Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

Podľa OECD fiškálna konsolidácia a reformná agenda potrebujú dôveru občanov a strategické riadenie štátu

15. 11. 2013

Globálna finančná a hospodárska kríza opätovne otvorila debatu o úlohe štátu a jeho miere intervencie v dosahovaní hospodárskych cieľov. Komparatívna štúdia OECD Government at a Glance 2013“ (v poradí už tretia – 2009, 2011) prináša kvantitatívne i kvalitatívne údaje o fungovaní vlád jednotlivých krajín s cieľom poskytnúť im merateľné nástroje pre efektívnejšie nastavovanie rozhodovacieho procesu, ako aj formulovanie plánov do budúcnosti. Zároveň poskytuje porovnania vo výkone jednotlivých vlád, praktík v niekoľkých dimenziách ich činnosti a pojednáva aj o vzťahu medzi dôverou vláde a politikami, ako aj inštitúciami riadenia verejnej politiky.

Dôsledky krízy si vyžiadali realizáciu ambicióznej reformnej agendy a fiškálnej konsolidácie smerujúcej k ozdraveniu ekonomík a stavu verejných financií. Ako povedal generálny tajomník OECD Angel Gurría: „Je potrebné oceniť masívnu fiškálnu konsolidáciu, ktorú sa už podarilo realizovať, je však ešte potrebné veľa urobiť. Je  dlhodobým scenárom pre zabezpečenie kvalitných verejných služieb“. V tomto procese dôvera občanov v politiku vlády v mnohých krajinách dramaticky poklesla. Podľa OECD dôvera občanov v politiku národných vlád v rokoch 2007 – 2012 poklesla v priemere zo 45 na 40%, čo sťažuje vládam mobilizovať podporu reformnej agende. Nový prístup k riadeniu vecí verejných si vyžaduje strategickú kapacitu vlády, silné a kvalitné inštitúcie, efektívne nástroje a nastavenie procesov a jasné meranie výsledkov. Publikácia „Government at a Glance 2013“ prináša porovnanie ako  boli vlády jednotlivých krajín úspešné v budovaní strategického štátu.

Základnými posolstvami štúdie sú:

 • Výzvy verejných financií pretrvávajú aj napriek signifikantnému úsiliu jednotlivých krajín obnoviť finančné zdravie ekonomík.
 • Mnohé krajiny boli úspešné vo vytvorení nových rozpočtových praktík a vytvorili nové inštitúcie, najmä na sledovanie finančnej disciplíny.
 • Úroveň zamestnanosti verejnej správy je stabilizovaná.
 • Ďalšie mechanizmy sú potrebné pre zníženie rodových rozdielov vo verejnej správe.
 • Krajiny využívajú verejné obstarávanie strategickejším spôsobom.
 • Zverejňovanie informácií o majetkových pomeroch verejných činiteľov sa stalo podstatným nástrojom pre riešenie konfliktu záujmov.
 • Otvorená vláda a poskytovanie údajov a informácií získava na dôležitosti ako nástroj riadenia.
 • Občania prejavujú vyššiu dôveru vo verejné služby ako v abstraktný pojem dôvery v politiku národnej vlády.
 • Vlády krajín OECD majú rastúce obavy o zabezpečovanie  poskytovania kvalitných verejných služieb všetkým vrstvám spoločnosti (najmä v zdravotníctve, vzdelávaní, súdnictve a spravovaní daňových záležitostí).

 Podľa OECD na Slovensku dôvera v politiku vlády v rokoch 2007-2012 vzrástla zo 16 na 37%, čo je najvyšší nárast spomedzi krajín OECD. V Slovenskej republike verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú 6,4% verejných výdavkov, najvyšší podiel v krajinách OECD. S výškou 10 000 amerických dolárov podľa parity kúpnej sily predstavujú celkové priemerné platy sekretárok vo verejnom sektore najnižšiu úroveň v OECD.  

Viac k publikácii tu

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a uznesenie vlády SR č. 1/2021 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa úradné hodiny podateľne Ministestva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej 22 rušia.

Odporúčame využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

Dôležité oznamy

 • e-služby MV SR
  Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR