Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2018, Nedeľa
 

Informácie o registrácii

Organizácie s medzinárodným prvkom Podmienky, na základe ktorých v Slovenskej republike môže byť zriadená, vyvíjať činnosť alebo mať sídlo medzinárodná organizácia upravuje zákon číslo 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom.

Na účely tohto zákona sa organizáciou s medzinárodným prvkom rozumie:


 • medzinárodná nevládna organizácia,
 • organizácia cudzích štátnych príslušníkov.

Poznámka:
Od účinnosti Ústavy Slovenskej republiky „organizácia cudzích štátnych príslušníkov žijúcich na území Slovenskej republiky podlieha registrácii podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Organizácia s medzinárodným prvkom môže v Slovenskej republike byť zriadená, vyvíjať činnosť a mať sídlo len na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona.

Žiadosť o povolenie sa podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy, odboru vnútorných vecí , Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Žiadosť o povolenie vyvíjať činnosť v Slovenskej republike má obsahovať tieto údaje:

 • názov organizácie s označením, pod ktorým bude jej organizačná zložka vystupovať v Slovenskej republike v právnych vzťahoch,
 • sídlo organizácie (v rozsahu adresa sídla, orientačné číslo; súpisné číslo, ak bolo pridelené; PSČ a názov obce/mesta),
 • predmet činnosti, ktorý sa má vykonávať na území Slovenskej republiky,
 • umiestnenie organizačnej zložky v Slovenskej republike (sídlo),
 • meno a bydlisko štatutárneho zástupcu organizácie a jej organizačnej zložky.

K žiadosti o povolenie vyvíjať činnosť v Slovenskej republike je potrebné priložiť tieto dokumenty (overené fotokópie s úradne overeným prekladom):

 • doklad o registrácii organizácie v materskej krajine,
 • stanovy (štatút) organizácie vo dvoch vyhotoveniach,
 • výpis z uznesenia príslušného orgánu organizácie o vyvíjaní činnosti v Slovenskej republike,
 • splnomocnenie na zastupovanie organizácie v Slovenskej republike.

K návrhu je nutné pripojiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 €. Poplatok je možné uhradiť na pošte, ktorá vydá potvrdenie o úhrade, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu na účet správneho orgánu. Pri platbe poštovým poukazom je nutné k návrhu priložiť originál ústrižku poštového poukazu, pri platbe prevodom originál avíza banky potvrdzujúceho vykonanie úhrady.

Účet správneho orgánu vedený v Poštovej banke je :

Ministerstvo vnútra SR
IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 
kód banky: 6500
variabilný symbol: 2210043


Na konanie podľa uvedeného citovaného zákona sa v plnom rozsahu vzťahuje zákon číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní, to znamená, že správny orgán podľa § 49 ods. 2 je povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania, v zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní.


Organizácia, ktorej bolo povolené mať sídlo na území Slovenskej republiky a vyvíjať činnosť je povinná oznamovať ministerstvu vnútra:

 • zmenu štatutárneho zástupcu oprávneného konať v mene organizácie,
 • zmenu štatútu (organizačného poriadku, stanov),
 • zmenu adresy sídla organizácie na území Slovenskej republiky,
 • oznámenie o ukončení činnosti na území Slovenskej republiky.

Správne poplatky, ktoré ministerstvo vnútra vyberá podľa položky 35 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov sú nasledovné:

1. podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky

 66

2. zmena stanov, štatútu a štatutárneho zástupcu organizácie s medzinárodným prvkom

   16,50

3. vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy a štatút organizácie s medzinárodným prvkom

   16,50


Správny poplatok je možné uhradiť na pošte, ktorá vydá potvrdenie o úhrade, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu na účet správneho orgánu. Pri platbe poštovým poukazom je nutné k návrhu priložiť originál ústrižku poštového poukazu, pri platbe prevodom originál avíza banky potvrdzujúceho vykonanie úhrady.

Účet ministerstva vedený v Poštovej banke je :

Ministerstvo vnútra SR
IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 
kód banky: 6500
variabilný symbol: 2210043