Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. máj 2021, nedeľa
 

Informácie o registrovaní neziskových organizácií

Dôležitá správa :  Upovedomenie o zmene a spôsobe zasielania účtovných závierok a výročných správ neziskových organizácií (PDF, 84 kB)

Organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

 Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení novely zákona č. 35/2002 definuje neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby ako právnickú osobu, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa  nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov a musí sa použiť v celom rozsahu na zabezpečenie  všeobecne prospešných služieb.

 

Zákon okrem vymedzenia pojmu  neziskovej organizácie  a druhu všeobecne prospešných služieb  upravuje aj založenie,  zrušenie a zánik neziskovej organizácie, orgány neziskovej organizácie a ich právomoci, hospodárenie neziskovej organizácie a účtovníctvo.

Novela zákona č. 35/2002 Z .z. zaviedla definíciu neziskovej organizácie tak, aby boli zrejmé obidva základné definičné znaky tejto právnej formy a to poskytovanie všeobecne  prospešných služieb ako predmet činnosti  neziskovej organizácie a neziskovosť ako základné kritérium fungovania neziskovej organizácie.

V porovnaní s pôvodnou právnou úpravou sa definícia neziskovej organizácie doplnila o  princíp neziskovosti. Vyjadrenie tohto princípu v definícii má význam najmä z toho dôvodu, že odlišuje neziskovú organizáciu od podnikateľských subjektov, ktoré tiež môžu poskytovať podobné služby. Podstata tohto princípu spočíva v tom, že hoci nezisková organizácia môže okrem poskytovania všeobecne prospešných služieb vykonávať samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť aj ďalšiu činnosť za účelom dosiahnutia zisku, táto jej činnosť nesmie priamo či nepriamo viesť k materiálnemu prospechu jej zakladateľov, členov orgánov, ani zamestnancov. Zisk po zdanení musí nezisková organizácia použiť na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, pre ktoré bola založená.

 Všeobecne prospešnými službami sú najmä: 

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • poskytovanie  sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Ak má nezisková organizácia poskytovať služby podľa osobitných predpisov napr. sociálne, zdravotnícke služby, môže tieto služby poskytovať  len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi (napríklad zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a pod.).

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát, ak to nevylučuje osobitný zákon (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov). Zakladá sa zakladacou listinou (RTF, 18 kB) podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená.

Neziskovú organizáciu môže založiť aj jeden  zakladateľ, pravosť jeho podpisu musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom sa pripojí k zakladacej listine.

 Zakladacia listina obsahuje:

 • názov  a sídlo neziskovej organizácie
 • dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú
 • druh všeobecne prospešných služieb  (§ 2 ods. 2)
 • meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi
 • meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady (revízora), riaditeľa a členov ďalšieho orgánu , ak je zriadený
 • peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažnú hodnotu určenú znaleckým posudkom, ak sú vložené

Súčasťou zakladacej listiny je štatút neziskovej organizácie (RTF, 746 kB).

 Štatút obsahuje najmä:  

 • názov a sídlo neziskovej organizácie
 • druh všeobecne prospešných služieb
 • spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb   
 • orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti
 • počet členov, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady a dozornej  rady (revízora) alebo ďalšieho orgánu, ak je zriadený
 • čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie
 • spôsob zverejnenia výročnej správy
 •  spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie 

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja (registrového  úradu) o registrácii nadobudlo právoplatnosť. Registrovým úradom je okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla neziskovej organizácie.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Do vzniku neziskovej organizácie konajú vo veciach súvisiacich so vznikom neziskovej organizácie jej zakladatelia spoločne alebo ten z nich, ktorého na to písomne splnomocnili.

Súčasťou návrhu na zápis je

 • zakladacia listina (RTF, 18 kB), (pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená)
 • štatút (RTF, 746 kB)   2x
 • čestné vyhlásenie zakladateľov (RTF, 13 kB), v ktorom sa musia uviesť údaje o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie (pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená)
 • výpis z registra trestov riaditeľa (nie starší ako 3 mesiace)
 • výpis z Obchodného registra, ak je zakladateľom obchodná spoločnosť (nie starší ako 30 dní)
 • plnomocenstvo, ak zakladaciu listinu uzaviera splnomocnenec
 • v prípade nepeňažného vkladu aktuálny znalecký posudok
 • kolkovú známku v hodnote 66,- €

 Štatút musia podpísať všetci zakladatelia. 

