Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Ministerstvo vnútra vybuduje komplexný elektronický register mimovládnych organizácií

11. 02. 2019

počítačová klávesa s textom register

Mimovládne neziskové organizácie budú zaregistrované v jednom zozname, ktorý bude aktuálny a jednotný a umiestnený vo vládnom cloude. Zdrojový register mimovládnych organizácií pripraví Ministerstvo vnútra SR,  tak ako to ukladá nový zákon 346/2018 Z. z.  o registri mimovládnych organizácií účinný od 1. januára 2019. 

Register by mal byť spustený do dvoch rokov,  počas tohto obdobia ministerstvo vnútra zrealizuje obstarávanie, dodávku riešenia a tiež naplnenie registra z viacerých doterajších dátových zdrojov.

Príprava registra je súčasťou národného projektu, ktorý je cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra a jeho prioritnú os 7 (OP II PO 7) spolufinancovaný z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu sumou 4 560 387 eur. Riadiaci výbor OP II PO 7 zámer národného projektu schválil na svojom zasadnutí 17. decembra 2018. 

Register bude predstavovať kompaktný zdroj informácií o združeniach občanov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, odborových organizáciách a organizáciách zamestnávateľov, nadáciách či neinvestičných fondoch. Obsah i štruktúru v registri upravuje práve nový zákon o registri mimovládnych organizácií.

OP Integrovaná infraštruktúra

Pozostávať bude z dvoch častí, z verejnej a neverejnej. Do neverejnej sa budú ukladať zákonom chránené údaje, ako sú napríklad osobné údaje zástupcov mimovládok. Vo verejnej časti sprístupnenej na webovom sídle rezortu vnútra budú napr. názov a adresa sídla organizácie, či identifikačné údaje fyzických osôb, ktoré sú zakladateľmi, zriaďovateľmi alebo členmi prípravného výboru /pôjde o meno, priezvisko a dátum narodenia/. V prípade právnických osôb bude zverejnený názov, adresa sídla, meno, priezvisko a dátum narodenia štatutárov, či informácia o webovej stránke. Okrem údajov bude verejná časť registra obsahovať aj elektronickú formu stanov, zriaďovacích listín, štatútov, nadačných listín a ich zmien či dodatkov. Osobné údaje v nich budú skryté. Tieto informácie budú následne vedieť využiť napríklad banky, orgány verejnej moci či médiá.

Na základe spoľahlivých údajov z registra bude štát môcť aktivovať mimovládnemu sektoru elektronické schránky a priradiť k nim konkrétnych používateľov. Prínos je aj v tom, že mimovládne organizácie už nebudú musieť pri každej právnej situácii, ako je napríklad zápisnica zo zvolenia štatutárneho orgánu, predkladať dokumenty a údaje tretím stranám. To, čo pri registrácii organizácie predložia, sa bude ďalej používať ako spoľahlivý zdroj. Mimovládky tak budú odbremenené od byrokratickej záťaže.

Možnosť okamžitej a spoľahlivej identifikácie štatutárneho orgánu a adresy sídla má pre fungovanie každej právnickej osoby kľúčový význam. Zápisom všetkých zákonom stanovených údajov do registra mimovládnych neziskových organizácií budú mimovládne neziskové organizácie odbremenené aj od tejto byrokratickej záťaže. Dáta v registri umožnia  jednoznačne identifikovať právnickú osobu aj vo vzťahoch so štátom, napr. v správnom konaní, ako aj vo vzťahoch neziskových mimovládnych organizácií s občanom, to v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Získavanie a zverejňovanie údajov v rozsahu vymedzenom zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a s ohľadom na právne normy EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) bolo predmetnom rokovania s Úradom na ochranu osobných údajov v rámci medzirezortného pripomienkového konania pri tvorbe zákona o registri mimovládnych organizácií.

Verejnosť teda dostane možnosť v akomkoľvek čase a z akéhokoľvek miesta cez internet získať okamžitý prehľad o všetkých typoch mimovládnych organizácií. Ľudia sa tak dostanú k informáciám o zakladateľoch organizácií, o ich imaní, ako aj o peňažných či nepeňažných vkladoch. K dispozícii budú mať tiež elektronické stanovy, štatúty, zriaďovacie listiny, o ktoré dnes treba žiadať rôzne orgány, čo byrokraticky zaťažuje obe strany. Register bude komplexným a používateľsky komfortným riešením.

Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach http://www.informatizacia.sk/ a http://www.partnerskadohoda.gov.sk/. Dátum uzávierky vyzvania je 8. mája 2019.

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR