Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Archívny informačný systém

Súpis evidenčných listov k archívnym fondom

Evidenčný list archívneho fondu je základným článkom evidenčného systému archívu.

V evidenčnom liste archívneho fondu sú uvedené všetky údaje o archívnom dokumente príslušného fondu od jeho prijatia, až po finálne spracovanie do podoby inventára, vrátane všetkých zmien, ktoré boli pri spracúvaní fondu vykonané /vnútorná skartácia, delimitácia a podobne/. Ukladajú sa podľa čísiel archívneho fondu a označenia.

Od začiatku existencie archívu jeho zamestnanci  vyhotovili tieto evidenčné listy k archívnym fondom /mŕtve fondy a aktuálne fondy/:

Súpis delimitovaných archívnych dokumentov

V Archíve MV SR Levoča boli  k trvalej úschove zaslané  dokumenty zapracované do fondov:

Fond P – centrálne útvary MV SR

Tvorí ho archívna dokumentácia pochádzajúca z činnosti útvarov Ministerstva vnútra SSR od jeho vzniku (1.1. 1969) V tomto fonde sú zapracované aj dokumenty z činnosti predchodcov MV SSR :

 • P 2 – Povereníctva  vnútra (1947 – 1951)
 • P – Slovenskej správy  MV pre otázky bezpečnosti na Slovensku (r. 1968)

Fond R
Pozostáva z archívnych dokumentov  pochádzajúcich z činnosti útvarov ZNB v Západoslovenskom kraji,

Fond T
Tvoria ho písomnosti pochádzajúce z činnosti útvarov ZNB v Stredoslovenskom kraji,

Fond U 
Tvoria ho dokumenty, ktoré boli vyprodukované útvarmi ZNB vo Východoslovenskom kraji (od r. 1918),

Fond A
Obsahuje problematiku Slovenska (1918 – 1991)

Fond B
Obsahuje dokumenty vyprodukované útvarmi (správy) Štátnej bezpečnosti  pri krajských správach Zboru národnej bezpečnosti v rámci SSR (1939 – 1972)

Fond E
Obsahuje problematiku táborov nútených prác a pracovných táborov na Slovensku.

V  rokoch 1977 – 1986 a po vnútornej skartácii (v r. 1994 – 1999, 2008) boli vyselektované a následne delimitované do štátnych archívov podľa územnej pôsobnosti a Múzea Polície tie archívne dokumenty, ktoré spĺňali kritéria dokumentov s historickou dokumentárnou hodnotou a útvarmi Ministerstva vnútra a Policajného zboru nebol využívaný. Dokumentácia pochádza z obdobia rokov 1918 – 1949.

V roku 1998 bol Slovenskej informačnej službe delimitovaný archívny materiál z fondov: A a B

V zmysle dohody medzi Ministerstvom vnútra SR a Ústavom pamäti národa boli v rokoch 2005 – 2006  odovzdané do trvalej správy ÚPN  všetky dokumenty z fondov: A,B, E (okrem delimitovaných SIS) a časť dokumentov z fondov: P, R, T, U. Jedna sa o spracované fondy, ktoré obsahujú dokumenty, ktoré vyprodukovali počas svojej existencie Správy Štátnej bezpečnosti pri KS ZNB Bratislava, Banská Bystrica a Košice

 1. Archívne dokumenty delimitované do Slovenského národného archívu (PDF, 204 kB)
 2. Archívne dokumenty delimitované do Ústavu pamäti národa (PDF, 329 kB)
 3. Archívne dokumenty delimitované do Štátneho archívu v Bratislave (PDF, 225 kB)
 4. Archívne dokumenty delimitované do Štátneho archívu v Nitre (PDF, 226 kB)
 5. Archívne dokumenty delimitované do Štátneho archívu v Banskej Bystrici (PDF, 225 kB)
 6. Archívne dokumenty delimitované do Štátneho archívu v Bytči (PDF, 229 kB)
 7. Archívne dokumenty delimitované do Štátneho archívu v Košiciach (PDF, 239 kB)
 8. Archívne dokumenty delimitované do Štátneho archívu v Prešove (PDF, 234 kB)
 9. Archívne dokumenty delimitované do Štátneho archívu v Levoči (PDF, 231 kB)

 Súpis archívnych fondov /spracované dokumenty/