Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Pokračuje projekt zameraný na posilnenie územnej samosprávy

16. 12. 2020

Ministerstvo vnútra v spolupráci s Centrom expertízy Rady Európy 15. decembra 2020  spustilo pokračovanie projektu zameraného na posilnenie územnej samosprávy  názvom Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. Projekt implementovaný v dvoch fázach, je realizovaný vďaka programu Európskej únie na podporu štrukturálnych reforiem.

Úvodné stretnutie sa kvôli pandemickej situácii uskutočnilo v online forme: členovia koordinačného výboru obdržali podrobné informácie o plánovaných projektových aktivitách a konkrétnych nástrojoch Rady Európy, ktoré napomôžu dosiahnuť zabezpečenie jednotlivých výstupov. Rada Európy spolu s Európskou komisiou podrobne predstavili implementačné plány a predpokladaný časový rámec. V rámci stretnutia Centrum expertízy informovalo o úspešnej realizácií aktivít v rámci prvej fázy projektu. Za účelom dosiahnutia udržateľnosti výsledkov z prvej fázy projektu a potreby riešiť ďalšie problematické oblasti, ktoré nebolo z časových dôvodov možné realizovať ako celok, bolo nevyhnutné spustiť implementáciu druhej fázy projektu. Cieľom projektu je posilniť fungovanie územnej samosprávy a jej rozvoj komplexne v plnom rozsahu v súlade s európskymi normami.

 Úvodné stretnutie prebiehalo online
Druhá fáza projektu bude v nasledujúcich 24 mesiacoch zameraná predovšetkým na regionálnu úroveň samosprávy, ako aj na postavenie hlavného mesta Slovenska a mesta Košice. Prostredníctvom právnych a politických odporúčaní sa bude orientovať na zlepšenie prerozdelenia kompetencií medzi miestnymi samosprávami s vidieckym charakterom na jednej strane a mestami na strane druhej; analyzovanie kompetencií, právomocí, financovania a koordinačnej úlohy regionálnej úrovne územnej samosprávy; revíziu právneho predpisu týkajúceho sa hlavného mesta Bratislava tak, aby lepšie odrážal osobitný status hlavného mesta vrátane jeho potrieb a revíziu právneho predpisu týkajúceho sa mesta Košice so zameraním sa na mestské časti.

V neposlednom rade je projekt zameraný aj na posilňovanie finančnej nezávislosti miestnych a regionálnych samospráv a budovanie kapacít ich finančného riadenia.

Úvodné stretnutie prebiehalo online

Ďalším prvkom projektu je implementácia konkrétnych nástrojov Rady Európy. Ide o budovanie kapacít samosprávy s cieľom zlepšiť spravovanie zabezpečené samosprávami a poskytovanie služieb. Nástroje selektované v rámci projektu predstavujú špecifickú expertízu Rady Európy, pričom sa aplikujú v jej členských krajinách dlhé roky. Táto časť sa bude týkať najmä strategického územného plánovania; lepšieho nastavenia správy miestnych financií a zlepšenie verejnej etiky, v rámci ktorého sa budú napríklad hodnotiť korupčné riziká, zlepšovať štandardy verejnej etiky a rozvíjať etickú infraštruktúru na miestnej a národnej úrovni. Zároveň bude pokračovať implementácia už prebiehajúcich nástrojov, a to jednak udeľovanie Európskej značky excelentnosti (tzv. ELoGE) , rovnako príprava programov a ďalších materiálov v nadväznosti na Národnú stratégiu vzdelávania v samospráve (NTS) pripravenú v rámci 1. fázy projektu.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a uznesenie vlády SR č. 1/2021 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa úradné hodiny podateľne Ministestva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej 22 rušia.

Odporúčame využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR