Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Tridsiata prvá nedeľa cez rok

Bratislava, 03. 11. 2019

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim:

1. čítanie   Múdr 11, 23-12, 2

Biblický text:

Lebo celý svet pred tebou je sťa prášok na vážke a sťa kvapka rosy, ktorá pred svitaním na zem dopadá. Ty sa zmilúvaš nad všetkými, pretože si všemocný, zhovievavý bývaš s hriechmi ľudí, aby sa kajali. Lebo všetko, čo je, miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil; lebo keby si bol nenávidel niečo, nebol by si to utvoril. Akože by mohlo obstáť niečo, keby si to nechcel ty? Ako by sa bolo zachovalo niečo, keby si to nebol ty k jestvote povolal? Lež ty šetríš všetko, lebo je to tvoje, Pane, priateľ života, veď tvoj neporušiteľný duch je vo všetkom. Preto mierne karháš tých, čo poblúdia, napomínaš ich tým, keď im pripomínaš to, čím zhrešili, aby zanechali hriech a verili v teba, Pane. 

Komentár:

Mnohé sapienciálne (múdroslovné) texty vyjadrujú skúsenosť viery, lebo sú ovocím modlitby a ustavičnej meditácie Božieho slova. Izrael vo svetle sapienciálnej úvahy interpretuje svoju historickú minulosť, vidí v živote svojich veľkých osobností a v exode - najvýznamnejšom období svojich dejín - dielo Božej múdrosti (porov. Múd 10-12; 16-19).

Tieto relektúry minulosti majú za úlohu podať poučenie pre prítomnosť a načrtnúť globálny sapienciálny pohľad náboženského dedičstva Izraela. V Sir 24, 10 sa tento globálny pohľad doplňuje zmienkou o kulte, čím sa naznačuje, že aj kultová služba, riadená zákonnými predpismi, je koniec koncov múdrym ustanovením vzťahu človeka k Bohu. Nadšené oslavovanie Árona a veľkňaza Šimona II. (porov. Sir 50, 1-21) svedčia o veľkej úcte kultu a kňazstva, ktoré v sapienciálnom kontexte nie sú len liturgickým ustanovením, ale sú prejavom tej múdrosti, ktorá vyšla od Boha a našla bývanie v Jeruzaleme (porov. Sir 24, 8). (Heriban)

 

Náš úryvok je z 11. kapitoly Múdr. Môžeme si v ňom všimnúť tieto myšlienky:

-       aj keď mnoho ľudí aj dnes má zdeformovanú predstavu o Bohu ako o tom, ktorý nám bráni naplno prežívať život (tajomstvo slobody), Boh je tu predstavený ako ten, kto má zmysel pre naše slabosti a odpúšťa nám ich.

-       Tento Boží postoj voči nám je motivovaný láskou, ktorou nás Boh miluje. ...lebo miluješ všetko, čo jestvuje a nepohŕdaš ničím, čo si stvoril...

-       Boh však nemá slabosť pre ľudský hriech. Boh karhá  text hovorí že „mierne“ a napomína človeka, aby sa obrátil.

-       Celý tento úryvok je krásnou skúsenosťou veriaceho človeka. Dlhodobou skúsenosťou viery: skúsenosťou našej ľudskej slabosti a skúsenosťou Božej veľkosti.

 

2. čítanie   2 Sol 1,11-2,2

Biblický text:

Preto sa aj ustavične modlíme za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom ani slovom ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával

Komentár:

-       Prvý a druhý list Solúnčanom patria k najstarším listom sv. Pavla. v týchto listoch ešte aj sám Pavol očakával skorý druhý príchod Ježiša Krista. Predsa však dáva veci na poriadok tým, že varuje pred prílišným upnutím sa na parúziu, čo by nás odďaľovalo od vecí tohto sveta.

-       Nedajte sa tak ľahko pomýliť alebo dokonca zastrašiť prorockým duchom ani slovom ani listom, údajne naším... Asi niekto sa pokúsil v mene apoštola napísať do Solúna list o parúzii. Kresťan má žiť aj v tomto svete. Každý tu máme svoje poslanie...

Evanjelium        Lk 19, 1-10

Biblický text:

Potom Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň.  A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: "Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!" On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: "Vošiel k hriešnemu človekovi!" Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: "Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne." Ježiš mu povedal: "Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo." 

Komentár:

-       Zachej – hlavný mýtnik: mal prenajaté asi všetko mýto v Jerichu. To, že bol bohatý, znamená u Lk skôr zápornú charakteristiku (jeho zdroj bohatstva bol nečestný).

-       Chcel vidieť Ježiša – pravdepodobne nielen zrakom, ale aj bližšie – stretnúť sa s ním.

-       Ježiš jedná so Zachejom ako Boh – má k nemu osobný vzťah a volá ho po mene. „dnes sa chcem zastaviť v tvojom dome“ – vyjadrenie Božej vôle zachrániť človeka.

-       „on chytro zostúpil“ – Božie volanie sa už nemusí zopakovať... Zachej neprepásol šancu. Inak to bolo  s okolostojacimi, ktorí šomrali – vošiel k hriešnemu človekovi. Kto sa nepovažuje za hriešnika – nikdy neporozumie Ježišovi, jeho slovám, ani jeho konaniu. (že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Mt 11,25)

-       Dnes prišla spása do tohto domu. Ježiš sa ukazuje ako Pastier Izraela, ktorý prišiel hľadať čo sa stratilo. Povoláva hriešnikov (ale nevyhlasuje ich za čnostných ľudí!). Prináša oslobodenie od hriechov i od naviazanosti na majetok, ktorý spútava človeka.

-       Toto evanjelium prináša obraz Boha, ktorý hľadá hriešnika. (my ich skôr odsudzujeme...) Od hriešnikov Boh čaká iba to, že mu uveria a že budú ochotní vzdať sa toho, čo neprávom posadili na trón svojho života (majetok, kariéra...to neznamená že musíme nutne o to všetko prísť – ale vedieť sa toho vzdať, vnútorne sa oslobodiť).

-       Skúsenosť hovorí, že čím „lepší“ sa cítime od druhých, tým nám je takýto postoj vzdialenejší – je to ale na našu škodu.

-       V nepochopení tohto vzťahu Boha k človekovi je kríza viery dnešnej strednej generácie: Keď sme boli malí za všetko sme sa modlili a žili sme mnohokrát chudobne a jednoducho. Teraz sa mnohí 40-50 roční nemodlia a majú sa dobre, lepšie, ako kedysi... Z toho však len málokto vie prečítať, že Boh nie je predovšetkým darca vecí, ručiteľom životnej úrovne! Boh ponúka seba v Ježišovi Kristovi. Otázka pre nás, či sme ochotní tento dar prijať, či máme o takéhoto Boha záujem?

-       Kto hľadá u Boha veci pre svoj život, bude sklamaný, kto sa pozerá na Boha ako na ochrancu pred ľudskými biedami a nešťastiami aj ten bude sklamaný. Boha treba hľadať ako Niekoho, koho môžeme milovať a kto miluje nás.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy