Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Vznik a vývoj levočského archívu

Ide o zariadenie MV SR, ktoré vzniklo v roku 1966 pod názvom Centrálny archívu MV v Spišskom Podhradí ako súčasť vnútornej správy MV ČSSR. Jeho úlohou je sústreďovať a uchovávať archívne dokumenty z činnosti bezpečnostného aparátu MV pre budúcnosť.

V roku 1969 po vzniku Ministerstva vnútra SSR /na základe ústavného zákona o čs. federácii/ bol archív začlenený pod právny odbor slovenského ministerstva vnútra. Od 4. novembra 1970 pôsobilo toto pracovisko pod názvom Rezortný archív MV SSSR v Spišskom Podhradí a v jeho kompetencii  bolo sústreďovanie dokumentov archívnej povahy, ktoré vznikli z činnosti bezpečnostných útvarov:

  • MV SSR,
  • KS ZNB a im podriadených základných útvarov ZNB,
  • niektorých útvarov Federálneho ministerstva vnútra,
  • KS ZNB ČSR a útvarov v ich pôsobnosti.

Archív mal v tomto období 3 depozity: depozit FMV, depozit MV ČSR a depozit  MV SSR. Koncom roku ho organizačne začlenili pod oddelenie archívnej a spisovej služby vtedajšieho organizačného a vnútorného odboru MV SSR.

V roku 1973 archív znovu premenovali na Oddelenie archívnej služby v Spišskom Podhradí a pribudol mu štvrtý depozit - depozit personálnych spisov. V roku 1977 oddelenie organizačne zaradili pod štáb MV SSR.

V rokoch 1985 - 1988 pracovisko pôsobilo pod názvom  Archívne oddelenie organizačného odboru sekretariátu MV SSR. Od roku 1988 bolo začlenené pod vnútornú a organizačnú správu pod názvom Archív Ministerstva vnútra a životného prostredia SSR. Po spoločenských zmenách, ktoré so sebou priniesol november 1989, začalo pracovisko pôsobiť pod návzom Archív MV SR Spišské podhradie /apríl 1990/. V tomto období boli priestory Spišskej Kapituly, kde archív sídlil, uvoľnené Biskupskému úradu Spišskej diecézy pre potreby Bohosloveckej fakulty a archív sa presťahoval do Levoče pod súčasným názvom Archív MV SR Levoča.

Archívny depozit

Významné delimitácie archívnych dokumentov:

V roku 1990 po dohode s funkcionármi FMV a MV ČR boli z Archívu MV SR Spišské Podhradie delimitované:

  • do Archívu FMV Praha „Na Struze“ archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti FMV (celý depozit FMV)
  • do Archívu MV ČR Brno Kanice archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti MV ČSR a personálne spisy bývalých príslušníkov ZNB, uchádzačov o službu v ZNB a bývalých občianskych zamestnancov MV (celý depozit MV ČSR a depozit personálnych spisov)
  • do Archívu MV SR  Levoča archívny materiál pochádzajúci z činnosti  MV SSR  (depozit MV SSR).

V roku 1992 na základe Zmluvy medzi vládou SR a vládou ČR o spoločnom využívaní stanovených informačných archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti bola uskutočnená v rokoch 1992 až 1993 rozluka zmiešaných archívnych fondov podľa  provenienčného princípu. Dokumenty personálneho charakteru patriace do slovenskej proveniencie, ktoré boli dovezené späť do Archívu MV SR Levoča,  sa následne odovzdali do správy Archívu Ministerstva vnútra  SR Nitrianska Streda (t. č. Stredisko personálnej registratúry MV SR Nitrianska Streda).   

V roku 2005  bola medzi MV SR a Ústavom pamäti národa  uzatvorená dohoda o vzájomnej spolupráci, v zmysle ktorej bol archív odovzdal ÚPN archívny materiál pochádzajúci z činnosti krajských správ bývalej zložky ŠtB (fondy B)  a niektoré ďalšie dokumenty pochádzajúce z činnosti rezortu vnútra až do roku 1970 (fondy A, P, R, T, U a F- tábory nútených prác).