Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Informácie o registrovaní záujmových združení právnických osôb

            Vznik, právne postavenie a zánik záujmových združení právnických osôb (ďalej len združenie) upravuje ust. § 20f na násl. Občianskeho zákoníka.   

 

Členstvo v združení

             Združenie môžu zakladať výlučne len právnické osoby, a to bez ohľadu na ich charakter. Z okruhu zakladateľov sú vylúčené všetky fyzické osoby, aj keby išlo o fyzické osoby ako podnikateľské subjekty. Právnickými osobami sú subjekty, ktoré sú uvedené v ust. § 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podmienky, za ktorých môžu štátne orgány, rozpočtové organizácie a alebo príspevkové organizácie zakladať iné právnické osoby upravuje ust. § 16 ods. 3 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách. V zmysle tohto zákona môže založiť alebo zriadiť inú právnickú osobu len ústredný orgán štátnej správy a to len vtedy , ak má na to pridelené rozpočtové prostriedky v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok alebo z prostriedkov získaných na základe darovacej zmluvy alebo na základe zmluvy o združení uzatvorenej podľa ust. § 829 a násl. Občianskeho zákonníka. Iné rozpočtové alebo príspevkové organizácie ako ústredné orgány štátnej správy nemôžu byť zriaďovateľmi alebo zakladateľmi iných právnických osôb.

 

Poslanie združenia

             Združenie je organizačno - právnou formou, ktorú môžu združené právnické osoby využiť na realizáciu svojich spoločných záujmov.

             Účelom združovania právnických osôb môže byť ochrana ich záujmov alebo iný zákonom bližšie nevymedzený účel, ktorý však musí byť v súlade so zákonom a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

             Predmetom činnosti združenia je najmä uspokojovanie oprávnených záujmov a potrieb jeho zakladateľov (členov). Ide najmä o zabezpečovanie koordinácie niektorých spoločných činností, odborných služieb, humanitných cieľov, rozvojových programov, zastupovanie zakladateľov (členov) pred štátnymi orgánmi a inými inštitúciami.

 

Vznik združenia

             Vznik združenia má dve fázy. Prvú fázu tvorí prejav vôle zakladateľov vyjadrenú svojou snahou o vznik združenia. Druhá fáza spočíva v prejave vôle štátneho orgánu (okresného úradu v sídle kraja), ktorý prizná založenému združeniu právnu subjektivitu.

Združenie možno založiť dvoma spôsobmi:

1)       Zakladateľskou zmluvou – uzavretou zakladateľmi (opatrenou ich názvami, podpismi ich štatutárnych zástupcov a pečiatkami). K zakladateľskej zmluve musia byť priložené stanovy a určenie osôb oprávnených konať v mene združenia (štatutárne orgány) schválené zakladateľmi.

2)       Uznesením ustanovujúcej členskej schôdze. K uzneseniu musí byť pripojená zápisnica, v ktorej sa uvedie

a)      že došlo k založeniu združenia, t. zn., ktoré právnické osoby so vstupom do združenia súhlasili,

b)      účel, ktorý sa má takýmto združením dosiahnuť,

c)      zoznam zakladajúcich členov s uvedením ich názvu, sídla a podpisov členov.

 

K zápisnici musia byť priložené stanovy schválené ustanovujúcou členskou schôdzou, resp. zakladateľmi a určenie osôb oprávnených konať v mene združenia (štatutárne orgány, ktoré schválila ustanovujúca členská schôdza).

 

Náležitosti stanov (ust. § 20h ods. 1 Občianskeho zákonníka)

 • názov a sídlo združenia
 • predmet činnosti
 • majetkové pomery
 • vznik a zánik členstva
 •  práva a povinnosti členov
 • orgány združenia a ich pôsobnosť
 • spôsob zrušenia združenia a naloženia s jeho likvidačných zostatkom

Stanovy môžu obsahovať aj ďalšie skutočnosti, napríklad členstvo v združení možno viazať na určitý členský príspevok. Stanovy schvaľujú zakladatelia alebo ustanovujúca členská schôdza. V stanovách je určený aj spôsob, ktorým sa stanovy menia a dopĺňajú. Voľba formy založenia združenia  (zakladateľskou zmluvou alebo uznesením ustanovujúcej členskej schôdze) závisí od počtu právnických osôb, ktoré sa rozhodli združenia založiť.

 

Registrácia združenia

 Združenie vzniká právoplatnosťou rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja o registrácii. Register vedie okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla združenia. Konanie o registrácii začína na písomný návrh, ktorý podáva osoba splnomocnená na tento úkon zakladateľmi alebo ustanovujúcou členskou schôdzou.

