Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

PPÚ Letničie a Rúbanice

Pozemkové úpravy / PPÚ Letničie a Rúbanice

01/12/06
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Letničie a Rúbanice


- Vedúci projektu :Ing. Dagmar Markovičová
- Spracovateľ: GEOSPOL s.r.o.,Senica, Štefánikova 1435/74
 

Harmonogram prác

31.10.2006

Práce v bodovom poli

31.10.2006

Vytýčenie a zameranie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

31.7.2006

Účelové mapovanie polohopisu pre projekt pozemkových úprav

31.7.2006

Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav

31.10.2007

Ocenenie pozemkov

31.5.2008

Register pôvodného stavu po ROEP

31.1.2009

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ

31.1.2009

Miestny územný systém ekologickej stability

31.8.2009

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

31.8.2009

Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení 

31.10.2010

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

31.10.2011

Vykonanie projektu pozemkových úprav

31.5.2012

Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Evidančná karta:

 Evidenčná karta (PDF, 32 kB)

08/08/12
Zápis PPÚ v k.ú. Letničie a Rúbanice

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Letničie a Rúbanice bol zapísaný do katastra nehnuteľností na Správe katastra Skalica dňa 29.5.2012

03/05/12
Schválenie vykonania PPÚ Letničie a Rúbanice

Vykonanie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Letničie a Rúbanice bolo schválené Rozhodnutím č.j.S/2012/00003-53/2004 schv.vykonaniaPPU/LaR z 30.4.2012 Verejnou vyhláškou č.8/2012.

Verejná vyhláška 8/2012 (PDF, 115 kB)

28/10/11
Schválenie umiestnenia nových pozemkov a začatie hospodárenia na nich v obvode PPÚ Letničie a Rúbanice

Schválenie umiestnenia nových pozemkov a začatie hospodárenia na nich v obvode PPÚ Letničie a Rúbanice: Verejnou vyhláškou č.10/2011 č.j  53/2004-schv.hosp./LaR z 24.10.2011

Verejná vyhláška 10/2011 (PDF, 36 kB)  Príloha užívańie - Letničie (PDF, 121 kB)  Príloha užívanie - Rúbanice (PDF, 39 kB)

11/07/11
Nariadenie vykonania PPÚ Letničie a Rúbanice

Vykonanie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Letničie a Rúbanice bolo nariadené Verejnou vyhláškou č.7/2011 č.j53/2004-LaR nariadenie vykonania z 30.6.2011

Verejná vyhláška 7/2011 (PDF, 34 kB)

06/05/11
Schválenie PPÚ v k.ú. Letničie a Rúbanice

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Letničie a Rúbanice schválený rozhodnutím č.j.53/2004-RNS schv./LaR z 15.4.2011 Verejnou vyhláškou č.5/2011 

Verejná vyhláška 5/2011 (PDF, 42 kB)

21/12/10
Zverejnenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Letničie a Rúbanice

Zverejnenie Projektu pozemokových úprav v k.ú. Letničie a Rúbanice Vyhláškou č.8/2010 č.j.53/2004-RNS-zverejnenie /LaR z 17.12.2010 

Vyhláška 8/2010 (PDF, 40 kB)

15/07/10
Platnosť ZUNP PPÚ v k.ú. Letničie a Rúbanice

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov projektu pozemkových úprav v k.ú. Letničie a Rúbanice boli platné 16.6.2009.

Vyhodnotenie ZUNP (PDF, 67 kB)

15/07/10
Zverejnenie Zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ v k.ú. Letničie a Rúbanice

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Letničie a Rúbanice: zverejnené Vyhláškou č.2/2009 č.j.53/2004-ZUNP/LaR z 20.1.2009

Zverejnenie zásad (PDF, 34 kB)  Zásady pre nové umiestnenie pozemkov (PDF, 2 MB)

15/07/10
Schválenie Všeobecných zásad usporiadania územia PPÚ v k.ú. Letničie a Rúbanice

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia boli schválené rozhodnutím č.j.: 53/2004-VZFUU-schv./LaR z 3.11.2008

Schválenie VZFUÚ (PDF, 46 kB)

15/07/10
Zverejnenie Všeobecných zásad usporiadania územia PPÚ v k.ú. Letničie a Rúbanice

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia boli zverejnené Vyhláškou č.7/2008 č.j.53/2004-VZFUU/LaR z 3.7.2008

Zverejnenie VZFUÚ (PDF, 38 kB)

13/02/09
Schválenie Registra pôvodného stavu PPÚ v k.ú. Letničie a Rúbanice

Schválenie Registra pôvodného stavu Vyhláškou č.23/2008 č.j.53/2004-RPS-schv./LaR z 26.9.2008

Vyhláška 23/2008 (PDF, 34 kB)

29/01/09
Zverejnenie Registra pôvodného stavu PPÚ v k.ú. Letničie a Rúbanice

-Zverejnenie Registra pôvodného stavu Vyhláškou č.3/2008 č.j.53/2004-RPS/LaR z 15.2.2008

Zverejnenie RPS (PDF, 33 kB)  Prihláška do PÚ (PDF, 24 kB)

28/11/08
Združenie účastníkov pozemkových úprav´v k.ú. Letničie a Rúbanice

-Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav: zvolané: Vyhláškou č.41/2006 z 3.10.2006, konané: 3.11.2006

Vyhláška 41/2006 (PDF, 28 kB)  Stanovy ZUPU (PDF, 39 kB)  Zápisnica (PDF, 66 kB)

01/10/08
Nariadenie PÚ v k.ú. Letničie a Rúbanice

-Nariadenie PÚ : Vyhláška č. 19/2006-č.j.116/2004-nariadenie /LaR z 28.6.2006 právoplatné : 21.7.2006

Nariadenie PÚ (PDF, 53 kB)