Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Úrad splnomocnenca otvára verejnú diskusiu k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na najbližšie dva roky

23. 07. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) otvára verejnú diskusiu k návrhu Akčného plánu OGP 2019 – 2021.

Materiál je dostupný Vášmu pripomienkovaniu do 11. augusta 2019. Návrhy, pripomienky alebo podnety môžete vyjadrovať nasledujúcim spôsobmi: 

  • priamo do textu návrhu nového akčného plánu
  • e-mailom na adresu lucia.lacika (at) minv.sk
  • na osobnom stretnutí po predchádzajúcej dohode s Luciou Lacika (alebo telefonicky 02/ 509 44 924)

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je poverený koordináciou tvorby a implementácie akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie (z angl. Open Government Partnership, ďalej len „OGP“) na Slovensku.

V priebehu implementácie Akčného plánu OGP 2017 – 2019 (PDF, 905 kB) boli pravidelne organizované stretnutia pracovných skupín, stretnutia s expertmi na jednotlivé témy, ako aj podujatia pre verejnosť, na ktorých prebiehala diskusia o napĺňaní úloh akčného plánu. V priebehu hodnotenia implementácie prebiehali stretnutia pracovných skupín v témach otvorené vzdelávanie a otvorená veda, otvorené informácie, stretnutia s expertmi v téme otvorenej justície, s kontaktnými osobami pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z jednotlivých zapojených rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Podnety do nového akčného plánu na najbližšie dva roky boli zbierané priebežne, ale aj cielene počas stretnutí s mimovládnymi neziskovými organizáciami, rezortmi zodpovednými za plnenie úloh a zainteresovanou verejnosťou vo formáte Týždňov otvoreného vládnutia. Pri príprave návrhu akčného plánu boli vzaté do úvahy aj odporúčania Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu OGP, hodnotenia jednotlivých úloh poskytnuté kontaktnými osobami pre OGP z jednotlivých zapojených rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, odporúčania vyplývajúce zo stretnutí pracovných skupín, z bilaterálnych stretnutí a zo zhodnotenia ÚSV ROS.

Prvý návrh akčného plánu na najbližšie dva roky nadväzuje na predchádzajúce akčné plány. Témy týkajúce sa otvorených informácií, otvoreného vzdelávania, otvorenej vedy a participácie zostávajú zastúpené. Téma otvorená justícia sa zameriava na posilnenie právnej istoty pre občanov. V porovnaní s predchádzajúcim Akčným plánom OGP 2017 – 2019 sa v tomto návrhu nachádza menej záväzkov v jednotlivých obsahových témach. Účelom zníženia počtu záväzkov je sústredenie sa na kvalitnejšiu implementáciu jednotlivých záväzkov, posilnenie vzájomnej spolupráce medzi ÚSV ROS, rezortmi zodpovednými za implementáciu záväzkov a občianskou spoločnosťou.

Rezorty, predstavitelia občianskej spoločnosti či verejnosť sú o procese tvorby informovaní prostredníctvom webstránky ÚSV ROS, facebooku ÚSV ROSfacebooku Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Informácia o možnosti vyjadriť sa k návrhu Akčného plánu OGP 2019 – 2021  a prispieť k jeho tvorbe bola dňa 10. júla 2019 zverejnená ako Predbežná informácia na legislatívnom portáli Slov-lex.

Po zapracovaní pripomienok bude nasledovať štandardný legislatívny proces a predloženie nového Akčného plánu OGP 2019 – 2021 na schválenie vládou SR v súlade s plnením úlohy č. 68 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019 (PDF, 905 kB).


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]