 

K návrhu na zápis do registra sa prikladá: 

 • zakladateľská zmluva alebo uznesenie a zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze
 • stanovy združenia
 • určenie osoby oprávnenej konať v mene združenia (štatutárny zástupca s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a bydliska)
 • doklad preukazujúci právnu subjektivitu združovaných subjektov (výpis z obchodného registra ...)
 • správny poplatok vo výške 100 eur
 • v prípade, že sú členmi združenia obce, resp. mestá, je nutné priložiť aj výpis z uznesenia obecného (mestského) zastupiteľstva o schválení účasti obce (mesta) v združení  (ust. § 11 ods.4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ).

     Podpisy na listinách nemusia byť úradne osvedčené.

         Združenie nadobúda právnu subjektivitu a stáva sa právnickou osobou právoplatnosťou rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja o registrácii. O odvolaní proti rozhodnutiam okresného úradu v sídle kraja vo veciach registrácie združení rozhoduje Ministerstvo vnútra SR v Bratislave.

             Zakladatelia združenia ani jeho štatutárny orgán nemajú zo zákona ustanovenú povinnosť oznamovať registrovému úradu prijatie nových členov do združenia. Vznik a zánik  členstva a práva a povinnosti členov upravuje stanovy združenia schválené zakladateľmi alebo ustanovujúcou členskou schôdzou.

             Na konanie o návrhu na zápis do registra záujmových združení právnických osôb sa v plnom rozsahu vzťahuje zákon o správnom konaní. Pokiaľ návrh na zápis do registra nemá zákonom predpísané náležitosti, registrový úrad pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil. Ak účastník konania vady návrhu neodstráni, ale oznámi, že trvá na svojom pôvodnom návrhu, správny orgán návrh na zápis do registra rozhodnutím odmietne.

 

Podnikanie záujmového združenia právnických osôb

             Záujmové združenia právnických osôb nie sú podnikateľskými subjektami. Môžu však vykonávať ak aj podnikateľskú činnosť ako doplnkovú činnosť, zisk, z ktorej bude po zdanení v celom rozsahu použitý na rozvoj hlavného účelu, na ktorý bolo združenie založené.

 

Zánik záujmového združenia právnických osôb

             Podľa ust. § 20a ods.2 Občianskeho zákonníka združenie zaniká výmazom z registra. Pred zánikom združenia sa vyžaduje jeho zrušenie spôsobom určeným v stanovách. V prípade, že majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu, vyžaduje sa pred zánikom združenia likvidácia. Pri nej sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločnosti.

             K návrhu na výmaz združenia z registra, ktoré sa zrušilo bez likvidácie, t. zn., že majetok združenia prechádza na právneho nástupcu, štatutárny orgán združenia predkladá registrovému úradu  spolu s návrhom na výmaz uznesenie príslušného orgánu o zrušení združenia bez likvidácie a schválenú dohodu o prechode majetku vrátane práv a záväzkov zrušeného združenia na právneho nástupcu.

             V prípade, že došlo k zrušeniu združenia s likvidáciou a súčasnému menovaniu likvidátora, oznámi likvidátor bezodkladne túto skutočnosť registrovému úradu spolu s návrhom na zmenu údajov zapísaných v registri – zmena názvu združenia a zmena štatutárneho zástupcu. Po ukončení likvidácie predloží likvidátor spolu s návrhom na výmaz likvidačnú správu, v ktorej uvedie, že všetky záväzky združenia voči tretím osobám boli vysporiadané, účty v peňažných ústavoch boli zlikvidované, na aký subjekt bol prevedený likvidačný zostatok, že pečiatky združenia boli znehodnotené a v akom sídle je archivovaná dokumentácia združenia.

 

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov registrový úrad vyberá správne poplatky za tieto správne úkony:

1.

Návrh na zápis do registra 

100

eur

2.

Zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra 

  25

eur

3.

Vyhotovenie stanov za stratené stanovy

  25

eur

4.

Vyhotovenie výpisu z registra 

  10

eur

5.

Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené rozhodnutie o zápise do registra

  25

eur

6.

Vyhotovnie písomnej informácie z registra

  10

eur

7.

Výmaz z registra

  50 eur

Kontakt:

Okresný úrad Prešov
odbor všeobecnej vnútornej správy
oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Námestie mieru 3
080 01 Prešov

Úradné hodiny na okresnom úrade sú denne od 800 – 1500 hod, v stredu do 17 00 hod, v piatok do 14 00 hod.