Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. november 2018, Piatok
 

Informácie o registrácii

Nadácie Zákon č. 34/2002 Z.z o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov upravuje postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov.

Zákonom bola Ministerstvu vnútra SR založená povinnosť na úseku registrácie nadácií. Plnením týchto úloh je poverený odbor všeobecnej vnútornej správy, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.

Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia“. Názov nadácie sa musí odlišovať od názvu inej, už registrovanej nadácie a nesmie byť zameniteľný s názvom inej, už registrovanej nadácie. Ak má názov nadácie obsahovať priezvisko fyzickej osoby odlišnej od zakladateľa, návrh na registráciu nadácie do registra nadácií musí obsahovať aj súhlas tejto fyzickej osoby. Ak táto fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.

Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie.

Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra nadácií. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov. Hodnota majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 663 €. Základná hodnota nadačného imania musí byť najmenej 6638 €, pričom túto základnú hodnotu môžu tvoriť len peňažné prostriedky a nehnuteľnosti. Hodnotu prevyšujúcu 6638 € môžu tvoriť aj hnuteľné veci, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi. Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť.

Nadáciu môže založiť fyzická osoby alebo právnická osoba. Možná je aj kombinácia medzi týmito subjektmi.

Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená.

Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra.

Konanie o zápis nadácie do registra nadácií sa začína odo dňa, keď bol ministerstvu doručený návrh na zápis do registra nadácií. Návrh podáva ministerstvu správca nadácie. Podpis správcu nadácie musí byť úradne osvedčený.

K návrhu na zápis nadácie do registra nadácií sa priloží:


 

 • nadačná listina v dvoch vyhotoveniach (origináloch), na ktorých pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená
 • písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu zakladateľom alebo písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť (pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená),
 • aktuálny znalecký posudok v prípade vkladu nehnuteľností,
 • výpis z registra trestov správcu nadácie nie starší ako tri mesiace,
 • výpis z Obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní v prípade, ak zakladateľom je právnická osoba,
 • v prípade, že zakladateľom je zahraničná právnická osoba doklad o tom, že je právnickou osobou a kto je jej štatutárnym orgánom,
 • doklad o povolení na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky ak je správcom zahraničná fyzická osoba.

K návrhu je nutné pripojiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 €. Poplatok je možné uhradiť na pošte, ktorá vydá potvrdenie o úhrade; poštovým poukazom alebo prevodom z účtu na účet správneho orgánu. Pri platbe poštovým poukazom je nutné k návrhu priložiť originál ústrižku poštového poukazu, pri platbe prevodom originál avíza banky potvrdzujúceho vykonanie úhrady.

Účet správneho orgánu vedený v Poštovej banke je :

Ministerstvo vnútra SR
IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 
kód banky: 6500
variabilný symbol: 2210046 


Nadačná listina musí obsahovať:

 • názov a sídlo nadácie,
 • verejnoprospešný účel, ktorý nadácia bude podporovať,
 • meno a priezvisko (názov), rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) a adresu trvalého pobytu (sídlo) všetkých zakladateľov,
 • hodnotu nadačného imania,
 • hodnotu a predmet majetkového vkladu, ktorý každý zakladateľ vložil do nadačného imania pri založení nadácie,
 • dobu, na akú sa nadácia zriaďuje,
 • počet členov orgánov nadácie, dĺžku funkčného obdobia a spôsob ich voľby,
 • spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie,
 • meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu prvého správcu nadácie a prvých členov ďalších orgánov nadácie,
 • podmienky nakladania s majetkom nadácie,
 • určenie okruhu osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie,
 • podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám,
 • ďalšie náležitosti, ak ich zakladateľ považuje za potrebné uviesť.

Ak návrh na zápis nadácie do registra nadácií neobsahuje zákonom určené náležitosti, ministerstvo správcu nadácie do 15 dní od doručenia návrhu upozorní, že konanie o zápis nadácie do registra nadácií začne až po odstránení nedostatkov.

Ministerstvo zápis nadácie do registra nadácií odmietne, ak z predložených dokladov vyplýva, že:

 • nejde o účelové združenie majetku,
 • účel nadácie nie je verejnoprospešný,
 • nadačná listina nie je v súlade o zákonom

O odmietnutí zápisu nadácie do registra nadácií rozhodne ministerstvo do 30 dní od začatia konania. Proti rozhodnutiu o odmietnutí zápisu nadácie do registra nadácií môže podať správca nadácie opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie zápisu nadácie do registra nadácií, do 30 dní od začatia konania vykoná zápis nadácie do registra nadácií a v tejto lehote zašle správcovi nadácie jedno vyhotovenie nadačnej listiny, na ktorom vyznačí deň zápisu nadácie do registra nadácií.

Identifikačné číslo organizácie (IČO) nadácii prideľuje príslušná krajská správa Štatistického úradu SR, a to na základe žiadosti nadácie.

