Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok
 

Analyzovali sme vybrané participatívne politiky na úrovni štátnej správy

11. 06. 2019

V rámci plnenia záväzku z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 (PDF, 905 kB), ktorý sa týka analýzy vybraných participatívnych politík na úrovni štátnej správy pripravil Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) sériu prípadových štúdií s vybranými ministerstvami, na ktorých prostredníctvom rozhovorov analyzoval proces tvorby participatívnych politík. Sledované participatívne politiky boli jednotlivými ministerstvami identifikované v rámci úloh č. 43 a č. 45 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019.

Základným zistením vyplývajúcim zo skúseností je, že proces zavádzania princípu partnerstva, spolupráce a participácie do praxe v štátnej správe je postupný - evolučný proces, ktorý musí byť postavený na vzájomnom učení, vyhodnocovaní a priebežnom zapracovávaní dobrých/zlých skúseností z praxe do ďalších procesov zapájania verejnosti do tvorby politík. Aj napriek tomu, že tému zapájania relevantných aktérov do verejných politík prináša ÚSV ROS už od roku 2011 prostredníctvom agendy otvoreného vládnutia a ďalších projektov, ktorým sa ÚSV ROS venuje, participácia a participatívny proces tvorby verejných politík sa stále nachádza v prvej fáze svojho vývoja a udomácňovania v prostredí slovenskej verejnej správy na všetkých úrovniach.

Proces participácie čelí podľa našich poznatkov trom výzvam v oblastiach vzdelávania k participácií, vôli participovať a personálnych a ekonomických kapacitám na participáciu.

V téme vzdelávania k participácii sa ako hlavné výzvy ukázali:

 • potreba lepšieho vzdelávania ohľadom princípov,  nástrojov  a možností dizajnovania participatívnych procesov (napr. komunikačných kanálov a spôsobu ich využitia),
 • potreba zvyšovania zručností pri mapovaní prostredia (napr. pri identifikácii všetkých potenciálnych zainteresovaných strán)
 • potreba zvyšovania zručností v oblasti orientácie nielen na kvantitatívne charakteristiky participácie (počet účastníkov na verejnej diskusii), ale na kvalitatívne charakteristiky zapájania sa – kvalita príspevku, ochota podeliť sa o skúsenosť, akceptácia pripomienok či odôvodnenie nevyužitia
 • potreba zvyšovania zručností a znalostí princípov participatívnej tvorby politík nielen na strane zamestnancov/pracovníkov verejnej správy, ale aj predstaviteľov občianskej spoločnosti vrátane mimovládnych neziskových organizácií či občanov
 • potreba zlepšiť medzirezortnú komunikáciu v politikách, ktoré so vyžadujú prístup a angažovanosť viacerých rezortov vzhľadom na komplexnosť politík
 • potreba lepšieho šírenia existujúcich skúseností zo zahraničia i domácej praxe

Vzdelávanie k participácii je úzko previazané so zdrojmi – personálnymi kapacitami, ale aj ekonomickými, ktoré by mali byť na participáciu alokované. V tejto oblasti sa ako hlavné výzvy javia:

 • Zabezpečenie dostatku odborných pracovníkov a expertov pre participatívnu tvorbu verejných politík, ktorí reprezentujú rôzne útvary štátnej správy,
 • zabezpečenie finančnej a personálnej kapacity pracovníkov a expertov pre participatívnu tvorbu verejných politík – špecializované pracovné pozície, pracoviská, útvary a oddelenia
 • vytváranie „ambasádorov“ participácie s presahom na najvyšších predstaviteľov výkonnej moci na všetkých úrovniach verejnej správy.

Aby bola participatívna tvorba politík skutočne participatívna a nie len deklarovaná či formálna, je okrem dostatočných kapacít a vedomostí relevantných aktérov nutné sústrediť sa aj na vôľu všetkých aktérov venovať sa participácii aj napriek často zdĺhavejšiemu a náročnejšiemu procesu. V rámci rozhovorov s aktérmi vybraných politík sme zaznamenali rezistenciu zamestnancov verejnej správy (ktorá sa ale ukázala najmä na ministerskej úrovni) smerom k zavádzaniu nových procesov a prijímaniu nových úloh. V mnohých prípadoch sme sa naopak stretli so zamestnancami, ktorí boli veľmi otvorení myšlienke zapájať sa do nových úloh.

Poslednou dôležitou oblasťou je aj komunikácia procesov a príkladov dobrej praxe smerom na verejnosť. Jasná a zmysluplná komunikácia je jedným z nástrojov zvyšovania dôvery občanov a verejnosti v inštitúcie, politickú reprezentáciu a vo verejné politiky.

Z doterajších skúseností ÚSV ROS vyplýva poznatok, že kľúčovým riešením je cielený a systematický proces budovania kapacít v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ktorý je možné realizovať formou:

 • Šírenia dobrej praxe, zapojením „ambasádorov“ participácie do procesu budovania kapacít  a budovania spolupracujúcich sietí aktérov podporujúcich participáciu,
 • učenia praxou a v praxi – v rámci každodennej prevádzky subjektov verejnej správy formou pilotných schém,
 • zabezpečenia testovania inovatívnych metodických rámcov a postupov, ako aj zavádzania existujúcich odporúčaní, metodík a procesov na podporu participatívnych prístupov v tvorbe verejných politík do praxe štátnej správy,
 • vytvorenia podmienok pre riadenú participatívnu tvorbu verejných politík s využitím systému tréningov, konzultácií, mentorstva a koučingu, ako aj vzdelávania zamestnancov verejnej správy
 • vzdelávania, podpory informovanosti v témach otvoreného vládnutia, partnerstva a participatívnej tvorby verejných politík,
 • pokračovania analytických a výskumných aktivít s cieľom zabezpečenia budovania kapacít na základe dát a získaných poznatkov prostredníctvom samostatných výskumov, systematického a cieleného zberu, sumarizácie a interpretácie relevantných dát, prieskumov a vedecko – výskumných činností pre oblasť participatívnej tvorby politík na úrovni štátnej správy.

Vhodným riešením, ktoré adresuje výzvam vyplývajúcim z prípadových štúdií, je zabezpečiť pokračovanie národného projektu Participácia (súčasná úloha č. 48 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019) so zohľadnením požiadaviek na budovanie kapacít v prostredí štátnej správy.


 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy