Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

MV SR pripravilo zmeny v udeľovaní slovenského štátneho občianstva

14. 10. 2011

paragraf

Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o štátnom občianstve. Novela reaguje na poznatky vyplývajúce z aplikačnej praxe a rieši existujúce problémy pri vykonávaní zákona. Zmeny pravidiel udeľovania štátneho občianstva by mali byť účinné od 1. mája 2012.

Slovenské štátne občianstvo bude možné nadobudnúť aj na základe určenia otcovstva k dieťaťu narodenému mimo manželstva. Občianstvo dieťa získa dňom súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva alebo dňom právoplatnosti rozsudku súdu o určení otcovstva /v súčasnosti sa určuje ku dňu narodenia dieťaťa - to znamená, ak sa napr. vo veku 5 rokov určilo otcovstvo, dieťaťu sa občianstvo určilo spätne od narodenia, čo spôsobovalo problémy – mohli ho napr. vyhostiť, keďže bol cudzinec/. Osvojenie dieťaťa alebo určenie otcovstva musí súd alebo obec, ktorá vedie matriku bezodkladne oznámiť ministerstvu vnútra.

Takisto sa určuje spôsob zastupovania žiadateľa pri konaní podľa zákona. Môže to byť iba fyzická osoba na základe písomného plnomocenstva, s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa príslušným orgánom SR alebo cudzieho štátu.

NAVRHOVANÉ ZMENY PRI UDEĽOVANÍ SLOVENSKÉHO ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA

K podmienkam udelenia štátneho občianstva pribudne nová, podľa ktorej žiadateľ nesmie predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť SR.

Novela vychádza v ústrety bývalým občanom SR, ktorí slovenské občianstvo stratili na vlastnú žiadosť /často to vyžaduje právna úprava iného štátu/. Jeho získanie už v takýchto prípadoch nebude podmienené dĺžkou pobytu na Slovensku /teraz sú to aspoň 2 roky/, len samotným pobytom.
Slovenské občianstvo budú môcť získať aj osoby, ktoré neboli slovenskými štátnymi občanmi ale majú po jednom z rodičov slovenský pôvod /t.j. aspoň jeden z nich bol československý štátny občan/ a žijú na Slovensku aspoň 6 mesiacov.

V súvislosti s komplexným posúdením situácie žiadateľa je potrebné mať k dispozícii čo najviac informácií. Preto bude musieť k žiadosti o udelenie občianstva predložiť podrobný životopis /dnes stačí stručný/ a takisto platný doklad totožnosti s jeho aktuálnou fotografiou /doklad sa totiž môže stať neplatným aj vtedy, keď sa podľa podoby tváre nedá identifikovať jeho držiteľ – čiže prestane platiť pred uplynutím doby platnosti/.
Na predloženie potrebných dokladov určí MV SR lehotu.
Súčasťou žiadosti o udelenie občianstva musia byť tiež kópie daňových priznaní za posledné tri roky pred požiadaním o občianstvo.

Vek na vykonanie previerky ovládania slovenčiny sa znižuje zo 14 na 10 rokov - výnimku budú mať občania Českej republiky /z dôvodu príbuznosti češtiny a takisto vzhľadom na právnu úpravu v ČR, ktorá nevyžaduje od Slovákov znalosť českého jazyka/.

Občianstvo nevznikne, keď bol pri jeho udeľovaní porušený zákon /keď napr. štátny orgán v krajine pôvodu žiadateľa vydal falošný doklad a cudzinec tak získal slovenské občianstvo. Predíde sa tým prípadom z minulosti, keď občianstvo SR mohli takto nadobudnúť osoby podozrivé z trestnej činnosti./

NAVRHOVANÉ ZMENY VO VYDÁVANÍ OSVEDČENIA O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR

Novela rozširuje dôvody na zamietnutie žiadosti o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve – na základe neúplných dokladov alebo ak nemožno jednoznačne identifikovať osobu žiadateľa.
Vo výnimočných prípadoch bude pri žiadosti o vydanie osvedčenia /ktoré musí žiadateľ odôvodniť/ možné predložiť aj neplatný doklad s aktuálnou fotografiou, resp. potvrdenie o strate alebo odcudzení dokladu totožnosti nie staršie ako 30 dní. Jeho pravosť overí obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad SR dožiadaním na orgán, ktorý potvrdenie o strate alebo odcudzení vydal. Ak žiadateľ ani jeden z týchto dokladov nepredloží, obvodný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia zamietne.

Novela upravuje účel potvrdenia o štátnom občianstve, ktoré slúži na preukazovanie štátneho občianstva v súvislosti s konkrétnou udalosťou /napr. úmrtie/. Potvrdenie teda nemožno vydať a použiť za účelom podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu – na to slúži odsvedčenie o štátnom občianstve.

SPRÁVNE POPLATKY

V súvislosti s udelením slovenského štátneho občianstva sa navrhuje oslobodiť od platenia správneho poplatku okrem cudzincov, ktorým sa udelil azyl a presídlencov z Ukrajiny z oblasti Černobyľu, aj cudzincov nad 65 rokov, invalidných dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Disponujú obmedzenými zdrojmi príjmov a kvôli poplatku /663,50 Eur/ v súčasnosti berú späť žiadosti o udelenie štátneho občianstva /v porovnaní s výškou starobného alebo invalidného dôchodku je pre nich neprimerane vysoký a nie sú schopní ho uhradiť/. Ide však o osoby žijúce na Slovensku niekoľko desaťročí, ktoré sú pre svoj pokročilý vek a postihnutie odkázané na starostlivosť v sociálnych zariadeniach a tie sú pre nich ako cudzincov mnohokrát nedostupné.  

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR