Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

PPÚ Borsky Sv. Jur

Pozemkové úpravy / PPÚ Borský Svätý Jur

04/05/09
PPÚ Borský Svätý Jur


-Vedúci projektu : Ing. Jana Vallová
- Spracovateľ: GEOSPOL s.r.o.,Senica, Štefánikova 1435/74
 

Harmonogram prác

30.9.2009

Práce v bodovom poli

31.3.2010

Vytýčenie a zameranie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

30.9.2010

Účelové mapovanie polohopisu pre projekt pozemkových úprav

31.3.2011

Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav

30.9.2011

Ocenenie pozemkov

30.9.2011

Register pôvodného stavu po ROEP

31.3.2012

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ

31.3.2012

Miestny územný systém ekologickej stability

30.9.2012

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

30.9.2012

Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení 

30.9.2014

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

30.9.2015

Vykonanie projektu pozemkových úprav

31.3.2016

Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Evidenčná karta:

Evidenčná karta (PDF, 31 kB)

11/11/16

Schválenie vykonania Projektu pozemkových úprav v k. ú. Borský Svätý Jur

Vykonanie Projektu pozemkových úprav v k. ú. Borský Svätý Jur bolo schválené rozhodnutím č. j. OU-SE-PLO/2016/000465-schv.vykonania zo dňa 7. 11. 2016. Rozhodnutie spolu s prílohami je doručované verejnou vyhláškou č. 20/2016.

Rozhodnutie (PDF, 6 MB)   Príloha č. 2 (PDF, 171 kB)   Príloha č. 4 (PDF, 334 kB)   Príloha č. 5 (PDF, 68 kB)   Príloha č. 6 (PDF, 57 kB)   Príloha č. 7 (PDF, 2 MB)   Príloha č. 8 (PDF, 513 kB)

29/07/16

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Borský Svätý Jur

Vykonanie Projektu pozemkových úprav v k. ú. Borský Svätý Jur bolo nariadené  pod číslom OU SE-PLO/2016/000465-nariadenie vykonania zo dňa 29. 7. 2016. Nariadenie vykonania je doručované verejnou vyhláškou č. 15/2016.Zároveň sa zverejňuje s Predstavenstvom ZÚPÚ dohodnutý Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní - písomná a grafická časť.

Verejná vyhláška 15/2016 (PDF, 639 kB)   Postup prechodu (PDF, 2 MB)   Plán prechodu - grafika (PDF, 7 MB)

06/05/16

Schválenie projektu pozemkových úprav v k. ú. Borský Svätý Jur

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Borský Svätý Jur bol schválený rozhodnutím č. j. OU-SE-PLO/2016/000465 schv.PPÚ zo dňa 29. 4. 2016. Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou č. 6/2016.

Schválenie Registra nového stavu (PDF, 3 MB)

29/09/14

Zverejnenie Projektu pozemkových úprav v k. ú. Borský Svätý Jur

Projekt pozemkových úprav v k. ú. Borský Svätý Jur bol zverejnený Verejnou vyhláškou č. 29/2014 č. j. OU-SE-PLO/2014/001868-RNS zo dňa 25. 9. 2014

NS (PDF, 830 kB)      Zverejnenie RNS (PDF, 2 MB)    

03/10/12
ZUNP- oznámenie o platnosti

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov Projektu pozemkových úprav v k.ú. Borský Svätý Jur sú vyhlásené za platné Verejnou vyhláškou č.17/2012 z 1.10.2012

Verejná vyhláška č.17/2012 (PDF, 27 kB)  

 

08/08/12
Zverejnenie Zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Borský Svätý Jur

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov Projektu pozemkových úprav v k.ú. Borský Svätý Jur boli zverejnené Verejnou vyhláškou č.14/2012 z 31.7.2012

Verejná vyhláška č. 14/2012 (PDF, 29 kB)  Zásady pre umiestnenie nových pozemkov (PDF, 87 kB)  ZUNP- grafická časť (PDF, 182 kB)

 

14/06/12
Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ Borský Svätý Jur

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v k.ú. Borský Svätý Jur boli schválené rozhodnutím č.j. S/2012/68-schválenie VZFUU z 4.6.2012 zverejneným Verejnou vyhláškou č.10/2012.

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania (PDF, 37 kB)

 

09/05/12
Schválenie RPS k.ú. Borský Sv. Jur

Register pôvodného stavu PPÚ Borský Svätý Jur bol schválený dňa 12.4.2012 č.j.S/2012/2012/00068-Borský Sv.Jur -RPS

Schválenie RPS (PDF, 33 kB)

 

06/03/12
Zverejnenie VZFUU PPÚ Borský Svätý Jur

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Projektu pozemkových úprav Borský svätý Jur boli zverejnené Verejnou vyhláškou č.5/2012 č.j.S/2012/00068-VZFUÚ Bor.Sv.Jur z 5.3.2012

Verejná vyhláška č. 5/2012 (PDF, 35 kB)  Prehľadná situácia (PDF, 2 MB)

 

23/03/11
Návrh Mapy hodnoty pozemkov

Termín podania stanoviska či pripomienky k návrhu (adresovať: Obvodnému pozemkovému úradu v Senici): 15.4.2011

Návrh mapy hodnoty pozemkov (PDF, 5 MB)

 

19/07/10
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Borský Svätý Jur konané dňa 11.12.2009 v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure.

Zápisnica (PDF, 72 kB)  Schválené stanovy (PDF, 39 kB)  Uznesenie (PDF, 26 kB)

 

25/01/10
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Borský Svätý Jur bolo zvolané verejnou vyhláškou č.27/2009 z 10.11.2009.

Vyhláška č.27/2009 (PDF, 32 kB)

 

16/11/09
Nariadenie PÚ v k.ú. Borský Svätý Jur

 -Nariadenie PÚ : Vyhláška č. 10/2009 č.j.360/2009/SAL z 24.4.2009

Vyhláška 10/2009 (PDF, 60 kB)