Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 

Apostille doložka a vyššie overenie listín

Na základe haagskeho Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (PDF, 258 kB)z 5. októbra 1961 (ďalej len "dohovor") a uznesenia Národnej rady SR pod č. 1305 z 21. marca 2001, ktorým Slovenská republika pristúpila k tomuto dohovoru s platnosťou od 18. februára 2002 je Ministerstvo vnútra SR oprávnené vydávať osvedčenie „Apostille“ pre verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 6 písm. a) Haagskeho dohovoru. Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania tak na základe tohto dohovoru v praxi najčastejšie overuje napr. originály živnostenského oprávnenia (osvedčenia o živnostenskom oprávnení, živnostenské listy či koncesné listiny) vydané po 1. januári 2003, alebo originály výpisu zo živnostenského registra.

Apostille doložka nahrádza predchádzajúce viacstupňové osvedčovanie verejných listín určených na úradné použitie v zmluvných krajinách dohovoru (pozrite si zmluvné krajiny dohovoru) a zabezpečuje hodnovernosť verejnej listiny pre použitie v týchto krajinách. 

Pre overenie listín v pôsobnosti odboru živnostenského podnikania je potrebné zaslať vyplnenú žiadosť o Apostille doložku (RTF, 94 kB)spolu s originálom listiny, ktorá ma byť overená a kolkom v hodnote 10 € za každý apostilovaný doklad na základe Položky 3, bod 1, písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (kolok prosíme nenalepovať) na poštovú adresu:

Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
odbor živnostenského podnikania
Drieňová 22
826 86 Bratislava

Požiadať o Apostille doložku je možné aj osobne na podateľni Ministerstva vnútra SR, Sekcii verejnej správy (Drieňová 22, Bratislava), alebo priamo na odbore živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR. V naliehavom prípade odporúčame vopred si dohodnúť vydanie Apostille doložky na telefónnom čísle sekretariátu odboru živnostenského podnikania: 02/ 4859 2401.

 

OSVEDČENIE PODPISU A PEČIATKY NA VEREJNÝCH LISTINÁCH PRE POUŹITIE V KRAJINÁCH, KTORÉ NEPRISTÚPILI K HAAGSKEMU DOHOVORU

Pre použitie verejných listín v štátoch, ktoré nepristúpili k Haagskemu dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (akými sú napríklad Kanada, San Maríno, Andorra, Lichtenštajnsko či Moldavsko) platí aj naďalej proces legalizácie a superlegalizácie podľa § 52 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. V rámci tohto procesu zakaždým vyšší orgán overuje platnosť podpisu a pečiatky na dokumente (dôveryhodnosť či autentickosť dokumentu nie je v tomto procese overovaná).

Proces legalizácie a superlegalizácie dokumentu vydaného v rámci vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, odboru živnostenského podnikania pre použitie v krajinách, ktoré nepristúpili k haagskemu dohovoru (pozrite si zoznam krajín dohovoru) zahŕňa nasledujúci postup (pre proces legalizácie a superlagalizácie použite toto tlačivo (RTF, 92 kB)):

  1. Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania potvrdí k legalizácii verejnú listinu (podpis a pečiatku) vydanú v rámci jeho vecnej pôsobnosti (napr. osvedčenie o živnostenskom oprávnení),
  2. konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR legalizuje verejnú listinu potvrdenú Ministerstvom vnútra SR, odborom živnostenského podnikania,
  3. takto legalizovaná listina sa predkladá na preklad súdnemu prekladateľovi do jazyka štátu, v ktorom sa bude daná listina používať,
  4. listina preložená súdnym prekladateľom sa predkladá na ďalšie overenie príslušnému krajskému súdu,
  5. takto overená a preložená listina sa opäť predloží na konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na ďalšie overenie,
  6. posledným krokom je overenie (superlegalizácia), ktorú vykoná konzulát/veľvyslanectvo štátu, v ktorom má byť listina použitá.

Správny poplatok za overenie každého odtlačku úradnej pečiatky a každého úradného podpisu Ministerstvom vnútra SR, odborom živnostenského podnikania je v hodnote 5 €.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]