Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Piaty workshop OECD o integrite vo verejnom sektore

Bratislava, 10. 06. 2015

Experti OECD na piatom workshope

Zvýšenie transparentnosti a integrity vo verejnej správe bolo témou piateho workshopu, ktorý organizovalo Ministerstvo vnútra SR pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v dňoch 8. a 9. júna v Bratislave ako súčasť národného projektu Budovanie kapacít a zlepšenie efektivity verejnej správy.

Experti OECD pripravujú v spolupráci so slovenským ústrednými orgánmi štátnej správy Public Governance Review, t.j. správu o stave verejnej správy s cieľom rozanalyzovať a vybudovať kapacity na rozvoj a implementáciu rozsiahlej reformy verejnej správy, ktorá zabezpečí občanom Slovenska jednoduchšiu komunikáciu so štátom. Súčasťou tohto hodnotiaceho projektu je aj séria piatich interaktívnych seminárov, ktoré sú koncipované ako platforma na produktívnu diskusiu a zdieľanie expertíz medzi zástupcami slovenskej strany a expertmi OECD. Vybraní predstavitelia z členských krajín OECD prezentujú informácie o výzvach a procesoch, ktorými čelili v ich krajinách s cieľom pomôcť s nachádzaním riešení obdobných situácií na Slovensku.

Určenie hodnôt a štandardov správania sa štátnych úradníkov patrí medzi prvé kroky k zabezpečeniu integrity vo verejnom sektore. Tieto pravidlá zlepšujú organizačnú kultúru, prispievajú k zodpovednému správaniu, transparentnému a efektívnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi ako aj zvyšovaniu dôvery voči správe vecí verejných. . Prvým prezentujúcim expertom na zasadnutí zástupcov slovenských ústredných orgánov a organizácii štátnej správy bola Terry Lamboo z holandského Ministerstva vnútra s predstavením systému organizácií v Holandsku venujúcich sa etickému správaniu vo verejnom sektore. Podľa nej je dôležité fungovanie decentralizovanej etickej komisie,  kódexu správania pre štátnych zamestnancov vrátane postihov v oblasti trestného konania a za kľúčovú pri dodržiavaní a vyžadovaní transparentnosti pokladá príklad a podporu z politickej úrovne. Katarzyna Dudzik z Kancelárie premiéra Poľskej republiky predstavila právne predpisy ako najdôležitejší prvok na vytváranie stratégie integrity v štátnej službe. V poľskej ústave, zákone o verejnej správe ako aj už v druhej verzii etického kódexu sú ukotvené povinnosti a inštrukcie k správaniu sa štátnych zamestnancov a ich fungovaniu voči komerčnej a akademickej sfére.

Yukihiko Hamada z divízie pre integritu verejného sektora OECD sa venoval téme dôvery občanov vo verejnú správu, kde v porovnaní s priemerom OECD patríme ku krajinám s vyššou mierou nedôvery. Jedným z dôležitých faktorov na posilnenie dôvery v správu veci verejných  je zvyšovanie integrity, znižovanie korupčného správania a manažovanie prípadných konfliktov záujmov u štátnych zamestnancov.  Kľúčovými východiskami podľa neho sú uvedomenie si služby vo verejnom záujme, podpora transparentnosti, systém individuálnej zodpovednosti,  osobného príkladu a tvorbe internej kultúry netolerujúcej konflikty záujmov. Kristien Verbraeken, koordinátorka pre integritu na Flámskom vládnom úrade v Belgicku, v sérií interaktívnych cvičení poukazovala na jednotlivé prípady „používania morálneho kompasu“ v štátnej službe. Podľa nej je dôležité zahrnúť školenia integrity už pri nábore štátnych zamestnancov, mať nastavený systém na zber podnetov pre ohlasovateľov nekalých praktík (tzv. whistleblowing) ako aj zber spätnej väzby zameraný na túto oblasť pri odchádzajúcich zamestnancov.

Druhý deň workshopu sa niesol v znamení praktických cvičení a následných skupinových a spoločných diskusií o nachádzaní vhodných a účinných mechanizmov na riadenie etiky  v štátnej službe na Slovensku, zabezpečenie školení uplatňujúcich moderné spôsoby výuky a potrebe ich  priebežného monitorovania a vyhodnocovania s cieľom zosilniť citlivosť a tlak v otázkach etického správania v štátnej službe. 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

www.esf.gov.sk

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR