Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2020, pondelok
 

Archivári si pripomínajú 60 rokov organizovaného slovenského archívnictva

23. 10. 2014

Pri príležitosti 60. výročia vydania vládneho nariadenia č. 29/1954 Zb. o archívnictve na území bývalého Československa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odbor archívov a registratúr v dňoch 22. a 23. októbra 2014 zorganizovalo odbornú konferenciu s názvom Archívy – Pamäť národa (60 rokov organizovaného slovenského archívnictva).

Význam vládneho nariadenia o archívnictve spočíva v tom, že ide o prvú právnu úpravu archívnictva na území bývalého Československa, ktorou sa vytvoril základ pre systematické a organizované vybudovanie sústavy archívov. Odborné podujatie sumarizovalo historický vývoj, formovanie a postavenie štátnych archívov, odprezentovalo ich činnosť a upozornilo na systematickú starostlivosť o archívne dokumenty, ktoré sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva a bohatstva – Pamäti národa. Ako odznelo v úvodnom príhovore generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Adriána Jenča: „Archívne dokumenty sú nielen sumárom stámiliónov autentických, jedinečných a hodnoverných informácií o dejinách Slovákov a Slovenska od 12. storočia, ale majú aj právnu silu a právnu preukaznosť. A úlohou archívov je ich ochraňovať a všestranne sa o ne starať.“ 

Úvodný príspevok prvého dňa konferencie rozanalyzoval archívne zákony od roku 1954 až dodnes najmä so zreteľom na formovanie a štruktúru štátnych archívov. Jeho predmetom bol rozbor troch zákonov o archívnictve a takmer desiatky ich noviel, priamych i nepriamych, aj v kontexte na reformy verejnej správy a informatizácie našej spoločnosti. V nasledujúcom príspevku odzneli spomienky na najvýznamnejších archivárov, ktorí tomuto poslaniu zasvätili takmer celý svoj život za neraz náročných podmienok. Nové trendy využívania elektronických služieb, informačných systémov a spravovania elektronických archívnych dokumentov boli ďalšou témou konferencie.  Zástupcovia odboru archívnej správy a spisovej služby Ministerstva vnútra Českej republiky tiež poskytli pohľad na spisovú rozluku v súvislosti s rozpadom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, súčasné trendy v českom archívnictve, vývoj právnych úprav o predkladaní archívnych dokumentov obsahujúcich osobné údaje na štúdium.

V druhý deň konferencie odzneli nielen retrospektívne pohľady o činnosti jednotlivých typov archívov vo vzťahu k 800-ročným dejinám archívov na Slovensku, ale boli prezentované spôsoby a kroky ministerstva vnútra pri doplňovaní a tvorbe archívneho dedičstva, prehľad vývoja metodiky na sprístupnenie archívnych dokumentov, hodnotenie niektorých metodických usmernení  a prezentovanie výsledkov na úseku heraldickej tvorby.

 

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

pondelok, utorok, štvrtok

8.00 h - 15.00 h                     

streda

8.00 h - 17.00 h

piatok

8.00 h-14.00 h

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR