Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Zásady poskytovania prvej pomoci

Zásady poskytovania prvej pomoci

            Hlavnou úlohou integrovaného záchranného systému (ďalej IZS) je poskytovanie pomoci osobám v tiesni, preto v prípade ak dôjde k mimoriadnej udalosti, pri ktorej sa zranili osoby, je v prvom rade potrebné privolať pomoc. Na to slúži číslo tiesňového volania 112, kde operátor na základe informácií poskytnutých volajúcim vyhodnotí situáciu a následne na miesto udalosti vyšle potrebné záchranné zložky IZS (zdravotníkov, hasičov, prípadne policajnú hliadku).

Zásady správneho poskytovania informácií pri volaní na číslo tiesňového volania 112:

 1. Čo sa stalo (druh udalosti, aké sily a prostriedky je potrebné vyslať)
 2. Kde sa stalo (obec, objekt, lokalita, okres, kraj)
 3. Komu sa stalo (postihnutí, poškodenie majetku, ohrozenie životného prostredia)
 4. Kedy sa stalo (dátum a čas)
 5. Poskytnutie ďalších doplnkových informácií (identifikácia kto volá, uvedenie telefónneho čísla pre spätné volanie)

Zranenie osoby

            Prvá pomocje bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Ide o súbor opatrení, ktoré sa poskytujú postihnutému ešte pred odborným zdravotníckym ošetrením. Neposkytnutie prvej pomoci môže znamenať zbytočnú smrť! Prvá pomoc na mieste nehody a ochorenia je základom pre liečbu v nemocnici.

Poskytnutie prvej pomoci vedie k:

 • záchrane života,
 • zabráneniu vzniku komplikácií,
 • a k urýchleniu zotavenia.

Laicky poskytnutá prvá pomoc je lepšia ako žiadna pomoc!

Hlavné zásady poskytovania Prvej Pomoci

 • Bezpečnosť pri poskytovaní prvej pomoci (záchranca, postihnutý),
 • Zhodnotenie situácie,
 • Zhodnotenie úrazu alebo ochorenia,
 • Volanie odbornej pomoci (112, v prípade len zdravotného problému linku 155),
 • Poskytnutie prvej pomoci,
 • Odovzdanie postihnutého odbornej pomoci (zložky IZS). 

Vybavenie na poskytnutie prvej pomoci

Vaše ruky, auto - lekárnička a ak je k dispozícií AED – automatický externý defibrilátor.

Vyšetrenie postihnutého

 1. vedomie - reakcia na oslovenie, zatrasenie alebo uštipnutie,
 2. dýchanie – naklonenie sa nad postihnutého či je alebo nie je počuť, cítiť dýchanie a či sú vidieť dýchacie pohyby (ak nie ide o zastavenie dýchania),
 3. krvný obeh, ak nie je prítomné dýchanie ide o zástavu srdca (krvného obehu), treba začať resuscitovať.

Život zachraňujúce úkony

 • uvoľnenie, spriechodnenie dýchacích ciest (záklon hlavy - Manéver „prst – brada“),
 • záchranné dýchanie (z pľúc do pľúc) – nemusí sa vykonávať v prípade možnosti ohrozenia záchrancu,
 • stláčanie hrudníka – masáž srdca :
  • miesto u dospelého: stred hrudnej kosti /úroveň prsných bradaviek, frekvencia stláčania 100 – 120 min, hĺbka 5 – 6 cm,
  • miesto u dieťaťa - spojnica medzi prsnými bradavkami a 1cm pod (dolná tretina hrudnej kosti), používajú sa 2 prsty, dlaň jednej ruky alebo dlane oboch rúk (v závislosti od veľkosti dieťaťa),
 • U dieťaťa – začína sa 5 úvodnými vdychmi, ak naďalej nie je prítomné dýchanie začínate 30(stlačení) :2(vdychy) u všetkých detí.
 • zastavenie závažného krvácania
 • aj samotná masáž srdca bez dýchania je život zachraňujúci úkon.

Postup pri nehode

 1. zhodnotenie situácie
 • obliecť reflexnú vestu,
 • zapnúť varovné osvetlenie,
 • umiestniť výstražný trojuholník,
 • zaistiť proti pohybu a prevráteniu,
 • vytiahnuť kľúč zo zapaľovania,
 • zistiť poranenia,
 • privolať pomoc (112).

 

 1. poskytnutie prvej pomoci – život ohrozujúci stav
 2. privolanie odbornej pomoci (linka 112, v prípade život ohrozujúceho stavu 155).

