Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2018, Sobota
 

O projekte

Dôvody realizácie projektuzhrnuté tu (DOCX, 23 kB).

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pred začatím prípravy národného projektu uverejnil výzvu na hľadanie partnerov, ktorej cieľom bolo vybrať partnerov na tvorbu a realizáciu projektu.

Ministerstvo vnútra SR, ktorého súčasťou je náš úrad, podpísalo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR dve zmluvy, keďže projekt bol realizovaný ako tzv. multicieľový projekt, t.j. na základe 2 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:

Pre prehľadnosť uvádzame stručný prehľad hlavných aktivít a podaktivít (DOCX, 16 kB).

opise projektu (PDF, 355 kB) si môžete prečítať detailné informácie o jednotlivých aktivitách a podaktivitách, o dôvodoch ich nadefinovania a spôsobe realizácie, časovom harmonograme jednotlivých podaktivít ako aj o personálnom zabezpečení ich realizácie.