Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Hodnotíme, aké informácie poskytuje Modul dotačných schém

09. 06. 2020

Portál Modul dotačných schém vznikol v decembri 2015 ako špecifická webová aplikácia na Ústrednom portáli verejnej správy http://www.slovensko.sk/ na základe úlohy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013. Jeho ambíciou bolo poskytovať informácie o všetkých programoch, výzvach, žiadostiach a projektoch, využívajúcich štrukturálne fondy, Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné schémy využívané v podmienkach SR na jednom mieste.

Od spustenia portálu Modul dotačných schém však  nebola vypracovaná ani kvalitatívna a ani kvantitatívna analýza zverejňovaných informácií na portáli MDS, čiže neboli k dispozícii údaje, ktoré by podávali reálny obraz o zverejňovaných informáciách vrátane toho, či rozsah informácií na MDS skutočne korešponduje s informáciami o poskytovaných dotáciách zodpovedných ÚOŠS.

Preto si súčasný Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 (PDF, 656 kB) stanovil „Vypracovať kvantitatívnu analýzu zverejňovania informácií v MDS“. Cieľom úlohy je vypracovať analýzu informácií o dotáciách dostupných na webstránkach zodpovedných orgánov štátnej správy a porovnať ich s informáciami dostupnými v MDS v kontexte posilňovania princípov otvoreného vládnutia. Analýza bola vypracovaná a bola odoslaná jednotlivým rezortom na pripomienkovanie, vysporiadanie sa s pripomienkami nasleduje nižšie.

Z výsledkov analýzy okrem iného vyplynulo, že MDS v súčasnosti neposkytuje dostatočné informácie o dotáciách jednotlivých ÚOŠS poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Aplikačná prax poukázala tiež na náročnosť nahrávania údajov do aplikácie. Na otázku, či je možné odstrániť nedostatky v aplikácii tak, aby spĺňala ciele, ku ktorým bola pôvodne vytvorená, by mala odpovedať systémová analýza portálu MDS, ktorá takisto vyplýva z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021, a ktorú má v gescii Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Tá by sa mala zamerať na funkčnosť aplikácie, užívateľské používanie či technické prepojenie so systémami na evidenciu dotácií. 


Pripomienkovanie analýzy rezortmi prebiehalo v dňoch od 14. do 27. mája 2020. Ceníme si všetky konštruktívne názory, podnety a nápady, ktoré nám predstavitelia mnohých rezortov zaslali a komunikovali. Viaceré z týchto podnetov vnímame ako ďalšie odporúčania k zlepšeniu transparentnosti poskytovania dotácií z verejných zdrojov, napríklad zriadenie záväzného registra dotačných schém, kde by boli zaregistrované dotačné schémy ústredných orgánov štátnej správy poskytujúcich dotácie, pričom každá dotácia by mala svoj unikátny kód.

Všetky pripomienky a vyjadrenia sú dostupné na tomto mieste (PDF, 1 MB), finálna analýza je dostupná na tomto mieste (PDF, 7 MB).

Posilnenie transparentnosti bolo primárnym účelom vypracovania analýzy a je jedným z princípov otvoreného vládnutia, ktoré ÚSV ROS presadzuje. Keďže súčasťou transparentnosti nie je len dostupnosť dát, ale aj ich zrozumiteľnosť a prístupnosť informácií, analýza sa zamerala aj na sledovanie webstránok jednotlivých rezortov a sformulovala základné odporúčania. Aj vďaka analýze vieme, že hoci ambície Modulu dotačných schém boli vysoké, z rôznych dôvodov sa ich nepodarilo naplniť a modul v súčasnom stave neposkytuje dáta ani informácie, ktoré by podporovali transparentnosť. Je úlohou ÚSV ROS v spolupráci s ÚPVII sústrediť sa na to, akým spôsobom bude prebiehať zverejňovanie informácií o poskytovaných dotáciách v súlade s princípom transparentnosti a v užívateľsky prívetivej forme.

Komplexnejšie informácie smerom k transparentnosti poskytovania dotácií pripravuje pre rezorty aj analýza ÚSV ROS súvisiaca s plnením úlohy č. 1 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2019 – 2020 (PDF, 523 kB) (Zmapovať existujúce postupy a metodiky dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti a navrhnúť ich vyhodnotenie.)

Súčasťou diskusie o analýze Modulu dotačných schém bolo aj plnenie pravidelnej úlohy B.22 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 „Zverejniť dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR minimálne v definovanej štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie“. Vzhľadom na to, že analýza uvádza viaceré nedostatky Modulu dotačných schém, týkajúce sa zverejňovania požadovaných dát, väčšina rezortov uviedla ako možnosť splnenia tejto úlohy nahratie požadovaných údajov o poskytnutých dotáciách na Portál otvorených dát. Po uplynutí termínu plnenia úlohy (do 30. júna 2020) budú odkazy na poskytnuté dotácie jednotlivých rezortov zverejnené na webstránke ÚSV ROS.

  • Analýza zverejňovania informácií v Module dotačných schém (pdf (PDF, 7 MB) / word) (DOCX, 10 MB)
  • Pripomienky rezortov (pdf (PDF, 1 MB) / xls (XLSX, 1 MB))
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy