Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2023, piatok
 

Trakovice

1.lokalita: Kapustnice a Rúbanice

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Trakovice, lokalita Kapustnice (PDF, 1 MB)

OÚ Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa §7 ods. 2 písm. c zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav v navrhnutom obvode k.ú. Trakovice lokalita Kapustnice a Rúbanice. Na základe vyhodnotenie zo dňa 16.04.2018 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ k.ú Trakovice, lokaliata Kapustnice a Rúbanice OÚ Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

Príloha:
Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Trakovice, lokalita Kapustnice a Rúbanice / prílohy sú k nahliadnitiu na tunajšom úrade/ (PDF, 1 MB)

 

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Trakovice, lokalita Kapuustnice a Rúbanice (PDF, 3 MB)

Upovedomenie o odvolaní voči rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, pozemkového odboru č. OÚ -TT-PLO-2018/002004 zo dňa 03.10.2018 (PDF, 323 kB)

Rozhodnutie č. OU-TT-PLO-2018/002004 zo dňa 03.10.2018, ktorým tunajší úrad povolil pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Trakovice, lokalita Kapustnice a Rúbanice nadobudlo právoplatnosť dňa 31.1.2019

Návrh Stanov Združenia účastníkov JPÚ Trakovice, lokalita Kapustnice a Rúbanice (PDF, 29 kB)

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor v spolupráci s obcou Trakovice zvoláva Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Trakovice, lokalita Kapustnice a Rúbanice, ktoré sa bude konať 25.04.2019 v Kultúrnom dome v Trakoviciach. (PDF, 371 kB)

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor oznamuje všetkým účastníkom konania o Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trakovice , Lokalita Kapustnice a Rúbanice, že Ustanovujúce zhromaždenie konané dňa 25.04.2019 neschválilo návrh Stanov Združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav Trakovice, lokalita Kapustnice a Rúbanice. Na základe požiadavky účastníkov Ustanovujúceho zhromaždenia tunajší úrad zverejňuje návrh Stanov. Pripomienky a návrhy k zverejneným stanovám je potrebné písomne alebo elektronicky predložiť tunajšiemu úradu do 30.06.2019
Stanovy - návrh, JPÚ Trakovice, lokalita Kapustnice a Rúbanice (PDF, 29 kB)

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor zvoláva Zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Trakovice, lokalita Kapustnice a Rúbanice na deň 16.10.2019 o 17 00 hod. v Kultúrnom dome v Trakoviciach.

Verejná vyhláška (PDF, 393 kB)         Návrh-stanovy (PDF, 30 kB)      Pripomienky k stanovám (PDF, 86 kB)

 

 2.lokalita: Pri ihrisku

Na základe rozhodnutia o ustanovení znalca č. OÚ-TT-PLO-2019/001485 zo dňa 18.01.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 09.03.2019 bol vyhotovený znalecký posudok č. 102/2019 zo dňa 11.09.2019 na základe ktorého bola stanovená jednotková hodnota pozemkov nachádzajúcich sa v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trakovice, lokalita Pri ihrisku na 13,87 €/m2

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Trakovice, lokalita Pri ihrisku (PDF, 924 kB)

OÚ Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa § 7 ods. 2 písm. c zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisovprieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v navrhnutom obvode kat. územia Trakovice, lokalita Pri ihrisku. Na základe vyhodnotenia zo dňa 12.04.2018 bol záujem vlastníkov o vykonańie JPÚ k.ú. Trakovice, lokalita Pri ihrisku OÚ Trnava, pozemkovým o alesným odborom považovaný za preukázaný.

Príloha:
Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Trakovice, lokalita Pri ihrisku / prílohy sú k nahliadnutiu na tunajšom úrade/ (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia- lokalita Pri ihrisku (PDF, 2 MB)

Zvolanie Ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Trakovice, lokalita Pri ihrisku:         Vyhláška (PDF, 385 kB)     Stanovy - návrh (PDF, 29 kB)

Rozhodnutie o ustanovení znalca podľa § 8d ods. 4. zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (PDF, 781 kB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2019/001485 zo dňa 18.01.2019, ktorým tunajší úrad ustanovil znalca na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav k.ú. Trakovice, lokalita Pri ihrisku, nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2019

Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trakovice, lokalita Pri ihrisku:                 Verejná vyhláška (PDF, 231 kB)          Mapa RPS (PDF, 68 kB)

Schválenie Registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trakovice, lokalita Pri ihrisku (PDF, 173 kB)

Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trakovice, lokalita Pri ihrisku (PDF, 4 MB)

Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia JPÚ Trakovice,
lokalita Pri ihrisku (PDF, 4 MB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2021/001057-112 zo dňa 03.03.2021, ktorým tunajší úrad schválil Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ Trakovice, lokalita Pri ihrisku nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2021

Zverejnenie Zásad umiestnenia nových pozemkov projektu jednoduchých pozemkových úprav v kt. území Trakovice, lokalita Pri ihrisku (PDF, 4 MB)

Oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov, projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trakovice, lokalita Pri ihrisku (PDF, 4 MB)

Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trakovice, lokalita Pri ihrisku:
Zverejnenie RP  (PDF, 166 kB)                                          Grafická časť (PDF, 231 kB)

Schválenie rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trakovice, lokalita Pri ihrisku (PDF, 324 kB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2022/000083-243 zo dňa 14.09.2022, ktorým tunajší úrad schválil Rozdeľovací plán projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trakovice, lokalita Pri ihrisku nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2022.

Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trakovice, lokalita Pri ihrisku (PDF, 302 kB)