Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Čiastka 4 vydaná 14. mája 2014

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OKRESNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2014

Čiastka: 4 zo 14. mája 2014

 

XVII/3  Pokyn generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu okresného úradu pri vydávaní, odobratí a evidencii preukazov štátnym zamestnancom odboru živnostenského podnikania, pozemkového a lesného odboru, odboru starostlivosti o životné prostredie a odboru opravných prostriedkov okresného úradu, ktorí vykonávajú kontrolu, štátny dozor a odborný dohľad na úseku živnostenského podnikania, lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových úprav, ochrany pôdy a starostlivosti o životné prostredie