 

Zastavenie závažného krvácania: Pravidlo 5 Z

 • Zistiť krvácanie, 
 • Zatlačiť v rane – vytvoriť tlakový obväz, ak krváca, znova prekryť na pôvodné krytie. Ak je v rane cudzí predmet – nevyberať, fixovať, prekryť (okolo cudzieho predmetu),
 • Zdvihnúť nad úroveň srdca,
 • Zabrániť šoku –  pravidlo 5 T,
 • Zavolať pomoc (112).

 

Obrázok č. 1 Karta prvej pomoci (Zdroj: http://auto.sme.sk/c/4351262/karta-prvej-pomoci-stiahnite-si-ju-zdarma-z-natankujsmesk.html)

Protišokové opatrenia

Riadia sa pravidlom 5T

 1. 1.      Teplo – prikrytie pacienta, dekou, striebornou fóliou z auto - lekárničky
 2. 2.      Ticho – upokojenie pacienta
 3. 3.      Tekutiny – protišoková poloha – zdvihnutie dolných končatín
 4. 4.      Tíšenie bolesti – uložiť postihnutého do úľavovej polohy,
 5. Transport – privolať odbornú pomoc 112

 

Poskytnutie prvej pomoci pri zasiahnutí nebezpečnou látkou

 • Vlastná bezpečnosť, ak nie je ohrozená
 • postihnutú osobu čo najrýchlejšie vyniesť, príp. vyviesť z ohrozeného priestoru,
 • zabezpečiť protišokové opatrenia, zastaviť život ohrozujúce krvácanie – pravidlo 5Z,
 • ak je postihnutá osoba v bezvedomí, zaistiť vedomie, dýchanie a krvný obeh, ak nie sú prítomné začať vykonávať KPR – resuscitácie,
 • zabezpečiť odborné ošetrenie (privolať pomoc 112).

 

Úrazy v horskom teréne     

            Ak k udalosti dôjde vo vysokohorskom teréne, je nutné volať na číslo Horskej záchrannej služby 18 300. V prípade ak nám toto číslo nie je známe, je potrebné zavolať na číslo tiesňového volania 155, kde operátor volajúceho zabezpečí konzultáciu, asistovanú prvú pomoc a pošle Horskú záchrannú službu.

Železničné nehody

            V posledných rokoch dochádza v Slovenskej republike k častým nehodám na železničných priecestiach. Ak došlo k nehode alebo nastane situácia, ktorá môže viesť k nehode (napr. porucha zabezpečovacieho zariadenia, uväznené motorové vozidlo na priecestí a pod.) je nutné na čísle tiesňového volania 112 alebo čísle Polície 158, oznámiť jednotné identifikačné číslo železničného priecestia, ktoré je pridelené každému železničnému priecestiu a nesie identifikačné údaje o danom priecestí.

Jednotné identifikačné číslo je umiestnené na strane výstražného kríža (Dopravné značky A 30a, A 30b) zo strany od železničnej trate, prípadne ak je dopravná značka poškodená je možné fóliu nalepiť na skriňu výstražníka zo strany od koľaje.

 

Postup ohlásenia mimoriadnosti na priecestí:

 1. Osoba, ktorá spozoruje na železničnom priecestí nehodu, resp. inú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť na železničnej trati alebo v blízkosti priecestia, zavolá na linku tiesňového volania 112, alebo na linku Polície 158 pomocou mobilného telefónu resp. miesta najbližšieho telefonického spojenia. Súčasne nahlási službukonajúcemu operátorovi aj JIČ priecestia – napr. SP2727. Každé priecestie je označené písmenami SP (slovenské priecestie) a 4 - miestnym číslom.
 2. Z databázy údajov zasielaných na koordinačné stredisko IZS a PZ SR operátor podľa JIČ lokalizuje dotknuté priecestie. Z databázy údajov zistí telefónne číslo a upozorní príslušného výpravcu alebo dispečera s požiadavkou na prijatie potrebných opatrení pre zamedzenie nehodovej udalosti (napr. zastavenie vlaku, vypnutie trakčného vedenia a pod.).
 3. Operátor má k dispozícii aj ostatné potrebné údaje (GPS súradnice, elektrifikácia trate, názov komunikácie, železničný km, cestný km, príp. iné). Operátor pošle na výjazd IZS a nehodu následne oznámi Polícii.

 

Európske číslo tiesňového volania 112 je rovnaké pre všetky členské krajiny EÚ!