Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Informácie o registrovaní neziskových organizácií

Informácie o registrácii neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení novely zákona č. 35/2002 definuje neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby ako právnickú osobu, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa  nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov a musí sa použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Novela č.35/2002 zakotvila do pôvodnej definície neziskovej organizácie princíp neziskovosti, ktorý odlišuje neziskovú organizáciu od podnikateľských subjektov. Podstata tohto princípu spočíva v tom, že hoci nezisková organizácia môže okrem poskytovania všeobecne prospešných služieb vykonávať samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť aj ďalšiu činnosť za účelom dosiahnutia zisku, táto jej činnosť nesmie priamo či nepriamo viesť k materiálnemu prospechu jej zakladateľov, členov orgánov, ani zamestnancov. Zisk po zdanení musí nezisková organizácia použiť na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, pre ktoré bola založená.

Všeobecne prospešnými službami sú najmä:

 1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti

 2. poskytovanie  sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

 3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

 4. ochrana ľudských práv a základných slobôd

 5. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

 6. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

 7. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

 8. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

 9. zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Ak má nezisková organizácia poskytovať služby podľa osobitných predpisov napr. sociálne, zdravotnícke služby, môže tieto služby poskytovať  len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Založenie neziskovej organizácie

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát, ak to nevylučuje osobitný zákon (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov). Zakladá sa zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená.

Neziskovú organizáciu môže založiť aj jeden  zakladateľ, pravosť jeho podpisu musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom sa pripojí k zakladacej listine.

Zakladacia listina obsahuje:

 1. názov  a sídlo neziskovej organizácie

 2. dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú

 3. druh všeobecne prospešných služieb  (§ 2 ods. 2)

 4. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi

 5. meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady (revízora), riaditeľa a členov ďalšieho orgánu , ak je zriadený

 6. peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažnú hodnotu určenú znaleckým posudkom, ak sú vložené

Súčasťou zakladacej listiny je štatút neziskovej organizácie.

Štatút obsahuje najmä:

 1. názov a sídlo neziskovej organizácie

 2. druh všeobecne prospešných služieb

 3. spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb  

 4. orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti

 5. počet členov, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady a dozornej  rady (revízora) alebo ďalšieho orgánu, ak je zriadený

 6. čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie

 7. spôsob zverejnenia výročnej správy

 8. spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie 

Vznik neziskovej organizácie

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja (registrového  úradu) o registrácii nadobudlo právoplatnosť. Registrovým úradom je Okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla neziskovej organizácie.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Do vzniku neziskovej organizácie konajú vo veciach súvisiacich so vznikom neziskovej organizácie jej zakladatelia spoločne alebo ten z nich, ktorého na to písomne splnomocnili.

Súčasťou návrhu na zápis je

 • zakladacia listina, (pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená)

 • štatút   2x (podpísaný všetkými zakladateľmi)

 • čestné vyhlásenie zakladateľov, v ktorom sa musia uviesť údaje o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie (pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená)

 • písomné vyhlásenie zakladateľa  o konečnom užívateľovi výhod  s údajmi podľa
  § 11 ods. 3 zákona o neziskových organizáciách

 • údaje riaditeľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

 • plnomocenstvo, ak zakladaciu listinu uzaviera splnomocnenec

 • v prípade nepeňažného vkladu aktuálny znalecký posudok

 • správny poplatok v hodnote 100 eur

Ak má nezisková organizácia poskytovať služby upravené osobitnými predpismi  je povinná do 30 dní od splnenia podmienok ustanovených týmito osobitnými predpismi preukázať ich splnenie registrovému úradu.

Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok zrušenie neziskovej organizácie súdom  (§ 15 ods. 3 písm. e) zákona o neziskových organizáciách).

Registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak zakladacia listina a štatút  sú v súlade so zákonom. Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak sa rozhodnutie o vykonaní zápisu vydá neskôr alebo návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, vykoná sa zápis ku dňu vydania tohto rozhodnutia.

Do registra sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.

Identifikačné číslo pridelí neziskovej organizácii registrový úrad.  Údaje zapísané do registra, ako aj ich zmeny zašle registrový úrad do 10 dní od vykonania zápisu na zverejnenie v Obchodnom vestníku, Ministerstvu vnútra SR a Štatistickému úradu Slovenskej republiky. Na konanie a rozhodovanie o registrácií sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Registrový úrad zamietne registráciu, ak z predložených listín vyplýva, že:

 1. nejde o neziskovú organizáciu podľa tohto zákona
 2. nejde o poskytovanie všeobecne prospešných služieb
 3. zakladacia listina a štatút nie sú v súlade s týmto zákonom
 4. zakladateľ neziskovej organizácie je súčasne zakladateľom alebo členom orgánu neziskovej organizácie, ktorá spĺňa podmienky na zrušenie podľa § 15 ods. 1 písm. c).

Proti rozhodnutiu o zamietnutí registrácie môže účastník konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na registrovom úrade, ktorý vydal rozhodnutie o zamietnutí registrácie. Odvolacím orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom. Ak sa náprava  nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na súd na zrušenie neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. Nemôže sa zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve. Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov. Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu. Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných služieb na poskytovanie darov od fyzických osôb alebo právnických osôb.

Zrušenie neziskovej organizácie

Nezisková organizácia sa  zrušuje:

 1. uplynutím času, na aký bola založená ,

 2. dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, kedy bolo  toto rozhodnutie  prijaté,

 3. rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,

 4. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,

 5. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodne o zrušení neziskovej organizácie a o jej likvidácií, ak

 1. nezisková organizácia neposkytuje všeobecne prospešné služby uvedené v zakladacej listine alebo v štatúte dlhšie ako 12 mesiacov,

 2. nezisková organizácia nespĺňa podmienky na poskytovanie služieb ustanovené osobitnými predpismi,

 3. výdavky (náklady) neziskovej organizácie sú neprimerane vysoké voči rozsahu poskytovaných všeobecne prospešných služieb,

 4. nezisková organizácia neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok

Zánik neziskovej organizácie

Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí. V registri sa vykoná výmaz zaniknutej neziskovej organizácie a zápis neziskovej organizácie alebo nadácie vzniknutej splynutím k tomu istému dňu. Výmaz zlučovanej neziskovej organizácie a zápis zmeny pri neziskovej organizácii alebo nadácii, s ktorou sa  zanikajúca nezisková organizácia zlúčila sa takisto vykoná k tomu istému dňu.

Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu. Prioritný majetok je likvidátor povinný ponúknuť štátu alebo inej neziskovej organizácii. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností. (§ 68 až § 75).

Správne poplatky

Podľa zákona č. l45/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov registrový úrad vyberá poplatky v súvislosti s registráciou neziskovej organizácie nasledovne:

 1. Návrh na registráciu neziskovej organizácie                                   100 eur
 2. Zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra NO                    25 eur
 3. Vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený štatút              25 eur
 4. Vyhotovenie výpisu z registra NO                                                   10 eur
 5. Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené rozhodnutie o zápise do registra NO              25 eur
 6. Vyhotovenie písomnej informácie z registra NO                               10 eur
 7. Výmaz z registra NO                                                                     50 eur