ekonomickej situácie, ako aj na stanoviská dotknutých štátnych orgánov a Policajného zboru. Vzhľadom na to, že prijať cudzieho štátneho občana do svojho štátneho zväzku je výlučným právom štátu, ministerstvo vnútra má právo posúdiť a rozhodnúť, či žiadateľovi štátne občianstvo Slovenskej republiky udelí.

       Za udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky sa vyberá správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v kolkových známkach podľa platného Sadzobníka správnych poplatkov (PDF, 201 kB).  Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Písomná žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR má obsahovať:

 • a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
 • b) adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak tento zákon neustanovuje inak,
 • c) dôvody žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a
 • d) dátum a podpis žiadateľa
 • K žiadosti je potrebné predložiť:
 • a) stručný životopis,
 • b) doklad totožnosti,
 • c) rodný list,
 • d) doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,
 • e) doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte,
 • f) doklad o bezúhonnosti nie je starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov,
 • g) listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom,
 • h) osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má toto postavenie,
 • i) tieto ďalšie doklady:
 •      1. potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,
 •      2. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra,
 •      3. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,
 •      4. potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu,
 •      5. potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,
 •      6. potvrdenie o štúdiu,
 •      7. potvrdenie o poberaní dôchodku,
 •      8. potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,
 •      9. potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný.

       Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie povinností podľa §7 ods. 1 písm. i) týkajúcich sa tohto žiadateľa a doklady, ktoré sa ho netýkajú, nahradí čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia. j) prípadne ďalšie doklady (napr. rozhodnutie o zmene mena alebo priezviska), ak sú potrebné na rozhodnutie vo veci podľa §8a ods. 1.

Na okresnom úrade v sídle kraja bude skontrolovaná totožnosť žiadateľa, vykoná sa jazyková skúška, spracuje sa zápisnica o overení ovládania slovenského jazyka a spísaný zisťovací dotazník k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR, ktorý je povinný vyplniť žiadateľ, ktorý dovŕšil 14 rokov. Dotazník žiadateľa, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, podpisujú aj rodičia žiadateľa. Ak ho podpisuje len jeden z rodičov, je potrebné priložiť súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený.

Za maloleté dieťa podáva žiadosť podľa §8 jeho zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník. V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť podľa §8 súdom ustanovený opatrovník. Žiadateľ, ktorý dovŕšil 14 rokov, pri podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky vyplní aj dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, ktorý vydáva ministerstvo. Dotazník žiadateľa, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, podpisujú aj rodičia žiadateľa. Ak ho podpisuje len jeden z rodičov, je potrebné priložiť súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený.

Ak žiadateľ uvedie v žiadosti podľa §8 maloleté dieťa a druhý rodič nepodal rovnakú žiadosť, je potrebný súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený. Súhlas druhého rodiča možno nahradiť právoplatným rozhodnutím súdu. Súhlas sa nevyžaduje, ak druhý rodič je pozbavený rodičovských práv alebo jeho rodičovské práva sú obmedzené alebo je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.
Doklady k žiadosti podľa §8 žiadateľ predloží v origináli alebo predloží ich úradne osvedčenú kópiu. Ak žiadateľ predloží doklady v origináli, okresný úrad v sídle kraja po overení údajov z nich vyhotoví ich kópie a doklady vráti žiadateľovi. Doklady vydané cudzím štátom musia mať ďalšie overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, a musí k nim byť priložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.