Vznik nadácie, jej názov a sídlo oznámi ministerstvo Štatistickému úradu Slovenskej republiky do desiatich dní odo dňa zápisu nadácie do registra nadácií.

Ministerstvo dohliada, či nadácia plní verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená. Na tento účel ministerstvo vyhodnocuje obsah výročnej správy. Ak ministerstvo zistí nedostatky, vyzve nadáciu, aby v určenej lehote odstránila zistené nedostatky a súčasne informovala ministerstvo o prijatých opatreniach. Ak nadácia neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných zásielok do 31. mája, ministerstvo uloží nadácii za porušenie tejto povinnosti pokutu v sume od 331 € do 3319 € a súčasne určí primeranú lehotu na uloženie výročnej správy. Ak nadácia ani v primeranej lehote nevykoná nápravu, ministerstvo podá návrh na príslušný súd o zrušenie nadácie a nariadenie jej likvidácie.

Nadácia sa zrušuje:

 • uplynutím doby, na akú bola založená,
 • dosiahnutím verejnoprospešného účelu, na aký bola založená,
 • rozhodnutím správnej rady o zrušení nadácie,
 • rozhodnutím súdu o zrušení nadácie,
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • rozhodnutím zakladateľov alebo dohodou zakladateľov, ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden rok.

Nadácia zaniká dňom výmazu nadácie z registra nadácií. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Likvidácia sa nevyžaduje, ak:

 • majetok a záväzky nadácie po jej zániku prechádzajú na inú nadáciu,
 • sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • po skončení konkurzného konania nezostane nadácii nijaký majetok.

Podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. zákon číslo 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberá ministerstvo správne poplatky za tieto správne úkony:

1.

  návrh na registráciu nadácie

        66

2.   zmena nadačnej listiny a údajov zapísaných do registra

   16,50

3.   vyhotovenie nadačnej listiny ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú nadačnú listinu

   16,50

4.   vyhotovenie výpisu z registra nadácií

          5

5.   vyhotovenie náhrady za stratené, poškodené alebo odcudzené rozhodnutie o zápise zmien zapisovaných skutočností do registra

   16,50 €

6.   vyhotovenie písomnej informácie z registra nadácií

          5

7.   výmaz nadácie z registra nadácií

        33

 

Správny poplatok je možné uhradiť na pošte, ktorá vydá potvrdenie o úhrade, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu na účet správneho orgánu. Pri platbe poštovým poukazom je nutné k návrhu priložiť originál ústrižku poštového poukazu, pri platbe prevodom originál avíza banky potvrdzujúceho vykonanie úhrady.

Účet ministerstva vedený v Poštovej banke je :

Ministerstvo vnútra SR
IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 
kód banky: 6500
variabilný symbol: 2210046

K uvedeným správnym poplatkom pri zmene údajov a výmazu je potrebné predložiť nasledovné doklady:


 1.  Zmena údajov zapísaných do registra nadácií
 • Návrh správcu na zmenu údajov zapísaných do registra, na ktorom musí byť pravosť podpisu úradne osvedčená.
 • Dodatok k nadačnej listine v dvoch vyhotoveniach, na ktorých musí byť pravosť podpisu predsedu správnej rady úradne osvedčená.
 • Rozhodnutie správnej rady o vykonaní zmeny v nadačnej listine.
 • Výpis z registra trestov správcu v prípade zmeny štatutárneho zástupcu, alebo výpis z registra trestov likvidátora pri vstupe nadácie do likvidácie nie starší ako 3 mesiace.
 1. Návrh na výmaz nadácie z registra
 • Uznesenie správnych rád o zrušení nadácie bez likvidácie spolu so zmluvou o ich zlúčení a rozhodnutie zakladateľa, ak rozhodol o zrušení nadácie.
 • Uznesenie správnej rady o premene nadácie na neinvestičný fond.
 • Návrh likvidátora na výmaz nadácie z registra nadácií (podpis likvidátora musí byť úradne osvedčený).
 • Konečná správa o priebehu likvidácie nadácie v prípade zrušenia s likvidáciou.

 

Do registra nadácií sa zapisuje:

 • názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
 • verejnoprospešný účel, ktorý nadácia podporuje,
 • meno a priezvisko (názov), rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) a trvalý pobyt (sídlo) zakladateľa,
 • hodnota a predmet nadačného imania s uvedením:
  - sumy peňažných prostriedkov,
  - nehnuteľností a ich ceny určenej znaleckým posudkom,
  - cenných papierov a ich trhovej ceny,
  - iných majetkových práv a peniazmi oceniteľných iných majetkových hodnôt ocenených znaleckým posudkom,
  - meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu správcu nadácie.

  Do registra nadácií sa zapisuje aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.

  V registri nadácií sa ďalej vyznačí:
 • vstup nadácie do likvidácie vrátane mena a priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu likvidátora,
 • vyhlásenie konkurzu vrátane mena a priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu správcu konkurznej podstaty,
 • právny dôvod výmazu nadácie.