Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Prvé zasadnutie pracovnej skupiny siete EUPAN

Bratislava, 17. 10. 2016

V dňoch 13. a 14. októbra 2016  viedlo Ministerstvo vnútra SR pracovné zasadnutie Európskej siete verejnej správy EUPAN.  Ide o ďalšiu úroveň rokovaní organizovaných v rámci predsedníctva SR v Rade Európy, ktoré sú venované otázkam a problémom verejnej správy s cieľom zvýšiť jej výkonnosť, konkurencieschopnosť a kvalitu. 

EUPAN ako neformálna sieť verejnej správy funguje už takmer dve dekády. Hlavnými témami slovenského predsedníctva EUPAN-u sú otvorené vládnutie, inovatívne verejné služby a rozvoj ľudských zdrojov vo verejnej správe. Pri téme otvoreného vládnutia sa Slovensko koncepčne zameriava na účasť verejnosti pri vytváraní politík s cieľom promptne a presne reagovať na potreby a očakávania občanov a tiež prezentovať dobrú skúsenosť v oblasti zverejňovania zmlúv. V oblasti rozvoja ľudských zdrojov vo verejnej správe primárnymi otázkami, ktoré slovenská strana rozvíja v rámci predsedníctva, sú hodnotenie výkonnosti štátnych zamestnancov a ich odmeňovanie, ako aj možnosti cezhraničnej mobility štátnych zamestnancov. Treťou témou slovenského predsedníctva v sieti EUPAN sú inovatívne verejné služby, ktoré okrem napĺňania potrieb občanov majú potvrdzovať dôveru verejnosti.

Na dvojdňovom pracovnom stretnutí  v bratislavskom hoteli Bôrik sa zúčastnilo 90 odborníkov. Slovenskú delegáciu popri predstaviteľoch ústrednej štátnej správy tvorili zástupcovia Úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Transparency International Slovensko, Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť,  samosprávy ako aj akademickej obce. Zo siete EUPAN sa podujatia zúčastnilo 28 delegácií z členských krajín EÚ vrátane Európskej komisie a pozorovateľských krajín (Nórsko, Švajčiarsko). 

V rámci plenárneho zasadnutia odzneli prezentácie slovenských partnerov o súčasných trendoch hodnotenia v štátnej službe, hodnotách verejnej správy v neistých časoch a zvyšujúcej sa dôležitosti hodnotenia dopadov regulácie na politík, tzv. RIA (Regulatory Impact Assessment). Počas oboch dní zasadnutia delegáti tiež aktívne participovali a diskutovali na interaktívnych workshopoch. Tie boli venované témam ako otvorené zmluvy ako nástroj na zvýšenie transparentnosti vo verejnej správe, podpore partnerstva a dialógu medzi verejnou správou a záujmovými skupinami, optimalizácii procesov založenej na životných udalostiach, výzvam v súvislosti s hodnotením dopadov regulácie (RIA) a hodnotením výkonnosti štátnych zamestnancov vo verejnej správe.

„Cieľom rokovaní bola výmena skúseností s jednotlivými partnermi v rámci siete ako aj  identifikácia spoločných priorít pre budúcu spoluprácu. S pozitívnym ohlasom u našich kolegov sa stretli výstavné slovenské projekty – otvorené zmluvy a účasť verejnosti pri vytváraní politík, kde sa delegáti zaoberali s otázkou do akej miery zahrnúť verejnosť a na ktorých úrovniach, ako aj s otázkou nevyhnutnosti vytvoriť legislatívny rámec pre účasť. Sme radi, že sa nám podarilo zaangažovať do spolupráce široké spektrum dôležitých partnerov z rozličných oblastí verejnej správy Slovenska a viesť konštruktívne diskusie so zástupcami jednotlivých členských krajín EUPAN-u, keď sme si boli  partnermi či inšpiráciou navzájom,“ uviedla Monika Filipová, riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov Ministerstva vnútra SR.

V rámci podujatia predstavil slovenský EUPAN tím návrh príručky EUPAN-u vrátane jeho nového grafického stvárnenia a 4 návrhy na nový logotyp siete. Téma manuálu a príp. nového loga EUPANu bude uzavretá na finálnom podujatí 16. decembra, ktorým je zasadnutie generálnych riaditeľov členských štátov EÚ zodpovedných za oblasť verejnej správy.

 

Diskusia o trendoch v hodnotení výkonnosti v štátnej službe
Domician Zahorjan, Ministerstvo vnútra SR - interaktívny workshop o optimalizácii procesov v štátnej správe na základe životných udalostí
Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko - téma otvorené zmluvy ako nástroj zvyšovania transparentnosti verejnej správy
Iveta Ferčíková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti - príspevok na tému otvorené vládnutie
Ján Kravčík, Úrad vlády ČR - príspevok o zvýšujúcej sa dôležitosti posudzovania vplyvov v legislatívnom procese (RIA)
Ján Kravčík, Úrad vlády ČR - workshop o skúsenostiach v zahraničí s hodnotením vplyvov v procese tvorby legislatívy
Katarína Staroňová, docentka Univerzity Komenského - prezentácia súčasných trendov v štátnej službe v oblasti hodnotenia výkonnosti
Monika Filipová, Ministerstvo vnútra SR - vystúpenie k postupu pri update EUPAN príručky, prezentácia návrhov nového logotypu EUPAN a informovanie o aktualizovanom "rolling programme" pre slovenské predsedníctvo
Otvorenie druhého dňa zasadnutia - Monika Filipová, Ministerstvo vnútra SR
Otvorenie podujatia
Otvorenie podujatia
Plenárne zasadnutie - účastníci working level meetingu
Plenárne zasadnutie - úvodná časť - príhovor Tatiany Janečkovej, vedúcej služobného úradu Úradu vlády SR
Prezentácia o súčasných trendoch v štátnej službe - Katarína Staroňová
Tomáš Jacko, Ekonomická univerzita v Bratislave -prednáška o hodnotách vo verejnej správe v časoch neistej Európy
WL meeting SK EUPAN 2016 - spoločná fotografia účastníkov podujatia
Workshop o podpore partnerstva a dialógu medzi verejnou správou a záujmovými skupinami
 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

pondelok, utorok, štvrtok

8.00 h - 15.00 h                     

streda

8.00 h - 17.00 h

piatok

8.00 h-14.00 h

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR