Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2019, štvrtok
 

Organizačné jednotky združení občanov

 

Zriadenie organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene:

Štatutárny orgán združenia je povinný do 15 dní oznámiť ministerstvu zriadenie organizačnej jednotky združenia, ktorá koná vo svojom mene, a zmenu údajov o organizačnej jednotke, ktorá koná vo svojom mene. Oznámenie o zriadení organizačnej jednotky združenia musí obsahovať názov, adresu sídla, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, cieľ činnosti, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene organizačnej jednotky. Štatutárny orgán združenia je povinný do 15 dní oznámiť ministerstvu zánik organizačnej jednotky združenia a dôvod jej zániku. K oznámeniu podľa prvej vety a tretej vety musia byť pripojené dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis týchto údajov.

Vyššie uvedený odsek sa vzťahuje aj na organizačné jednotky odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov, ktoré sú registrované alebo evidované podľa zákona č. 83/1990Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ak podľa ich stanov konajú vo svojom mene; o týchto jednotkách sa zapisujú vo verejnej časti registra len názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, dátum ich zápisu do registra, meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby oprávnenej konať v mene organizačnej jednotky.

Údaje o organizačnej jednotke občianskeho združenia, ktorá koná vo svojom mene, sa zapisujú do registra. Organizačná jednotka združenia, ktorá koná vo svojom mene, okrem organizačnej jednotky odborovej organizácie, vzniká dňom zápisu do registra.

 

1. IČO pridelené do roku 2002 Štatistickým úradom Slovenskej republiky

Organizačné jednotky združení občanov môžu mať 8 alebo 12 miestne IČO, ktoré pridelil Štatistický úrad SR v zmysle zák. č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení účinnom do 31.12.2001 (následná zmena nastala zák. č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike).

 

2. IČO prideľované od roku 2016 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Organizačné jednotky združení občanov môžu mať pridelené 12 miestne IČO, ktoré bolo vytvorené/prekonvertované Štatistickým úradom SR v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 zák. č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov z pôvodnej osobitnej identifikácie prideľovanej v rokoch 2002 až 2015. Pôvodná osobitná identifikácia organizačných jednotiek združení občanov (v minulosti nazývaná aj SID) bola prideľovaná Štatistickým úradom SR na základe ustanovenia § 27 ods. 4 zák. č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení účinnom do 31.10.2015.

V súčasnosti prideľuje IČO pre organizačné jednotky združení občanov v 12 miestnej forme Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, v prípade zápisu do evidencie združení občanov, odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov v zmysle ustanovenia § 11a ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.