Ak má nezisková organizácia poskytovať služby upravené osobitnými predpismi  je povinná do 30 dní od splnenia podmienok ustanovených týmito osobitnými predpismi preukázať ich splnenie registrovému úradu.

Nesplnenie tejto povinnosti má za následok  zrušenie neziskovej organizácie (§ 14 písm. f zákona o neziskových organizáciách).

Registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak zakladacia listina a štatút  sú v súlade so zákonom. Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak sa rozhodnutie o vykonaní zápisu vydá neskôr alebo návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, vykoná sa zápis ku dňu vydania tohto rozhodnutia.

Do registra sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.

Identifikačné číslo pridelí neziskovej organizácii registrový úrad.  Údaje zapísané do registra, ako aj ich zmeny zašle registrový úrad do 10 dní od vykonania zápisu na zverejnenie v Obchodnom vestníku Ministerstvu vnútra a Štatistickému úradu Slovenskej republiky.

Na konanie a rozhodovanie o registrácií sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších prepisov.

 Registrový úrad zamietne registráciu, ak z predložených listín vyplýva, že :

 • nejde o neziskovú organizáciu podľa tohto zákona
 • nejde o poskytovanie všeobecne prospešných služieb
 • zakladacia listina a štatút nie sú v súlade s týmto zákonom
 • zakladateľ neziskovej organizácie je súčasne zakladateľom alebo členom orgánu neziskovej organizácie, ktorá spĺňa podmienky na zrušenie podľa § 15 ods. 1 písm. c).

Proti rozhodnutiu o zamietnutí registrácie môže účastník konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na registrovom úrade, ktorý vydal rozhodnutie o zamietnutí registrácie. Odvolacím orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom. Ak sa náprava  nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. Nemôže sa zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve. Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov. Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu. Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných služieb na poskytovanie darov od fyzických osôb alebo právnických osôb.

 Nezisková organizácia sa  zrušuje:

 • uplynutím času, na aký bola založená
 • dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, kedy bolo  toto rozhodnutie  prijaté
 • rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie
 • dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 • ak  nesplní povinnosť preukázať registrovému úradu splnenie podmienok ustanovených osobitnými predpismi
 • ak nezašle registrovému úradu výročnú správu do 15. júla.

 Súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodne o zrušení neziskovej organizácie a o jej likvidácií, ak

 • nezisková organizácia neposkytuje všeobecne prospešné služby uvedené v zakladacej listine alebo v štatúte dlhšie ako 12 mesiacov
 • nezisková organizácia nespĺňa podmienky na poskytovanie služieb ustanovené osobitnými predpismi
 • výdavky (náklady) neziskovej organizácie sú neprimerane vysoké voči rozsahu poskytovaných všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí. V registri sa vykoná výmaz zaniknutej neziskovej organizácie a zápis neziskovej organizácie alebo nadácie vzniknutej splynutím k tomu istému dňu. Výmaz zlučovanej neziskovej organizácie a zápis zmeny pri neziskovej organizácii alebo nadácii, s ktorou sa  zanikajúca nezisková organizácia zlúčila sa takisto vykoná k tomu istému dňu.

            Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu. Prioritný majetok je likvidátor povinný ponúknuť štátu alebo inej neziskovej organizácii. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností. (§ 68 až § 75).

Podľa zákona č. l45/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov registrový úrad vyberá poplatky v súvislosti s registráciou neziskovej organizácie nasledovne:

 1. Návrh na registráciu neziskovej organizácie          66 €
 2. Zmena štatútu a údajov zapísaných do registra          16,50 €
 3. Vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený štatút          16,50 €
 4. Vyhotovenie výpisu z registra neziskových organizácií          5 €
 5. Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené rozhodnutie o zápise do registra          16,50 €
 6. Vyhotovenie písomnej informácie z registra neziskových organizácií          5 €
 7. Výmaz z registra neziskových organizácií          33 €

Správny orgán vyberie poplatok pri  zmene štatútu alebo údajov zapísaných do registra neziskových organizácií poskytujúcej všeobecne prospešné služby  znížený o 50 %, ak sa v rámci zmeny údajov zapísaných do registra vykoná súčasne zmena názvu, sídla a štatutárneho orgánu. Za zmenu sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvu obcí a ulíc sa poplatok nevyberie.
 
Kontakt:
Okresný úrad Prešov
odbor všeobecnej vnútornej správy
oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Námestie mieru 3
080 01 Prešov

Úradné hodiny na okresnom úrade sú denne od 800 – 1500 hod, v stredu do 17 00 hod, v piatok do 14 00 hod.

 

 
 
 
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)